Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0078-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0138
Наименование: „Дайте шанс и на нас”
Бенефициент: Сдружение с обществено полезна дейност "Девора"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да подобри качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни или болни, чрез създаване на условия за независим начин на живот в естествената за тях семейна среда и осъществяване на мерки за социалното им включване. Намаляване риска от институционализация като се осигурят на нуждаещите се услуги, които се предоставят в тяхната общност и семейна среда. Създаване на възможност за реализиране на правото на хората с различни увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги.
Дейности: 1. Организация работата на екипа, разпределение на отговорностите по проекта и проучване на потребностите от услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще се създаде екип и ще се разпределят отговорностите между членовете му. С помощта на членовете на екипа, работещ по проекта и на доброволци, ще се посетят всички потенциални потребители на услугата. Качественото изпълнение на тази дейност е необходимо условие за успешното реализиране на проекта, защото по този начин ще сме сигурни, че социалните услуги са предоставени в точното населено място и на потребителите, които най-много се нуждаят от тях.
2. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители с описание на обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне, както и с резултатите от провеждания монитор Ще бъдат изготвени табла и дипляни, които ще се разпространяват по време на извършването на рекламните кампании, ще бъде изготвен сайт.
3. Приемане на Заявления за включване в Проекта и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Да се установи общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му да се справя с ежедневни дейности, социалната му активност, желанието му да извършва трудова дейност /според квалификацията и възможностите му/, желанието му да повишава образованието си; взаимоотношенията му с близки и значими за него хора; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности, които би желал да бъдат осигурени /посещения на спортни мероприятия, интернет клубове, библиотека и др./; безопасност и рискове.
4. Извършване на подбор на потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Да се направи преглед на потребностите от социални услуги на всеки кандидат потребител и да се прецени колко време ще бъде необходимо да работи доставчикът на услуги, за да бъдат удовлетворени.
5. Извършване на подбор на социалните асистенти и домашните помощници Да се проведе интервю с желаещите да работят като социални асистенти, за да се установи какви умения и знания притежават, какъв придобит опит в предоставянето на социални услуги имат до сега и какви потребности от допълнително обучение имат, за да се обучат и да бъдат готови да извършват работата си качествено.
6. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” или „Домашен помощник”. Извършването на дейностите по Проекта е свързано с престой на доставчиците на социални услуги в домовете на обслужваните лица /в които често живеят и други хора -близки и роднини на обслужваните/, с ползване на обзавеждане и вещи от дома и затова е необходимо да се регламентират ясно в писмена форма правата и задълженията на всеки участник в процеса на съвместната работа. Няма ограничения по пол, възраст, вид на заболяването и др. при определяне на потребителите на социални услуги.
7.Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на всеки потребител. С помощта на беседа да се установи кое е най-удобното за потребителя време за предоставяне на желаните от него услуги. Ако доставчикът има и друга работа, това време да се съобрази и с неговото работно време и режим на почивка.
8. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от ИД на АСП. Ръководителят на проекта осигурява въвеждащо обучение за всички новоназначени социални асистенти.
9. Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” на потребителите. Предоставянето на социални услуги под формата на обгрижване в домашна среда ще подкрепи както лицата, ангажирани с извършването на тази дейност, така и членовете на целевата група.
10.Организиране и водене на задължителната документация Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугите и за защита на потребителите се създават се и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателства срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 . Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа. Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по проекта.
11. Наблюдение, самоконтрол, оценка и анализ на дейностите. В процеса на реализация на дейностите по Проекта ще се осъществява мониторинг и контрол чрез създадена система за управление на качеството на предоставяните услугати и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат. Системата съдържа правилата на отчитане, докладване и комуникация. Екипът за управление контролира качеството на предоставяната социална услуга два пъти месечно, изготвя ежемесечно отчет за реалните стойности на индикаторите за резултат, информация за постигнатия напредък в сравнение с предходния месец и резултати от вътрешния контрол през месеца. При необходимост се оказва методична помощ. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
12. Оценка на риска за потребителите и социалните асистенти и домашните помощници при предоставяне на услугата. Оценката на риска за потребителите и социалните асистенти и домашните помощници при предоставяне на услугата се извършва преди да започне предоставянето на услугата и се актуализира по преценка на екипа за управление. Екипът за управление извършва оценка на потенциалните опасности при предоставяне на услугата. В оценката задължително се включва анализ на следните рискове: помощ при взимане на лекарства; физическа подкрепа; от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки, оценка на риска на работните места и необходимите замервания на факторите на работната среда и др. Въз основа на направената оценка екипът за управление на териториално ниво разработва съвместно с потребителя или негов законен представител, както и с членовете на семейството и/или домакинството и с други професионалисти (при необходимост) - план за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план на потребителя.
13. Изготвяне анализ на резултатите от проекта На база периодичните отчети и доклади се изготвя анализ за изпълнението на Проекта. Той ще съдържа резултатите от изпълнението на Проекта; направените изводи; вероятността за устойчивост на резултатите; пречките, възникнали в процеса на изпълнение на Проекта; начините, по които са преодолени пречките и финансов отчет. Чрез дейността се популяризират резултатите от проекта и възможностите на оперативната програма „РЧР”. Дейността по проекта се популяризира съгласно изискванията на ЕСФ чрез ОП”РЧР”, като част от тези инициативи.
Партньори
Партньори:
Община Белица
Община Якоруда
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 989 BGN
Общ бюджет: 110 560 BGN
БФП: 106 978 BGN
Общо изплатени средства: 101 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 - 22 197 BGN
2010 88 013 BGN
2011 36 059 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 - 18 867 BGN
2010 74 811 BGN
2011 30 650 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 - 3 330 BGN
2010 13 202 BGN
2011 5 409 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 281 BGN
Финансиране от бенефициента 3 715 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз