Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0051-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0052
Наименование: “АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: • Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги. • Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, като се стимулира участието им в обществения живот и интегрирането им на пазара на труда. • Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
Дейности: Дейност 1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампания за обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне Бенефициентът на социалната услуга “Домашен помощник” изработва и разпространява дипляна, която съдържа: информация за процеса за предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка.
Дейност 2. Подбор на потребителите на услугата Желаещите да ползват услугата “Домашен помощник” подават заявление пред бенефициента по образец. Социален работник извършва оценка на потребностите въз основа на социална анкета с кандидат потребителя или с неговия законен представител. Крайният подбор на потребителите се извършва от бенефициента въз основа на специфичните потребности на потребителя, установени в хода на социалната анкета.
Дейност 3. Оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за потребителите Бенефициентът извършва текуща оценка на потенциалните опасности за потребителя, възникващи в процеса на предоставяне на услугата и включва анализ на следните рискове: при оказване на физическа подкрепа, от битовите условия на живот на потребителя, от ограничаване на самостоятелността и независимостта на потребителя, от злополуки, от заболявания, от неблагоприятни отношения в семейство.
Дейност 4. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Оценката на потребностите от социални услуги се извършва въз основа на подадено заявление от кандидат - потребителя, приложените документи и по методика. Дейността се осъществява с участието на кандидата. Индивидуалната оценка на потребностите е основа за разработване на индивидуалния план за предоставяне на услугата.
Дейност 5. Подбор на домашните помощници Подборът на домашните помощници се извършва съгласно разпоредбите на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Процедурата включва първичен подбор по документи и интервю с работодателя за установяване на мотивацията и нагласите на кандидата за работа с уязвими групи. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние.
Дейност 6. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” и изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. Договорът се сключва писмено в 7 – дневен срок от началото на предоставяне на услугата и съдържа информация за бенефициента, домашния помощник, срока на действие на договора, видовете дейност и параметрите им, правата и задълженията на страните, дължимата такса от страна на потребителя.
Дейност 7. Изработване на индивидуален план за предоставяне на услугата “Домашен помощник” на всеки потребител. Изготвя се с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Той се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуални потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 8. Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги Осигуряване на въвеждащо обучение на всички новоназначени домашни помощници от лицензирана фирма преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението ще се проведе в град Исперих.
Дейност 9. Медицински прегледи на домашните помощници Доставчикът осигурява медицинско обслужване от служба трудова медицина на домашните помощници в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 10. Предоставяне на услугата “Домашен помощник”. Дейностите, осъществявани от домашния помощник, са насочени към подкрепа и помощ за извършване на обичайни ежедневни дейности в бита на потребителите; - текущо и основно почистване на дома със средства на потребителите на услугата(подреждане и хигиенизиране на обитаваното помещение,измиване на прозорци и врати,баня,кухненски уреди и др.) -поддържане на личната хигиена на потребителя на услугата (помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др.) -помощ при хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и от сервиране) -битови услуги (закупуване на хранителни продукти,хигиенни материали,лекарства и вещи от първа необходимост,заплащане на такси и данъци със средства на потребителя).
Дейност 11. Мониторинг и контрол на домашните помощници Бенефициентът редовно наблюдава работата на домашните помощници като посещава потребителя веднъж месечно, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия се документират.
Дейност 12. Информация и публичност на проекта “Алтернатива за независим живот” по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г. Предоставяне на информация и осигуряване на публичност чрез: информационно рекламни материали свързани с проекта, публикации на официалната интернет страница на община Исперих www.isperih.bg и в местни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 488 BGN
Общ бюджет: 106 787 BGN
БФП: 106 787 BGN
Общо изплатени средства: 96 189 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 098 BGN
2010 73 091 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 189 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 633 BGN
2010 62 128 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 465 BGN
2010 10 964 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз