Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0081-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0070
Наименование: ---
Бенефициент: Община Цар Калоян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Цар Калоян
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социалната изолация чрез предоставяне на грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора, подпомагане и разширяване възможностите на потребителите за социално включване и за водене на самостоятелен живот;предотвратяване настаняването в специализирани институции и създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Подкрепа на зависимите членове на семействата на лицата с увреждания за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността; Създаване на работни места в сектора на социалните услуги; Повишаване професионалните умения на наетите по проекта лица като социалните асистенти и домашни помощници, чрез обучение и надграждащи модули; Разширяване кръга на услугите, насочени към хората с увреждания и самотноживеещите хора.
Дейности: 1. Разработване на информационни материали и провеждане на информационна кампания сред обществеността; В рамките на проекта е заложено изпълнението на маркетингови и рекламни дейности, които да подобрят информационното осигуряване. Ще бъдат организирани информационни кампании /2 на брой/, чрез които ще се популяризират целите, дейностите, организацията и резултатите от работата по изпълнението на проекта – в началото на проекта, в средата на изпълнението на проекта и в края. Актуална информация и снимков материал ще бъдат качвани и на сайта на общината. Ще бъдат подготвени 2 материали за местната преса, които ще съдържат информация за финансиращия орган, целите, съдържанието и текущото изпълнение на проекта. Ще бъде издадена рекламна диплянка /в тираж 180 броя/, която ще съдържа информация за: финансиращия орган; доставчика на услугите; същност на услугите социален асистент и домашен помощник; реда за предоставяне на услугите; правата и задълженията на социалните асистенти и домашни помощници; права и задължения на потребителите; метод за формиране и определяне размера на потребителската такса и др. Ще бъдат изработени информационни табла /2 бр. /, които ще съдържат описание на съответния проект.
2. Закупуване и обновяване на офиса по проекта За извършване на ефективно управление на услугите е необходимо да бъде обособен самостоятелен офис. Помещението, което ще бъде използвано се намира в общинска сграда № 2 на втория етаж. Същото ще се оборудва с необходимата офис техника.
3. Подбор и обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Подборът на кандидати за работа, за извършване на дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, ще се осъществи чрез обявление, което ще бъде разпространено чрез местната преса и публикувано на сайта на Община Цар Калоян. Обявлението ще съдържа информация относно условията и критериите за извършване на подбора както и изискуемите документи при кандидатстване. Подборът ще се извършва по критерии: образование, професионална квалификация, опит в предоставянето на социални услуги и работа с лица в неравностойно социално положение. С всички кандидати ще бъде проведено интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с лица в риск. Подборът и наемането на работа на кандидатите ще бъдат съобразени с изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Обучението на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде съобразено с Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. Всички избрани кандидати ще преминат през основен курс на обучение. Обучението ще бъде 50 часа по разработена програма, която ще включва теми по: общи познания за домашните грижи и за необходимите умения; специфика на грижите за лица с увреждания и стари хора; здравословни и безопасни условия на труд; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики и зачитане на различията. Преди да започнат работа в домовете на потребителите социалните асистенти и домашните помощници ще преминат през въвеждащи обучения. Въвеждащото обучение ще бъде съобразено с дейността. За дейност „Социален асистент” ще включва теми свързани с основните задължения на социалния асистент; защита на правата, здравето и интересите на потребителите; етични стандарти в работата на социалния асистент и др. За дейност „Домашен помощник” - основни задължения за домашен помощник; етични стандарти в работата на домашния помощник; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя и др. След преминаване на въвеждащия курс на обучение с лицата, които ще бъдат наети на работа като социални асистенти и домашни помощници ще се проведе практическо обучение с участието на социални асистенти с опит в предоставянето на социални услуги в домашна среда. С цел осигуряване на възможност за професионално развитие на наетите на работа лица, ще бъде организирано и поддържащо обучение, включващо специализирани знания и умения надграждащи базисната подготовка. За всички наети на работа ще бъдат подсигурени помагала и наръчници за самостоятелна работа и подготовка. С цел споделяне на добри практики ще бъдат осигурени на социалните асистенти и домашните помощници различни форми на обмяна на опит – работна среща, консултиране, споделяне на добри практики.
4. Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Подборът се извършва на база подадена до доставчика на услугите молба, към която следва да се приложат: копие на лична карта; ЕР на ТЕЛК /копие/ за лицата с определена степен на увреждане, а за самотноживеещите възрастни лица медицинско направление от личен лекар удостоверяващо здравословното състояние на лицето, налични заболявания, както и степен на подвижност и възможност за самообслужване. Подадените молби ще бъдат предоставени на Дирекция „Социално подпомагане” филиал гр.Цар Калоян, за разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. След като на кандидатите за потребители на услугата им бъде направена оценка на потребностите ще бъдат подбрани 34 лица, които изпитват крайни затруднения при справяне с: ежедневните дейности; домашни задачи; социална активност и интереси; допълнителни потребности. При извършване на дейността, ще се спазва принципа на равнопоставеност, като подалите молби няма да бъдат дискриминирани по пол, възраст, степен на увреждане или етническа принадлежност. Ще бъдат подбрани лица, които не са в състояние сами да разрешават ежедневните си битови проблеми, изключени са от социалния живот поради различни ограничения от здравословен характер и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
5. Организация на работата по предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Организация на работата е свързана с определяне и подготовка на необходимите документи за предоставяне на услугите, организиране на предварителни срещи с потребителите на услугите и техните семейства, планиране и организиране на работата. Необходими документи: Правилник за вътрешния ред на доставчика; длъжностни характеристики за социалните асистенти и домашните помощници; декларация за конфиденциалност и неразгласяване на лични данни; договор за предоставяне на потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; индивидуален план за предоставяне на услугите; оценка на изпълнението на индивидуалния план; дневник на потребителя; процедура за разглеждане на жалби и сигнали; правила и процедури за безопасни условия на труд и др. документи необходими за ефективното управление на процеса по предоставяне на услугите. С одобрените социални асистенти и домашни помощници ще бъдат подписани срочни трудови договори, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда, те ще се запознаят с длъжностните си характеристики и с Правилника за вътрешния ред на доставчика и ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, касаеща потребителите. Предвид динамичността на извършваната от социалните асистенти и домашните помощници работа – полагане на грижи за няколко потребители, които се посещават ежедневно или няколко пъти седмично; различен седмичен лимит за оказване на услугите при различните потребители; различни по вид услуги, които получават потребителите – е необходимо изработването на работен график, или индивидуален работен план, който да показва – на самия асистент и на работодателя – в каква последователност, къде и как да изпълнява работните си задължения социалният асистент във всеки момент от неговото работно време. Индивидуалният работен план е част от трудовото досие на асистента. Той е важен инструмент за ефективно организиране на работния процес. С цел правилното съхраняване на събраната документация на всеки потребител ще бъде създадено лично досие. Всички документи необходими за работата по предоставянето на услугите ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни.
6.Предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на целевата група. Дейностите са насочени към създаване на условия за обслужване на преки потребители, във връзка с удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения, с оглед тяхното социално включване. Назначените по настоящото проектно предложение социални асистенти ще предоставят на потребителите комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации и свързани с удовлетворяване на техните потребности от организиране на свободното време: 1. Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него /организиране на срещи с приятели, близки, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещения на кино, театър, концерти и др., осигуряване на компания чрез общуване, организиране на занимания по интереси, осигуряване на психическия комфорт на потребителя и др./; 2. Административни услуги /съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, съдействие при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др./; 3. Медицински услуги /съдействие при настаняване в болница, грижа в болницата при необходимост, съдействие при назначена рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства и др./ При необходимост социалните асистенти ще предоставят и услуги удовлетворяващи ежедневните потребности: битови услуги /закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и др./ Домашните помощници ще предоставят услуги в домашни условия на болни възрастни хора и самотноживеещи, насочени към: 1. Поддържане на хигиената в домовете на потребителите /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение, основно почистване/; 2. Поддържане на лична хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане и др./; 3. Пазаруване и приготвяне на храна; битови услуги /закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента, цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа и др./ Услугите ще бъдат предоставяни на потребителите почасово, в рамките на установеното нормално работно време осемчасов работен ден и петдневна работна седмица, по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалния план за предоставяне на услугата и с личния избор на лицето. С всички потребители ще бъдат сключени договори, в които ще бъдат описани видовете дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, размер на потребителската такса, която следва да заплаща потребителят и др. необходими реквизити изискуеми по българското законодателство необходими за сключване на договор.
7. Консултиране на социалните асистенти, домашните помощници и потребителите. Извършване на медицински прегледи от трудова медицина. На социалните асистенти и домашните помощници за периода, в който са наети на работа ще бъде осигурено индивидуално или групово професионално консултиране, съобразено с актуалните им потребности от информация и подкрепа. Параметрите на индивидуалното консултиране ще се договарят между консултанта и социалните асистенти/домашните помощници. И при двата вида консултиране ще се спазва принципът за поверителност на личните данни, касаещи потребителите, които могат да бъдат обект на обсъждане в хода на консултациите. При консултирането социалните асистенти и домашните помощници ще получават необходимата им информация, психологическа подкрепа или експертно мнение, които да ги подпомогнат да се справят с възникнал проблем. Консултациите ще осигурят и възможност за вентилиране на емоциите и справяне със стреса, съпровождащи грижите за хората в риск или криза. Консултирането ще се извършва в обособения офис по предварително обявен график във време извън рамките на работния ден на социалните асистенти и домашните помощници. При необходимост консултантът може да предоставя подкрепа на потребителите и техните семейства, като в тези случаи консултациите могат да се извършват в домовете на потребителите. То може да бъде свързано с периода на сработване и изграждане на доверие между потребителите и наетите на работа лица.
8. Дейности по мониторинг и контрол върху предоставянето на социалните услуги. Социалните асистенти и домашните помощници, подлежат на проверка и контрол при изпълнение на задълженията си. Поне веднъж месечно ще се посещава работното място на всеки асистент, за да се провери как той/тя спазва работното си време и индивидуалния си работен план. За тези посещения ще се изготвя отчет /3 пъти през периода на проекта/. При срещите си със социалните асистенти и домашните помощници, доставчикът на услугите ще се интересува от спазването на индивидуалните им работни планове, както и от евентуални проблеми във взаимоотношенията им с потребителите, които обгрижват. При установени нередности доставчикът ще налага санкции, предвидени в Кодекса на труда и българското трудово законодателство. При приключването на проекта доставчикът на услугата ще оцени работата на социалните асистенти и домашните помощници по следните критерии: спазване на индивидуалния работен план, проявено чувство за отговорност и инициативност, отзивчивост, състрадателност и толерантност към потребителя, комуникативност и взаимоотношения с потребителя, активност по време на първоначалното или поддържащото обучение. Резултатите от направената оценка ще имат значение при пренаемането на социалните асистенти и домашните помощници на работа, в случай че за услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” се обяви следваща покана за набиране на проектни предложения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 098 BGN
Общ бюджет: 79 706 BGN
БФП: 75 099 BGN
Общо изплатени средства: 73 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 420 BGN
2010 52 259 BGN
2011 3 663 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 807 BGN
2010 44 420 BGN
2011 3 114 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 613 BGN
2010 7 839 BGN
2011 550 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 001 BGN
Финансиране от бенефициента 5 341 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз