Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0133-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0053
Наименование: Въвеждане на услугата „Домашен помощник” в община Иваново
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Иваново
Описание
Описание на проекта: Широко въвеждане на предоставянето на социални услуги в община Иваново за всички потенциални потребители. Стартиране на предоставянето на услугата „Социален асистент” в община Иваново за 60 лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си
Дейности: Дейност 1 Подбор на лицата, на които ще се предоставя услугата „Домашен помощник” Ще се изберат потребители на услугата Домашен помощник” – 60 лица над 18 години от община Иваново, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Извършва се със съдействието на кметовете на дванадесетте кметства. Ще се проведат срещи с подбраните лица за изясняване на правата и отговорностите на на потребителя и неговите близки, права и отговорности на лицето, предоставящо услугата „Домашен помощник” и на общината. Извършва се за два до три месеца поради непопулярнастта на услугата в общината и евентуалната необходимост за по-дълъг разяснителен период преди подбора. Община Иваново извършва прозрачен и справедлив подбор на потребителите на услугата “Домашен помощник”, въз основа на извършената оценка на потребностите от социални услуги.
Дейност 2 Подбор на лицата, които ще предоставят услугата „Домашен помощник” и поетапно обучение на избраните лица Ще се проведе подбор на 30 лица, които да работят по граждански договори с почасово заплащане на труда за предоставяне на услугата „Домашен помощник”, ще се изясни на подбраните лица правата и отговорностите на всички страни по договора, който ще сключат и ще бъдат сключени договори с лицата. За да се избегне ефекта на отказване и разочарование докато започне периодът на обучение, каквито казуси са наблюдавани в съседни на Иваново общини, щом бъдат одобрени първите десет лица ще се проведе тяхното обучение, след подбор на следващите десет – второ обучение и при подбор на последната група – трето обучение на третата група. Лицата ще започнат работа веднага след обучението си. Обученията са по 18 часа (три дни по 6 часа), с разпечатване и предоставяне на обучаваните на методика, по която следва да се извършва дейността им. Извършва се за два до три месеца поради непопулярнастта на услугата в общината и евентуалната необходимост за по-дълъг разяснителен период преди подбора. Подбор на домашните помощници се извършва при зачитане на желанието на потребителите на услугите, избрани в Дейност 1.
Дейност 3 Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Предоставя се услугата „Домашен помощник” на 60 потребители - лица над 18 години от община Иваново, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си в продължение на 9 месеца. Съставят се индивидуални планове за обслужване на всеки бенефициент и индивидуални графици за предоставяне на услугата. Извършват се следните услуги: 1. Текущо почистване, подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди, др.) на обитаваното от потребителя помещение; 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др.); 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон; дребни технически ремонти; др.). Услугите се предоставят след сключване на договор между бенефициента и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. Контролът за предоставянето на услугата се извършва от община Иваново на база тетрадки, в които всеки потребител всеки месец описво по часове услугите, които е получил. Заплащането за услугата се извършва на база реално отработени часове. Първите потребители ще започнат да получават социалната услуга веднага след приключване на обучението на първата група по Дейност 2
Дейност 4 Осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на проекта и на услугата „Домашен помощник” Осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на проекта се постига чрез издаване и разпространение на пълноцветна брошура в тираж 2000 бр. с представяне на осъщественото по проекта, чрез създаване и хостинг на интернет страница и оргенизиране на две пресконференции за местните медии – в началото и в края на изпълнение на дейностите. Популяризирането на услугата „Домашен помощник” сред жителите на общината и в общините от региона се извършва чрез издаване на компактдиск с мултимедийно представяне на резултатите от проекта , който ще бъде разпространяван на всички публични събития на областно ниво и чрез организиране на семинар за 40 участника от неправителствени организации, институции и местни администрации, участващи в управлението на процесите по предоставяне на социални услуги в общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 336 BGN
Общ бюджет: 120 617 BGN
БФП: 113 452 BGN
Общо изплатени средства: 106 978 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 267 BGN
2010 83 711 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 978 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 777 BGN
2010 71 155 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 490 BGN
2010 12 557 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 047 BGN
Финансиране от бенефициента 7 344 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз