Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0140-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0110
Наименование: Подай ми ръка
Бенефициент: Община Борово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Борово
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности и социалното включване на уязвимите групи; да се развият услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” за хора с увреждания и самотноживеещи хора в община Борово; да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване; да се повишат професионалните компетентности и мотивация на домашните помощници и социалните асистенти чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия; да се променят обществените нагласи и да се преодолеят скрити дискриминационни практики по отношение на хората с увреждания и самотноживеещи възрастни; да се подобри партньорството между местната власт и НПО
Дейности: Дейност 1:1.Формиране на екипа за организация и управление на проекта 2.Разработване на общ работен проектен план - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на двудневна работна среща в община Борово за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта; Разработва се подробен план за изпълнение на дейностите по проекта; Обсъжда се и подписва договор за партньорство
Дейност 2: Оборудване на офиса и доставка на материали за обучение Осигуряването на оборудване за местния офис и материали за обученията ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. След приключване на проекта закупеното оборудване – комплект офис обзавеждане с три работни места ще остане за ползване от водещата организация за нуждите на екипа по предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. На партньорската организация ще бъде предоставено следното оборудване – преносим компютър, който ще се използва в последващи проектни дейности в община Борово. Предвижда се доставка на офис-материали за обученията, включващи мултимедия като флипчартът се осигурява от сдружение „Нов избор”; закупуват се още: папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията.
Дейност 3: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта, за мониторинг и контрол. Подготовка за промотиране на проекта Разработват се: „Правилник за вътрешния ред” с разписана в него система за мониторинг и вътрешен контрол за изпълнение на проекта -„Процедура за жалби и сигнали”. -Типов тристранен договор за предоставяне на социални услуги -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. -„Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. - „Правила за доставка на услугата” - Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугите –социални асистенти и домашни помощници. - ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящите услугите ”Социален асистент и „Домашен помощник”” - Процедура за подбор на социалните асистенти и домашните помощници - Процедура за подбор на потребителите - „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. Планът за обучение и развитие на социалните асистенти следва следните стъпки: - Анализ на нуждите от обучение; - Разработване на план за обучение; - Провеждане на обучението – изготвяне на план и времеви график за изпълнение; - Разработване на програма за развитие на социалните асистенти и домашните помощници. Разработват се още: - „Система за подкрепа на социалните асистенти и домашни помощници”;”Процедура за достъп до дома на потребителя”; - Изготвят се текстовете на листовки и брошури, редактират се и се подготвят за печат; -Извършва се оценка на риска от лицензирана фирма по трудова медицина, която изготвя програма за превенция на риска и инструкция за безопасни условия на труд. Програмата се включва задължително при обучението на социалните асистенти и домашни помощници.
Дейност 4: Промотиране и популяризиране на проекта 1. Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационните кампании -5 на брой, запознават обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационни бюлетини/ листовки/- 500 броя. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в пенсионерските клубове на селата и в гр. Борово срещи с жителите на общината. Бюлетините съдържат описание инициативите на ЕСФ, стратегически цели на ОП”РЧР”, запознава общността с опита на двете организации и ролята им в проекта и други.В тяхното разпространение се включват всички заинтересовани страни – доброволци, членове на пенсионерски клубове, читалищни дейци и др. 3. Брошурите - 500 броя, запознават общността с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; начин за кандидатстване на услугата; описание на предоставяния комплекс от услуги. 4. В информационната кампания е предвидено участие на всички заинтересовани страни: 9 доброволци – 3 студенти от ВТУ, близки на хора с увреждания, 4 представители на местната общност от групата на равните; 10 представители на пенсионерските клубове; 4 читалищни дейци, 2 учители и 2 представители на бизнеса. Последните имат за задача да привлекат представители на бизнеса за по- ефективно подпомагане на хората, които не се справят сами с трудностите на ежедневието. Планирано е еднодневно обучение за доброволци, насочено към методите на социална работа в общността и комуникацията с потребителите при прожеждане на информационната кампания. 5. Провеждане на начална конференция -Идентифициране на участниците, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; 1 телевизионен репортаж - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 7. Регулярно се провеждат срещи с обществеността в местните читалища за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. 8. Изгражда се партньорска мрежа и се включват всички заинтересовани страни на местно и централно ниво за постигане на основната цел на проекта чрез включването в нея на представители на държавните институции, работещи с рискови групи, местната общност и бизнес. 9. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти. 10. Резултатите от проекта се популяризират в регионалния печат , чрез радиопредавания и проведената заключителна конференция. 11. Всички събития, издания и документи се визуализират.
Дейност 5: Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, координаторът и двама местни експерти. Екипът по подбор ще работи, спазвайки разработените критерии за подбор като е изключена всякаква възможност за проявена дискриминация и спазен принципа за равенство между половете; Извършват се следните поддейности: - Публикуване на обява за назначаване на социални асистенти и домашни помощници; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите.
Дейност 6: Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници 1. Сключване на договор с избраните кандидати, неизменна част от който е правилникът за вътрешния ред и длъжностната характеристика за изпълнители на трудов договор. За изпълнителите на граждански договор в самия ддоговор подробно се записват задълженията, времето за предоставяне на услугата, имената на потребителите и хонорара за 1 час; общ брой действително обработени часове. Трудовият договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, месечно възнаграждение, право на годишен отпуск и други. Необходими документи за назначаване : -свидетелство за съдимост - копие от трудова книжка -автобиография - медицинско за работа -удостоверение за психично здраве 2. Назначаване и инструктаж; 3. След стартиране на предоставяне на услугата - изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и социалния асистент или домашния помощник. 4. До 7 дни след стартиране на услугата и социалният асистент/ домашният помощник, заедно с доставчика и потребителя, подписват тристранен договор за предоставяне на услугата.
Дейност 7: Обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници 7.1. Провеждане на въвеждащо обучение; 7.2. Провеждане на поддържащо обучение 7.3 Супервизия на персонала По 7.1.: Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори със социалните асистенти и домашните помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотноживеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Работа по случай. Развиване на професионални умения на социалния асистент – процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Модул 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни. По 7.2.: Ще се проведат две двудневни поддържащи практически обучения на социалните асистенти и домашните помощни. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Ще бъде издаден наръчник „Помагащата професия на социалния асистент и домашния помощник” За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Регистър за потребителите; Супервизия на персонала – всички социални асистенти получават от ръководителя на екипа за управление индивидуална супервизия на всеки 2 месеца; екипът за управление получава групова супервизия от психолога – консултант през 6 месец от стартиране на проекта; през 5 месец от стартиране на проекта социалният консултант извършва една групова супервизия на социалните асистенти и домашните помощници. Констатираните слабости са обект на еднодневно практическо обучение за всички социални асистенти и домашни помощници през 7 месец.
Дейност 8: Подбор на потребителите на услугите и сключване на договори 8.1. Подбор на потребителите на услугите; 8.2. Сключване на договори с потребителите По 8.1.: Подборът на потребителите на услугите се извършва от комисия, в която са включени членове от водещата и партньорската организация, от заинтересованите страни – доброволци, представител на пенсионерските клубове, читалищен деец, педагог, представител на бизнеса; овластяват се всички заинтересовани страни. Подборът е на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотноживеещите възрастни хора от социален работник от дирекция „Социално подпомагане”. Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели:- видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. По 8.2.: В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи тристранни договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент или домашния помощник, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на социалния асистент (домашния помощник) относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя.
Дейност 9: Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител) от консултанта на сдружение”Нов избор”, екипа за управление на проекта и един доброволец – експерт . В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя.
Дейност 10: Предоставяне на социалните услуги Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: 1. Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. 2. Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване и изписване в/от болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. 3. Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква/джамия и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”. Предоставянето на социалните услуги става в условията на липса на дискриминация и нейната превенция; насърчаване на социалното включване и преодоляване на социалната изолация на всички потребители;включване на доброволци и създаване на заинтересованост на бизнеса от трудния живот на самотноживеещите и с увреждания хора от общността. Прилагат се методи на работа, включени в системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените проектни цели.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Нов избор"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 203 BGN
Общ бюджет: 91 420 BGN
БФП: 85 871 BGN
Общо изплатени средства: 82 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 040 BGN
2010 55 730 BGN
2011 7 080 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 034 BGN
2010 47 371 BGN
2011 6 018 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 006 BGN
2010 8 360 BGN
2011 1 062 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 428 BGN
Финансиране от бенефициента 6 479 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз