Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0075-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0020
Наименование: „ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Разширяване възможността за подобряване качеството на живот на самотно живеещи възрастни мъже и жени, на хора в неравностойно положение с различни видове увреждания, които изпитват необходимост от помощ при извършване на всекидневните си домашни нужди и създаване на условия за независимост и социално включване чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване. Разширяване обема, многообразието и целенасочеността на предоставените социални услуги за постигане на по-устойчива и активна социална услуга, както и социално обслужване. Популяризиране и усъвършенстване на услугата “домашен помощник” за подпомагане на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в ежедневието им. Повишаване на професионалните умения на домашните помощници и мотивация на наетите лица.
Дейности: Дейност 1: Организация работата на екипа и разпределение на отговорностите по проекта. Предвижда се създаване на екип за управление, който ще е отговорен за изпълнението на цялостната дейност по проекта. Ще се определят задълженията и отговорностите на екипа за управление по проекта и ще се разяснят изискванията на лицата предложени за участие в екипа. Ще се дадат разяснения по Методиката за организацията на работата по изпълнение на проекта. Създаване на вътрешни правила за работа и организация на вътрешен мониторинг. За реда и условията за попълване на всички компоненти и кандидатстване със заявки – предложения.
Дейност 2: Информиране на обществеността относно стартирането на проекта. Запознаване на обществеността с целите на проекта, чрез разработени съобщения, свързани с информация за реализирането на проекта, издаване и разпространение на информационни материали. Информираност на обществеността за изпълнението на проекта, промяна на обществените нагласи към социално изолираните хора с увреждания и самотно живеещите възрастно хора. Поддържане на работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на проекта, чрез предоставяните от екипа за управление информационни материали. Чрез изготвяните брошури, дипляни и др. информационни материали се популяризира предложението на социалната услуга в семейна среда, условията за предоставянето и, реда за подаване на документи за участие и др. Периодично информиране на обществеността чрез местните медии за реализация на проекта. Дейността по проекта се популяризира съгласно изискванията на ЕСФ чрез ОП “РЧР” като част от тези инициативи.
Дейност 3: Приемане на заявление на кандидат потребителите за включване в проекта. Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление за приемане и регистриране на кандидат – потребителите.
Дейност 4: Оценка и подбор на потребители чрез идентифициране на специфичните им потребности. Оценката за подбор на потребителите ще се извършва по Методиката за оценка на потребностите от социални услуги. След предоставяне на списъците от ДСП, комисия в състав ще извърши окончателен подбор на потребителите. За всеки кандидат-потребител се оформя лично дело. Невключените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Оценката на потребностите се актуализира при промени, настъпили в състоянието на потребителя след подаване на заявление – свободен текст от лицето или негов представител. При подбора на потребителите се спазва принципа за равнопоставеност между половете.
Дейност 5: Назначаване на домашен помощник. Дейността “домашен помощник” ще се предоставя както на пълен работен ден така и под формата на по часови услуги, от специалисти, от хора, работещи в различни сфери или от безработни лица, пенсионери и студенти. За съответните дейности се наемат търсещи работа, както и желаещите да работят допълнително, лица и /или/ членове на семейства на обслужваните, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Броя за наемане на работа се определя съобразно броя на потребителите и услугата. Останалите кандидати от списъка могат да бъдат включени в рамките на продължителността на проекта, в случай на прекратяване на трудовите правоотношения с някои от домашните помощници, като се спазва редът на подреждане в списъка. Наемат са само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани и са одобрени от потребителя. Одобрените кандидати за домашни помощници подписват трудов /граждански/ договор в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закон за задълженията и договорите, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред. При изпълнение задълженията на домашен помощник се предвиждат транспортни разходи извън населеното място. В делото на домашния помощник се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания.
Дейност 6: Обучение на домашен помощник. През периода на реализиране на проекта се предвиждат 2 обучения – въвеждащо и поддържащо при необходимост. Разработването на темите и съдържанието на обученията се изпълнява от екипа за управление. Въвеждащото обучение по теми, свързани с начина на поведение , основни задължения на домашния помощник, грижи по задоволяване на специфичните потребности на потребителите, здравословни и безопасни условия на труд и др. Обученията ще се провеждат от фирма изпълнител. При необходимост ще се извършва обучение на новоназначени домашни помощници в процеса на изпълнение на проекта.
Дейност 7: Сключване на договори за предоставяне /ползване/ на социалната услуга. С извършването на тази дейност се цели гарантиране на спазването на правата и задълженията на всяка от страните. Поради тази причина се сключва договор в три еднообразни екземпляра – по един за всяка страна /доставчик, потребител и домашен помощник/. В зависимост от социалната оценка на индивидуалните потребности се подбира подходящ домашен помощник, съобразен с желанието на потребителя на социалната услуга и след проведена среща с лицето на което ще се предоставя услугата. В договора са регламентирани и задълженията на домашния помощник и потребителя.
Дейност 8: Изготвяне на индивидуални планове за изготвяне на социалната услуга. Индивидуалните планове се разработват от екипа за управление с участие на потребителя или негов представител. Описват се всички специфични потребности и проблеми установени при направената социална оценка и оценка на риска и се разписват конкретните социални услуги за тяхното удовлетворение и разрешаване. По този начин ще направи и цялостна оценка за възможността за осигуряване на алтернатива за близките на съответното лице при изявено тяхно желание. Индивидуалните планове се актуализират веднъж на 6 месеца или по-често ако са настъпили промени в първоначално констатираните потребности. Промените се съгласуват с потребителя или с неговия законен представител и вписват в плана. Планът се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя или от негов законен представител, ръководителя на проекта.
Дейност 9: Предоставяне на социалната услуга. Приоритетно в проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност ще се включат: - самотно живеещи хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от институционализация - лица с тежки увреждания, чийто близки имат желание да възстановят трудовата си активност. При подбора на потребителите на услугата следва да се съблюдава съответствието с хоризонталните принципи на ОП “РЧР”, като се поставя акцент на възможността за трудова реализация на жените, в съответствие с принципа на равенство между половете и недопускане на дискриминация.
Дейност 10: Организиране и водене на задължителната документация. Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставяне на услугата и за защита на потребителите се създават и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателство срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на проекта и знамето на ЕФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и разпоредбите чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство и изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа за управление. Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по проекта.
Дейност 11: Наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите /вътрешен мониторинг/. В процеса на реализация на дейностите по проекта ще се осъществява мониторинг и контрол чрез създадена система за управление на качеството на услугата “домашен помощник” и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат. Системата съдържа правилата на отчитане, докладване и комуникация. Координатора на проекта контролира качеството на предоставената социална услуга един път месечно и осъществява контрол, наблюдение, оценка и анализ. Изготвя се протокол който се представя на ръководителя на проекта. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 12: Оценка на риска за потребителите и домашните помощници при предоставяне на услугата. Оценката на риска за потребителите и домашните помощници при предоставяне на услугата се извършва преди да започне предоставянето на услугата. В оценката задължително са включва анализ на следните рискове: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки, оценка на риска на работните места и необходимите замервания на факторите на работната среда и др. План ще се разработи от фирмата изпълнител. За извършване на дейности, включващи физически контакт с потребителя, домашните помощници са обучени за безопасни техники на работа. Домашните помощници поддържат контакт с организации и лица, които: реагират в спешни ситуации/спешна медицинска помощ, болници, полиция и др./; имат отговорности за здравето на потребителя /лекар, попечител, роднини и др./; имат компетенции в областта на социалните дейности в общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 939 BGN
Общ бюджет: 94 322 BGN
БФП: 84 843 BGN
Общо изплатени средства: 84 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 787 BGN
2010 47 939 BGN
2011 17 906 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 969 BGN
2010 40 748 BGN
2011 15 220 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 818 BGN
2010 7 191 BGN
2011 2 686 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 695 BGN
Финансиране от бенефициента 10 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз