Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0074-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0084
Наименование: Независимост , запазено достойнство и интеграция на хората с увреждания чрез предлаганите социални услуги-социален асистент-домашен помощник
Бенефициент: Сдружение „Регионална достъпност”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда.
Дейности: Дейност 1 Закупуване на оборудване, материали и консумативи пряко свързано с реализиране на дейностите по проекта В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупен апаратура , която е необходина за изпълнението на дейностите заложени по проекта
Дейност 2 Информираност и публичност. Изработване на информационни материали Активното участие на журналисти и публични личности ще се постигне по-добра информираност на обществото по проблемите на хората с увреждани я и за социалното включване и съпричастност за решаването им. Необходимо е обективно представяне на техните проблеми в средствата за масова информация. Разработване на информационни материали – да се информира местната общественост за специфичните нужди на хората с увреждания и възможностите им за пълноценно включване в социалният живот Всички материали ще бъдат съобразени с изискванията на регламента на съвета (ЕО) № 1083/2006 и регламент на ЕК №1828/2006 и ще отговарят на изискванията и мерките за публичност, заложени в насоките за кандидатстване.
Дейност 3 Приемане на заявления на желаещите да ползват социалните услуги „ Домашен помощник „ „ Социален асистент „ Желаещите потребители да ползват социалните услуги домашен помощник и социален асистент подават заевление до ръководитела на проекта като прилагт необхидимите документи .
Дейност 4 Разработване на индивидуални оценки на потребителите на услугата „ Домашен помощник и социален асистент от ДСП – Индивидуалната оценка на потребностите от социални услуги се разработва от социалният работник на Дирекция “ Социално подпомагане “и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалният потребител. Постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител
Дейност 5 Разработване на процедури правила и необходимите за проекта документи Настоящите процедури се раработват и са необходими като вътрешен мониторинг за да се получи обратна връзка за качественото предоставяне на предлаганите услуги от потребителите или техните законни преставители и наетите работници. Начина за набиране и наемане на персонал мотивиран да работи с хора с физически и психически увреждания.
Дейност 6 Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Подбора на социалните асистенти и домашните помошници ще се извърши от комисия назначена от ръководителя на проекта .Подбора на кандидате се извърши първо чрез подбор по документи. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с хора с увреждания; Устойчивост на вниманието при работа ; Точност на възприемане на инструкциите ; Способност за вземане на решения в критични ситуации; Устойчивост на стрес и напрежение; Бърза адаптация; Устойчива работоспособност.
Дейност 7 Обучение на социалните асистенти и домашните помощници въвеждащо и подържащо и надграждащо Обучението ще бъде Въвеждащо - 6 дена по 6 часа общо 36 часа Поддържащо 4 дена по 6 часа общо 24часа Надграждащо 2 дена по 6 часа общо 12 часа
Дейност 8 Сключване на трудови договори и граждански договори с одобрените кандидати за социални асистенти и домашни помощници Да се гарантира размера на заплащането и изпълнението на поетите от сдружение”Смелост” и кандидатите за извършване на съответните социални услуги задължения
Дейност 9 Изготвяне на индивидуални планове на потребители Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя и се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания....Планът се актуализира веднъж на шест месеца или при постъпило искане от старана на потребителя за поромени.
Дейност 10 Изготвяне на индивидуални планове на работниците Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя и СА/ДП и се съобразява с предпочитанията на потребителя. Предлагането на услугите ще бъде по часово . Времето на предлагана социалната услуга ще бъде съобразено с желанието на потребителя.
Дейност 11 Предоставяне на услугата социален асистент Осигуряване на помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, съдействие при различни видове административни услуги, медицински услуги, услугата „от и до работно място
Дейност 12 Предоставяне на услугата домашен помощник Осигурена лична помощ ,която дава възможност на потребителите да заемат достойно място в семейството си, на работното място и в обществото с всичките произтичащи от това права и задължения, които всеки човек счита за нещо напълно естествено. Чрез личната помощ хората с тежки увреждания престават да бъдат бреме за своите семейства. Компенсиран дефицит както на средата, така и на хората с увреждания
Дейност 13 Мониторинг Редовни посещения на всички потребители веднъж месечно от ръководителя на поректа; Седмични посещения на потребителите на социални услуги от социалните работници; Ежемесечно от Социалният работник и Домашният помощник се попълват справка графици - за извършените социални услуги по дейност „ Социален асистент „ и „ Домашен помощник „ Месечен отчет за оценка на извършената дейност на СА/ДП
Дейност 14 Кръгла маса Приключване и отчитане резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 773 BGN
Общ бюджет: 79 321 BGN
БФП: 74 705 BGN
Общо изплатени средства: 73 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 755 BGN
2010 50 195 BGN
2011 6 398 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 241 BGN
2010 42 666 BGN
2011 5 438 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 345 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 513 BGN
2010 7 529 BGN
2011 960 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 002 BGN
Финансиране от бенефициента 5 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз