Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0006-C0001
Номер на проект: 0028-УО-1.4
Наименование: Осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 30.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходите по Оперативна програма „Техническа помощ”
Дейности: Дейност 1 Верифициране на разходи по проекти на УО на ОПТП Верифицирането на разходите е процес на наблюдение и контролиране на финансовия и физически напредък на финансираните проекти, за да се установи допустими ли са разходите. Това е отделен етап от целия процес на сертификация на разходите, съгласно Указанията на министъра на финансите. Верифицирането се извършва на следните нива: • от бенефициентите на оперативната програма - въз основа на фактури или други приложими документи; • от УО на OПTП. Верифицирането на разходите от УО на ОПТП включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по конкретен проект. Контролът се осъществява посредством два вида проверки:  Административна проверка на представените документи  Регулярни проверки „на място” при бенефициентите или на местата на реализиране на одобрените проекти. Съгласно изискванията на чл. 13, ал. 5 от Регламент № 1828/2006 г. когато УО на една оперативна програма е и бенефициент в рамките на програмата, е необходимо да се гарантира адекватното разделение на функциите в структурата на самия УО. В рамките на ОПТП, в случаите, когато УО е и бенефициент по програмата, съгласно Общия наръчник за изпълнение на ОПТП процесът на верификация на разходите по проекти на УО на ОПТП се възлага на дипломиран експерт-счетоводител (одитор). Верификациите на разходите се извършва по специално разработени процедури. В тази връзка в рамките на дейност 1 ще се извърша верифициране на разходите по проекти на УО на ОПТП от външен изпълнител. Верифицирането на разходи от външен изпълнител ще включва: административна проверка на предоставените отчетни документи по всеки проект, които се подават всяко календарно тримесечие и със заключителния доклад съгласно изискванията на Общите условия, както извършване на проверки „на място”
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Дейност 2 Последваща проверка на разходите по проекти на Централното координационно звено, Одитния орган и Сертифициращия орган Във връзка с коментари и препоръки на Одитния орган относно административната и функционална независимост на УО на ОПТП, предвид обстоятелството, че УО на ОПТП и Централното координационно звено са част от една обща административна структура в МФ, както и с оглед на съществуващата връзка между УО на ОПТП и Сертифициращия и Одитния орган, в Общия наръчник за изпълнение на ОПТП бе заложено верифицираните от УО на ОПТП искания за плащане и придружаващите ги документи по проекти на тези бенефициенти да бъдат проверявани и одобрявани от дипломиран експерт-счетоводител (одитор), с цел избягване на административна и функционална зависимост. В тази връзка в рамките на дейността се предвижда да се извърши повторна и независима проверка на разходите по проектите на ЦКЗ, ОО, СО, която ще включва административна проверка на исканията за плащане и придружаващите ги документи по проекти на тези бенефициенти, които се подават всяко календарно тримесечие и със заключителния доклад съгласно изискванията на Общите условия, които уреждат взаимоотношенията между УО и бенефициентите на ОПТП, както и правата и задълженията на двете страни по отношение на цялостното изпълнение на финансираните проекти по ОПТП, контрола и отчитането на направените разходи от страна на бенефициентите. В рамките на дейността ще се проведе и работен семинар преди стартиране на последващите проверки на разходите с цел обсъждане на методиката и план-графика за извършването им.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 350 BGN
Общ бюджет: 8 080 BGN
БФП: 8 080 BGN
Общо изплатени средства: 8 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 48 070 BGN
2010 0 BGN
2011 - 39 990 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 40 860 BGN
2010 0 BGN
2011 - 33 992 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 211 BGN
2010 0 BGN
2011 - 5 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 212 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой верификации на разходи по проекти на УО на ОПТП
Индикатор 2 Процент на верифицирани разходи по проекти на УО на ОПТП
Индикатор 3 Общ брой повторни проверки на разходи по проекти на ЦКЗ, ОО и СО
Индикатор 4 Процент на повторно проверни разходи по проекти на ЦКЗ, ОО и СО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз