Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0003-C0001
Номер на проект: 0026-ЦКЗ-1.1
Наименование: Унифициране и подобряване на процеса на инвестиране и прилагането на принципа на допълняемост на Структурните фондове и Кохезионния фонд при управлението на публичните инвестиции
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 28.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри механизма за усвояване на средствата от европейските и националните фондове (принципа за допълняемост), както и за идентифициране и избягване на двойно финансиране.
Дейности: Дейност 1 Извършване на ситуационен анализ, организиране и провеждане на работни посещения, с цел обмяна на опит Дейност 1 Извършване на ситуационен анализ, организиране и провеждане на работни посещения, с цел обмяна на опит Описание на дейността: В рамките на тази дейност ще се извърши ситуационен анализ и анализ на действащото законодателство, оценка на нуждите на организациите/звената, участващи в инвестиционния процес на националните инвестиции в секторите, обхванати от НСРР. Анализът ще проследи съществуващите инвестиционни процедури и системи в страната и в Европейския съюз. Същевременно ще се наемат експерти на граждански договори с подходяща квалификация и практически опит, които да съберат и обобщят необходимите данни/информация за подпомагане на работа по анализа: • събиране, класифициране и обобщаване на информация относно нормативните документи и вътрешни правила, регулиращи инвестиционния процес в публичния сектор; • събиране, класифициране и обобщаване на информация за инвестиционната дейност и взаимовръзките между участниците в процеса; • събиране, класифициране и обобщаване на информация относно съществуващите процедури по инвестиране на бюджетни средства в Република България; • събиране и обобщаване на информация относно идентифицирани проблеми и пропуски при прилагане на съществуващите методически указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти на Министерство на финансите. В резултат на изпълнение на тези задачи ще се подготви работата на изпълнителя по изготвяне на анализа на съществуващата инвестиционна среда. Изпълнителят ще се запознае детайлно с нормативната регулация и инвестиционния процес в публичната сфера в България, ще проследи прилаганите процедури, срещани проблеми, пропуски и слабости. На базата на изготвения анализ изпълнителят ще формулира и предостави препоръки за подобрения на съществуващия инвестиционен процес в България. В рамките на дейността ще се проведе работна среща, на която ще се представят и дискутират резултатите от направения анализ. На срещата ще бъдат поканени служители с опит в областта на публичните финанси и участващи в инвестиционния процес. На срещата ще бъдат обсъдени и съгласувани препоръките с компетентните структури в МФ. Като резултат от извършения анализ външният изпълнител ще предложи модел за планиране, наблюдение, отчетност и оценка на публичните разходи за инвестиции, който да се приложи към българските условия. Същевременно външният изпълнител ще подпомогне бенефициента при избора на две страни-членки на ЕС, които той да посети, с цел обмяна на опит относно използването на добри практики за управление на публичните инвестиции и постигане на максимална ефективност и адаптиране на съответните практики, приложими за българските условия. Срещите ще се проведат с представители на структури с функции, сходни с тези на бенефициента. Тези действия логично и неразделно предшестват и се явяват предварителни проучвания за изготвянето на единни методологии за нуждите на централните и местни власти за планиране, наблюдение, отчетност и оценка на публичните разходи за инвестиции (вкл. разходите по СКФ и кореспондиращото национално съфинансиране – принципа за допълняемост), в съответствие с правилата на европейското законодателство и практики.
Дейност 2 Разработване на методологии за планиране, наблюдение, отчетност и оценка на публичните инвестиционни разходи На базата на предложения модел за планиране, наблюдение, отчетност и оценка на публичните разходи за инвестиции се предвижда да се разработят две методологии - единна методология за планиране, подготовка на проекти и предварителна оценка на публичните инвестиционни разходи и единна методология за наблюдение, отчетност и оценка на ефективността на инвестициите, т.е. на постигане на заложените цели и инструменти за прилагането им. В хода на работа по методологиите ще се поддържа постоянен контакт с експерти от министерството и се предвижда провеждането на работни срещи и интервюта с експерти от публичната администрация на национално и местно ниво. Възникналите въпроси ще се обсъждат със съответните експерти. Методологията за планиране, подготовка на проекти и предварителна оценка на публичните инвестиционни разходи ще включва описание на инвестиционния проект, инвестиционния процес и структурата на управление. Ще се конкретизират съдържанието на проекта и различните инструменти, използвани за оценка на неговата ефективност, ефикасност и приемливост. Методологията еднозначно ще определи процеса на предварителна оценка на ниво политика и програма и на подготовка и предварителна оценка на проекта, което ще осигури методи за ограничаване риска от двойно финансиране. Методологията за наблюдение, отчетност и оценка на ефективността на инвестициите, т.е. на постигане на заложените цели ще описва процедурите по наблюдение, отчетност и оценка на резултатите от изпълняваните инвестиционни проекти, програми и политики. Ще се разпишат основни индикатори за следене и отчитане на изпълнението и постигането на заложените цели. Ще се определят критерии за оценка на резултатите от инвестираните национални и европейски средства. Към всяка методология ще се бъдат съставени правила и процедури за прилагането й.
Дейност 3 Организиране и провеждане на обучения за прилагане на методологиите С цел доброто и ефективно прилагане на разработените методологии се предвижда да се проведат две обучения. Ще бъдат обучени 20 ключови експерти от МФ, включени в инвестиционния процес, за прилагане на методологиите и съответните инструменти по учебни материали, разработени от външния изпълнител. В допълнение разработените учебни материали ще послужат на по-късен етап след приключване на проекта за организирането и провеждането на последващи обучения за представители на ПРБК и общини, което е ангажимент на бенефициента съгласно Закона за държавния бюджет и Средносрочната инвестиционна програма.
Разходи за разработване на техническото задание
Разходи за публичност и информираност
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 934 868 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 186 974 BGN
2010 - 186 974 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 158 928 BGN
2010 - 158 928 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 046 BGN
2010 - 28 046 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени документи
Индикатор 2 Брой работни посещения в страни-членки на ЕС
Индикатор 3 Брой обучени служители за прилагане на методологиите
Индикатор 4 Степен на удовлетвореност на обучаемите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз