Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0184-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0009
Наименование: Заедно за по-добър живот
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Разширяване, усъвършенстване и постигане на устойчивост на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора в община Враца, които имат потребност от постоянно обслужване в ежедневието си. Създаване на възможности хората, нуждаещи се от социални услуги, да повишават независимостта си и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си и на живота си. Насърчаване на хора с увреждания активно да участват в обществения живот, включително и като упражняват правото си на труд, чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”.Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за специалисти търсещи допълнителна работа. Повишаване на ефективността на участие на публичните институции в процеса на реализацията на проекта.
Дейности: Д1. Информационна кампания за популяризиране на проекта Информационната кампания за представяне на проекта включва: • организиране на пресконференция по повод стартиране на проекта с представители на Областна и общинска социални служби, Дирекция „Бюро по труда” - Враца и журналисти; • публикуване на информация за проекта: в местната преса – десет публикации; в централната преса – две; • подготовка и излъчване на радио-анонс – четири пъти; • изработване и разпространение на брошури и плакати; • публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на Община Враца (www.vratza.bg); • подготовка и излъчване на предаване по Кабелна телевизия – Враца; • представяне на резултатите от изпълнение на проекта на заключителна пресконференция.
Д2. Набиране на кандидати за потребители на социални услуги и на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. Дейността включва размножаването на достатъчно заявления за включване в проекта като потребител на социални услуги, консултиране на интересуващите се, събиране на заявления от потенциални потребители и на CV, мотивационно писмо, документи за образование и за придобити професионални квалификации от кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. Дейността е необходима за осъществяване на подбор на потребители на социални услуги и социални асистенти и домашни помощници.
3. Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители. Изготвянето на индивидуалните социални оценки на потребностите на подалите заявление потребители се осъществява чрез директно интервю, събиране и преценяване на информация за социалния и здравен статус на кандидата, за неговите интереси, потребности, рискове и специфични изисквания към доставчика на социални услуги. Дейността е необходима, за да се отговори на реалните нужди на потребителите.
Д4. Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Дейността включва издаване на заповед от Кмета на Община Враца за сформиране на комисия за подбор на потребители на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, определяне на относителната тежест на критериите за оценка на кандидатите за потребители, заседание на комисията, разглеждане и преценяване на цялостната документация по подбора, определяне на потребителите на социални услуги по проекта. Дейността е необходима за създаване на предпоставки за постигане целите на проекта.
Д5. Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Дейността е идентична на дейност 4. Подборът се извършва на база CV, мотивационно писмо и събеседване. Отчитат се и специфичните изисквания и предпочитания на избраните потребители на социални услуги. Дейността е необходима за създаване на предпоставки за постигане целите на проекта.
Д6. Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услуги. Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и на индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници. Договорите се сключват писмено. В длъжностни характеристики се описват конкретните задължения на страните. В индивидуалните планове се описват дейностите, които доставчика се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Те се изготвят с участието на потребителя и на социалния асистент и/или домашния помощник. Включва и оценка на рисковете за здравето и безопасността.
Д7. Провеждане на първоначално обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Дейността включва избор на лектор, който има опит в провеждането на подобни обучения, осигуряване на материали за обучението, изнасяне на лекции, проиграване на ролеви игри, решаване на тестове, осигуряване на кафе-почивки, накрая – оценка на семинара.
Д8. Предоставяне на социалните услуги – “социален асистент” и “домашен помощник” Социалните услуги се осъществяват комплексно или поотделно от наетите за целта лица с поддейности, съгласно Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”, Насоките за кандидатстване, индивидуалните планове на потребителите и индивидуалните работни програми на социалните асистенти и домашните помощници.
Д9. Мониторинг на услугите. Периодични посещения на място по домовете на потребителите и анкетни проучвания за оценка степента на удовлетвореност от услугите по проекта. Дейността е необходима за получаване на обратна връзка от потребителите на социални услуги, предотвратяването на конфликтни ситуации и актуализиране на индивидуалните планове на потребителите и работните програми на социалните асистенти и домашните помощници.
Д10. Социално консултиране Дейността включва текущо консултиране на потребители, социални асистенти и домашни помощници, на семейства на потребители и други страни в процеса на предоставяне на социални услуги. Тя е необходима за повишаване степента на доверие между страните, участващи в процеса на предоставянето на социални услуги.
Д11. Провеждане на поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Дейността включва подготовка на поддържащите обучения – анализиране на силните и слабите страни на предоставяните социални услуги, необходимостта от допълнителна информация, осигуряване на материали за обучението, последвана от провеждане на самите обучения, които съответстват на ново възникнали потребности в хода на изпълнение на проекта и са свързани и с обмяна на опит.
Д12. Финансово – счетоводна дейност Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово-счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане възнагражденията и пътните разходи, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта, изготвяне на междинни и окончателни финансови отчети по проекта.
13. Организационно – управленски дейности, контрол и отчетност. Периодични заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, мотивиране на екипа за постигане на оптимални резултати. Дейността е необходима за ефективно изпълнение на цялостния проект.
Партньори
Партньори:
Сдружение МОСТ - Враца
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 089 BGN
Общ бюджет: 115 400 BGN
БФП: 107 714 BGN
Общо изплатени средства: 105 416 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 818 BGN
2010 64 511 BGN
2011 17 087 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 416 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 245 BGN
2010 54 834 BGN
2011 14 524 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 573 BGN
2010 9 677 BGN
2011 2 563 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 812 BGN
Финансиране от бенефициента 8 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз