Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0039-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0090
Наименование: Независим живот и социално включване чрез предоставяне на социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник” в община Ценово
Бенефициент: Община Ценово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ценово
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. Въвеждане и предлагане на алтернативни социални услуги в общността - „социален асистент” и „домашен помощник” - за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си в населените места на Община Ценово; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Повишаване професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез обучение; Подобряване на институционалния капацитет и ефективност на общинската администрация и обществените услуги на местно ниво
Дейности: Дейност 1. Организационна – мониторинг и контрол Организационни дейности: информиране на местната общественост за предлаганите услуги, подбор на бенефициенти, оценка на нуждите от услуги. Подбор на домашни помощници и социални асистенти – безработни, заети, пенсионери, изявили желание да се включат в обучение и да предоставят социални услуги. Разработване на Правилник за вътрешния ред с процедури. Ежемесечен мониторинг на удовлетвореността от предоставяната услуга. Технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.
Дейност 2. Обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд. Провеждане на медицински прегледи на назначаваните на работа лица. Издаване на здравни книжки. Закупуване на работно облекло и материали за назначените на работа лица.
Дейност 3. Обучение на „социални асистенти” и „домашни помощници” Дейността ще се извърши от лицензирана от НАПОО обучаваща организация, притежаваща лиценз за обучение по професията „Сътрудник социални дейности”. Ще се провеждат 5-дневни въвеждащи обучения (40 учебни часа) за лицата, които ще работят като „социални асистенти” и „домашни помощници”. Обученията ще бъдат по теми, посочени в Методиката за предоставяне на услугата „социален асистент” в общността и по модули от специалността “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”.
Дейност 4. Предоставяне на социалната услуга „социален асистент” и „домашен помощник” Предоставяне на услуги, според нуждите и изискванията на конкретния потребител, съобразно методиката за предоставяне на социални услуги и разработения Правилник за вътрешния ред с процедури. Ежемесечно посещение в домовете на потребителите за мониторинг на предоставяните услуги. Събиране на такси от потребителите на услугата в зависимост от личните им доходи и според разпоредбите на Методиката за изчисление на потребителските такси. Преглед и евентуални корекции на индивидуалните планове за социални услуги.
Дейност 5. Популяризиране и визуализация на проекта За популяризиране и информиране на обществеността за дейностите и резултатите от изпълнението на проекта и получената безвъзмездна финансова помощ ще бъдат организирани:  2 информационни срещи – в началото и в средата на проекта;  1 радиокампания по местния общински радиовъзел за уведомяване на потенциалните бенефициенти за предоставяните услуги;  1 заключителна конференции за представяне на резултатите от проекта, възникнали проблеми при реализирането му и начини за справяне със затрудненията;  5 бр. публикации в регионалните медии; За визуална идентификация ще се изработят:  информационна табела – 1 бр.;  Ще бъдат закупени 2 знамена на ЕС и Р България;  дипляни с информация за проекта и финансиращите институции – 500 бр.;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 560 BGN
Общ бюджет: 123 740 BGN
БФП: 114 125 BGN
Общо изплатени средства: 112 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 712 BGN
2010 88 775 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 155 BGN
2010 75 459 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 614 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 557 BGN
2010 13 316 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 873 BGN
Финансиране от бенефициента 9 994 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз