Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0143-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0141
Наименование: ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА “ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Бенефициент: Община Съединение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 02.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот, социално включване и независимост на възрастни хора със затруднено самообслужване чрез предоставяне на социални услуги от “Домашен помощник” и удовлетворяване на потребностите за включване в обществения живот и поддържане социални контакти - Насочване вниманието на обществеността към проблемите и потребностите на възрастните хора.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Екипът ще бъде съставен от Ръководител, Координатор, Технически асистент и Счетоводител. Те ще провеждат ежемесечни срещи, на които ще се обсъжда изпълнението на дейностите по проекта, ще се изготвят месечни технически и финансови отчети.
Дейност 2: Информационни дейности Необходимостта от тази дейност произтича от спецификата на проекта. Ефекта от разяснителната кампания, включена в проекта ще доведе до яснота за условията, реда и възможностите за включване в програмата. * Информационни брошури - тираж 5000 броя, формат ½ А4, пълноцветен печат; * Рекламни табели – 3 броя, формат А3; * Рекламни видеоклипове – 4 броя; * Рекламни радиоклипове – 12 броя; * Пресконференции – 2броя.
Дейност 3: Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” По данните на общината за посочената целева група, ще се изготви списък за възможните потребители като се спазят принципите за равнопоставеност между пол, възраст и етническа принадлежност.
Дейност 4: Подбор на лицата, които ще предоставят услугата “Домашен помощник” Подборът на лицата ще се извърши от отдел “Социални дейности” към община Съединение като крайният избор на доставчиците на услугата ще зависи от: опита на кандидатите, желанието и потенциала да предоставят конкретната социална услуга.
Дейност 5: Предоставяне на услугата ”Домашен помощник” Предоставяне на услуги в домашни условия, свързани с организирането на бита и поддържане на хигиената в дома на избраните потребители на социалната услуга
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 472 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз