Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0047-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0101
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора- дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” (фаза 2)
Бенефициент: Община Кубрат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Кубрат
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване чрез упражняване правото на труд и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи. Разширяване териториалния обхват на социалните услуги предоставяни в семейна среда. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на поддържащо и надграждащо обучение. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.
Дейности: 1. Проучване необходимостта от услугите СА и ДП и проучване пазара на труда - специалисти (мед.сестри, учители и др. търсещи почасова работа) Срещи с Д”БТ” и Д”СП” и директни срещи с евентуални потребители на соц.услуги и изпълнители
2. Изготвяне на социални оценки на потребителите Посещение в дома на евентуалните потребители директна среща с тях; срещи и разговори с техните близки и роднини.
3. Обработване информацията от социалните оценки и декларациите за доходите и изчисляване на потребителските такси. На база подадени молби декларации и получени социални оценки от Д”СП”.
4. Сключване на договори с потребителите на социални услуги В зависимост от потребностите на хората с увреждания се сключват договори.
5. Сключване на трудови договори със социални асистенти и дом.помощници Съгласно изискванията на КТ
6. Провеждане обучение на социалните асистенти и домашни помощници Въвеждащо, поддържащо и надграждащо обучение
7. Предоставяне социални услуги на потребителите Ежедневно предоставяне на комплекс от социални услуги от СА и ДП съобразно договори, индивидуален план за соц.услуги.
8. Оценка качеството на предоставяните услуги Проверка на място, среща с потребителите, мониторинг и оценка качеството на предоставените соц.услуги
Партньори
Партньори:
Едноличен търговец "СК - КАПИТАЛ - Милена Иванова"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 360 BGN
Общ бюджет: 104 425 BGN
БФП: 90 620 BGN
Общо изплатени средства: 90 606 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 472 BGN
2010 71 134 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 606 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 551 BGN
2010 60 464 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 015 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 921 BGN
2010 10 670 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 591 BGN
Финансиране от бенефициента 14 835 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз