Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0024-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0014
Наименование: Социален асистент – искрица за независим живот на хора с трайни увреждания или тежко болни и самотни хора от община Неделино
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 24.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си и усъвършенстване и подобряване на социалните услуги за възрастни с увреждания, чрез нов подход при ангажиране на социалните асистенти .
Дейности: 1. Индивидуална оценка на потребностите на потребителите за социални услуги от 16 населени места на община Неделино. Подготовка и структуриране на индивидуалните работни планове 1. Областите, които подлежат на оценка, са: общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се документират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивидуален работен план. 2 Разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Индивидуалният работен план ще указва: времето, което асистентът прекарва при всеки потребител; видовете услуги, които извършва и тяхната приблизителна продължителност; времето, което му е необходимо за придвижване от един до друг потребител.
2. Закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите по проекта В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупени: компютър; мултимедия; климатик; принтер /скенер /факс Подготовка на документация за обществена поръчка съгласно изискванията на постановление ПМС 121 /31.05.2007
3.Подбор и назначаване на социални асистенти Дейността се изразява в: 1.Събиране на кандидатури на желаещи да работят като социални асистенти по проекта и които трябва да отговарят на специфични изисквания определени от общината : Да са с основно или по-високо образование; Да не са осъждани; Да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение ; Да са физически здрави 2.Извършване подбор на кандидатите въз основа на представените от тях документи и проведено интервю и назначение като социални асистенти . За предимство ще се счита работата като асистенти или работа в медицински заведения . Ще се изготви списък на кандидатите, като се наемат най-добре представилите се от тях съобразно броя на свободните места. 3.Сключване на трудови договори (втори трудови договори или договори за по часово работно време) със социалните асистенти. Основното трудово възнаграждение на социалния асистент ще се определя на база минималната часова работна заплата за страната в зависимост от реално отработените часове. Тази ставка се умножава с коефициент 1.4 съгласно насоките на програмата. Реално отработените часове се установяват въз основа на информацията в ежеседмичните справки-графици за извършената дейност. Договорите с община Неделино ще съдържат : • пълно описание на дължимите услуги • продължителност и честота на оказваната услуга • възнаграждение (часово, дневно или месечно) • работно време и място • общи задължения за “добра грижа” • задължения на доставчика – община Неделино • условия за наблюдение и контрол на изпълнението на услугите • условия за прекратяване на договора
4. Обучение на социалните асистенти 1. Провеждане на петдневно обучение - семинар за формиране на положителни нагласи към професията на социалния асистент. Мотивиращото обучение ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля. Провеждане на основно обучение на социалните асистенти, което въвежда основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания и осигурява възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Общо обучението е ; - 40 часа
5 . Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори.
6. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” . Услугите които Община Неделино ще предоставя съобразно потребностите могат да бъдат класифицирани така: Медицински услуги — хората с увреждания и старите хора са основната група клиенти на системата на здравеопазването. За тях е необходим улеснен достъп до личен лекар и до специализирани медицински услуги като рехабилитация, физиотерапия, хирургия, речева и слухова терапия, др. Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, изпитват редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуждаят от помощ за тях. Социални услуги — осъществяват се в две направления: а) посредничество при контактите на нуждаещите се с различни институции и информиране относно правата им; б) преодоляване на изолацията, общуване, съдействие за развиване и посрещане на личните интереси и т.н. Помощ в адаптирането — осигуряване на средства за облекчаване на този процес (подсигуряване с очила, инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др.) и развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство.
7.Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики 7.Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики
Партньори
Партньори:
„Местно сдружение за развитието на Неделино”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 147 BGN
Общ бюджет: 96 344 BGN
БФП: 91 614 BGN
Общо изплатени средства: 88 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 429 BGN
2010 65 986 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 065 BGN
2010 56 088 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 153 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 364 BGN
2010 9 898 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 262 BGN
Финансиране от бенефициента 5 787 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз