Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0128-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0030
Наименование: “Независимост и социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Златоград”
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си, правото им насоциално включване, включително и чрез упражняване правото на труд. Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Повишаване на професионалните умения и мотивация на “социалните асистенти”, чрез организиране и провеждане на обучителен курс.
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта Осъществяване цялостно управление по изпълнение на дейностите, по планиране на разходите и реализацията на набелязаните цели. Подготовка на всички тръжни и конкурсни процедури, предвидени по проекта от екипа на проекта в следния състав: Ръководител; Счетоводител; Координатор“Социални дейности”; Социален работник; Технически сътрудник;
2. Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез медиите за целите, очакваните и получените резултати от проекта Заявено желание от страна на уязвимите групи за подробно обяснение за предвидените дейности по проекта и информираност на обществеността за работата по социалната интеграция на уязвимите групи от община Златоград чрез: Излъчване на информация по регионална кабелна телевизия “САТ-ТМ” – 3 броя Публикуване на информацията в регионалните вестници – 3 броя Отпечатване и разпространение на брошури, които съдържат информация за организацията –доставчик, описание на правата и задълженията на социалния асистент, размер на потребителската такса, дейностите и възможностите предлагани при реализацията на услугата “Социален асистент” –700 броя Изготвяне и поставяне на възпоменателна табела съгласно изискванията на Оперативната програма – 1 брой
3. Подбор на желаещи за работа като “Социален асистент”, подписване на трудови договори и организация на текущите дейности Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги и подбор на подходящи лица, които ще съсредоточават своите усилия в по-голяма степен върху организирането на бита на нуждаещите се лица чрез следните дейности: Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене; Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства; Помощ за поддържане на личната хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка; Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно налягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница; Извършване на плащания – за електричество, вода, местни данъци и такси и др.; Административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, попълване и подаване на необходимите формуляри данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или от други учреждения, съдействие при получаване на технически помощни средства; Придружаване извън дома на потребителя – придружаване до учебно заведение, на кино, театър, гости и др.; Помощ в общуването и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от получаваното лица – текущо и основно почистване; Други сезонни или специфични услуги /съобразно индивидуалните потребности на лицата/.
4. Сключване на потребителски договор между доставчика на социалната услуга /Община Златоград/ и потребителя на услугата Регламентиране процеса на предоставяне на услугата в общността “Социален асистент” в съответствие с изискванията на минималните стандарти за качеството на тази услуга, разписани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане чрез следната дейност: Сключване на писмен договор в седем-дневен срок от началото на предоставяне на услугата, който се издава в два еднообразни екземпляра, един за потребителя и един за доставчика Договорът съдържа: Име и адрес на доставчика на социалната услуга и телефон за връзка с него; Име на човека, изпълняващ услугата “Социален асистент” и телефонен номер за връзка с него; Видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; Обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, включително и временно от страна на потребителя или доставчика; Процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалната услуга; Задължение за осигуряване качеството на услугата; Оборудване и /или консумативи, които ще бъдат осигурени от доставчика за извършване на дейностите; Отговорности на потребителя и на социалния асистент по опазване здравето и взаимната им безопасност; Начин на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на човека, изпълняващ функцията “Социален асистент”; Договорености за достъп и напускане дома на потребителя /притежаване на ключ и пр./; Размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; Отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; Срок на договора и условия/ начини за неговото прекратяване.
5. Организиране и провеждане на обучите лен курс “Социален асистент” Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на членове от семейства, в които има хора с увреждания или желаещи да подпомогнат ежедневните дейности на самотноживеещите хора чрез следните дейности: Участие в обучение от експерти – 3 дневно за дейностите които ще се реализират; Организиране и провеждане на обучение – 3 дневно – 15 учебни часа за дейностите, които ще се реализират при предоставянето на услугата “Социален асистент”; Изготвяне на седмичен отчет за участие на обучаемите по стандартна форма, в която са отразени присъствия и постигната успеваемост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 544 BGN
Общ бюджет: 66 178 BGN
БФП: 57 972 BGN
Общо изплатени средства: 57 968 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 109 BGN
2010 45 859 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 968 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 292 BGN
2010 38 980 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 816 BGN
2010 6 879 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 695 BGN
Финансиране от бенефициента 8 568 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз