Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0001-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0142
Наименование: “Приобщаване на нуждаещите се”
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 02.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите на територията на община Оряхово, чрез задоволяване на потребностите им от организация на свободното време посредством услугата “Социален асистент” и организиране на бита, чрез предоставяне на услугата “Домашен помощник”
Дейности: 1.Обучение на социални асистенти и домашни помощници Обучение на социалните асистенти и домашните помощници ще обхване десет дневен курс, в който обучаемите ще придобият степен на квалификация за обслужване на нуждаещите се от допълнителни грижи Предвижда се обучението да бъде проведено от лектор специалист в областта на социалните услуги. То ще бъде:  Въвеждащо В рамките на 7дневен курс, социалните асистенти ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на самотноживеещите и хората с увреждания; и да оказват подкрепа за социалното им включване, реинтеграция и преодоляване на социалната изолация. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Домашните помощници също в рамките на 7 дневен курс ще бъдат обучени за организирането на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо Предвижда се провеждане на 3-дневно надграждащо обучение разделно на социалните асистенти и на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
2 . Информационна кампания за популяризиране дейностите по проекта и финансовият принос на ЕС и организирането на работни срещи и семинари Дейности свързани с организирането на кръгли маси и семинари; изготвянето на рекламни и информационни материали. Дейността предвижда поставянето на 7 информационни табла за визуализация, поставени в общинския център и кметствата, където се изпълнява проекта. Изработването на информационни материали - 500 бр. дипляни; Информационните материали ще съдържат необходимата информация за ОП „РЧР”, за приоритетно направление 5, информация за целите и основните дейности на проекта.
3. Подбор на потребители и предоставящи услугите “Домашен помощник и Социален асистент Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”; Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. Подборът ще се осъществи чрез ползване на информация от Бюрото по труда и Агенция социално подпомагане, както и провеждането на пряко допитване-анкета до желаещите да ползват услугата и желаещите да предоставят услугата.
4 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на съответната услуга на всеки потребител Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата на 50 потребителя включени в проекта. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”; Изработване на индивидуални планове за предоставяне на съответната услуга на всеки потребител. Изготвянето на система за вътрешен мониторинг. Сключването на договори
5. Предоставяне на услугата Д/П и С/А Услугите предоставяни от С/А:  Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;  Административни услуги;  Медицински услуги  Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване, превенция на институциализацията и развитие потенциала на детето;  Педагогически услуги за деца-придружаване и подпомагане по време на учебни занимания. Услуги предоставяни от Д/П - поддържане на личната хигиена на потребителите на услугата; - помощ при хранене; - битови услуги; - осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена); • прием на лекарства и осъществяване на други дейности, поддържащи здравето; • приготвяне на храна и хранене; • помощ при ползването на баня и тоалетна; • Поддържане на хигиената в жилището на обслужваното лице; • Закупуване на хранителни продукти.; • Приготвяне на храна /по желание на обслужваното лице/. • Дейности по укрепването на физическото здраве. Всички дейности са необходими за въвеждането на ред в живота на нуждаещите се и подобряване на техния начин на живот
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 755 BGN
Общ бюджет: 77 126 BGN
БФП: 67 917 BGN
Общо изплатени средства: 67 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 000 BGN
2010 53 915 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 900 BGN
2010 45 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 728 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 100 BGN
2010 8 087 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 187 BGN
Финансиране от бенефициента 10 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Обслужвани лица
Индикатор 3 Наети лица за предоставяне на услугата
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз