Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0046-C0001
Номер на проект: А09-31-151С/12.06.2009 г.
Наименование: Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на е-услуги в общинска администрация - Смолян и кметствата на нейна територия.
Дейности: Д1 Анализ на състоянието за изграждане на е-мрежа на интегрирани административни услуги Ще се очертаят възможностите по отношение на общинските услуги за представянето им онлайн
Д2 Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение на администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на е-правителство и електронни услуги Интегрираната информационна система на общината ще се разработва и внедрява поетапно съобразно стандартизирани изисквания за организацията на системата
Д3 Създаване на възможности за осъществяване на обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване Въвеждане на система за обратна връзка, разработване на харта на клиента
Д4 Въвеждане на модела за самооценка - общата рамка за оценка CAF Въвеждане на CAF като инструмент за комплексно управление на качеството
Д5 Разширяване на информационните и административни услуги, предоставяни от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ) Включване на ТИЦ в е-мрежата за услуги ще позволи достъп на всеки от центровете до базата данни с информация в реално време и ще скъси времето и разходите за комуникация между ТИЦ и доставчиците на услуги
Д6 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Д7 Разходи за организация и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 475 485 BGN
Общ бюджет: 460 625 BGN
БФП: 460 625 BGN
Общо изплатени средства: 457 495 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 95 097 BGN
2010 199 821 BGN
2011 85 470 BGN
2012 77 107 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
457 495 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 80 832 BGN
2010 169 848 BGN
2011 72 649 BGN
2012 65 541 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
388 871 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 265 BGN
2010 29 973 BGN
2011 12 820 BGN
2012 11 566 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Процедура по ЗОП
Индикатор 2 Д1 Договор с избрания изпълнител
Индикатор 3 Д1 Доклад за услугите, предоставяни от общинската администрация
Индикатор 4 Д1 Анализ на състоянието на наличните технически и програмни средства от гледна точка на изграждането на е-мрежа
Индикатор 5 Д1 Анализ на съществуващите ограничения и потенциални възможности пред въвеждането на е-мрежа
Индикатор 6 Д2 Проведена тръжна процедура и сключен договор с изпълнител
Индикатор 7 Д2 Създаден модел на процесите на обслужване
Индикатор 8 Д2 Анализ на несъответствието между настоящото състояние и бъдещия модел на обслужване
Индикатор 9 Д2 Анализ на групите на потребителите на общински услуги
Индикатор 10 Д2 Карти на процесите
Индикатор 11 Д2 Изградена организационна среда, съобразена с изготвените карти на процесите
Индикатор 12 Д2 Доклад за разработени/актуализирани вътрешни правила, надградени деловодни ситеми и активирани функции за контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на административни услуги
Индикатор 13 Д2 Процедура за доставка и закупуване на оборудване
Индикатор 14 Д2 Договор за интернет обезпеченост на кметствата
Индикатор 15 Д2 Протокол за пусната е-мрежа в работен режим
Индикатор 16 Д3 Процедура за избор на изпълнител
Индикатор 17 Д3 Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 18 Д3 Процедура към СУК за измерване на потребителската удовлетвореност
Индикатор 19 Д3 Харта на клиента
Индикатор 20 Д4 Процедура за избор на изпълнител
Индикатор 21 Д4 Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 22 Д4 Процент обучени служители, съставляващи екипа по самооценка
Индикатор 23 Д4 Доклад от самооценката
Индикатор 24 Д4 SWOT - анализ
Индикатор 25 Д5 Проведена тръжна процедура
Индикатор 26 Д5 Доклад за състоянието на ИКТ базата на ТИЦ за предоставяне на туристически услуги
Индикатор 27 Д5 Протокол за пусната е-мрежа
Индикатор 28 Д5 Интегрирана база данни в общата е-мрежа
Индикатор 29 Д6 Интервюта в медиите
Индикатор 30 Д6 Бр. публикации за хода на изпълнение на проекта
Индикатор 31 Д6 Инсталирани информационни табели
Индикатор 32 Д6 Проведена кръгла маса
Индикатор 33 Д6 Пубикуване на информация за проекта на интерент страницата на общината
Индикатор 34 Д6 Заключителна кръгла маса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз