Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0140-C0001
Номер на проект: А09-31-39С/12.06.2009 г.
Наименование: "Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Развитие на модерни административни услуги, насочени към гражданите и бизнеса в община Петрич
Дейности: Д1 Анализ на състоянието на административните услуги в община Петрич и привеждането им в съответствие с действащата нормативна база Предпоставка да се актуализират вътрешно-административните процеси и да се изведат препоръки за електронно предлагане на адм. услуги
Д2 Актуализиране на вътрешните правила за предлагане на административните услуги за подобряване на качеството на административното обслужване Необходима част от цялостния процес на постигане на общ стандарт за предлагане на административни услуги в национален мащаб
Д3 Надграждане на съществуващата електронна административна система съгласно ЗЕУ Надградената система ще позволи реорганизацията на административните процеси с цел обслужване на "едно гише"
Д5 Внедряване на пилотни електронни административни услуги Увечичаване на броя на административните услуги, предлагани он-лайн
Д6 Унифициране на интернет страницата на общината, създаване на механизъм за електронно обслужване и механизъм за обратна връзка с потребителите на административни услуги Приспособяване на интернет страницата на общината към унифицираната визия на българската държавна администрация
Д7 Одит на проекта Извършване на задължителен одит
Д8 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 774 BGN
Общ бюджет: 222 716 BGN
БФП: 222 716 BGN
Общо изплатени средства: 222 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 555 BGN
2010 0 BGN
2011 55 641 BGN
2012 74 395 BGN
2013 37 125 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 47 222 BGN
2010 0 BGN
2011 47 295 BGN
2012 63 236 BGN
2013 31 556 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 333 BGN
2010 0 BGN
2011 8 346 BGN
2012 11 159 BGN
2013 5 569 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Изготвена методика за провеждане на анализа
Индикатор 2 Д1 Извършен анализ на състоянието на административните услуги
Индикатор 3 Д1 Бр. препоръки за оптимизирането на административните услуги
Индикатор 4 Д2 Извършен анализ на съществуващите вътрешни правила за предлагане на административните услуги
Индикатор 5 Бр. и вид разработени процедури за оптимизирано предлагане на административните услуги
Индикатор 6 Д2 бр. разработени технологични карти на предлаганите административни услуги
Индикатор 7 Д2 Бр. идентифицирани услуги, които да бъдат предлагани електронно
Индикатор 8 Д2 Бр. проведени обучения по ЗЕУ
Индикатор 9 Д2 Процент обучени служители от всички служители от администрацията
Индикатор 10 Д3 Извършено надграждане на съществуващата административна информационна система и унифициране на деловодната система в кметствата и общината
Индикатор 11 Д3 Проведено обучение за работа с информационната система
Индикатор 12 Д3 Проведено обучение за работа с електронен подпис
Индикатор 13 Д3 Обучени служители за работа с информационната система
Индикатор 14 Д3 Обучени служители за работа с електронен подпис
Индикатор 15 Д5 Бр. административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 16 Д6 Работеща унифицирана интерент страница на общината
Индикатор 17 Д6 Работеща версия на интерент страницата за хора с увреждания
Индикатор 18 Д6 Функциониращ механизъм за предоставяне на електронни услуги
Индикатор 19 Д6 Функционеращ електронен механизъм за обратна връзка с потребителите
Индикатор 20 Д7 Извършен одит на проекта
Индикатор 21 Д8 Проведени пресконференции
Индикатор 22 Д8 Изпратени прессъобщения
Индикатор 23 Д8 Създадени и разпространени видеоклипа
Индикатор 24 Д8 Разпечатани и разпространени информационни брошури и плакати
Индикатор 25 Д8 Изработена и поставена табела в общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз