Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0036-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0041
Наименование: "За да има щастие в детските очи"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 19.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: "1. Усъвършенстване на организацията на живот и дейности, насочени към нуждите на децата от ДДЛРГ “Олга Стоянова” и преодоляване на учебно-образователния модел, който съществува сега. 2. Разработване и въвеждане в практиката на програма, свързана с умения за живот на децата, напускащи специализираната институция и организиране на дейности в съответствие с живота в семейна среда. • Въвеждане на нова методология на работа, основана на индивидуализиране, многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа. • Повишаване на капацитета на персонала "
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен план от Екипа за управление на проекта Екипът за управление на проекта се събира на работна среща в пълен състав. Изготвя и приема план за действие с фиксирани срокове за изпълнение на задачите и отчитане на резултатите. Разпределят се задълженията и отговорностите между членовете. Уточняват се възможните “точки на забавяне” и начините за преодоляване на евентуалното забавяне по изпълнението.
Дейност 2: Запознаване на обществеността със същността на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, програма BG051PO001-5.2.03 «За по-добро бъдеще на децата» и проект «За да има щастие в детските очи» В рамките на проекта ще се организира една пресконференция, на която Екипът за управление на проекта ще представи същността и целите на програмата, респективно проектът, графикът за неговото изпълнение, очакваните резултати, полученото финансиране.
Дейност 3: Отчет за изпълнението на дейностите по първия етап от проекта Екипът на проекта изготвя подробен отчет за изпълнение на І-ви етап и отчита резултатите пред Ръководителя на програмата и партньорите. Представяне на резултатите от етапа пред обществеността на Община Дупница – информационен лист и брифинг
Дейност 4: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи и доставчици на оборудване Провеждане на процедура по идентифициране на изпълнител на поръчката за изпълнение на строително-ремонтните работи и доставка и монтаж на оборудване (мебели) за помещенията в Дома. Изборът ще бъде осъществен съгласно изискванията на НВМОП и при спазване на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - най-добра цена, гаранции за качество на работата, време за изпълнение.
Дейност 5: Избор на обучителна организация Изпълнението включва провеждането на процедура по идентифициране на изпълнители на обучението. Изборът ще бъде осъществен съгласно изискванията на НВМОП и при спазване на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - най-добра цена, гаранции за качество на изпълнение на дейностите по подготовката на обучителните материали и реализиране на обучението. Основните цели на обучението са насочени към базисно обучение по социална работа и работа със случай, специализирано обучение, тиймбилдинг, компютърна грамотност. Програмата за обучение и материалите ще бъдат разработени и изпълнени от избрания изпълнител на поръчката по НВМОП
Дейност 6: Ремонт и обновяване на сградата на ДДЛРГ Целта на дейността е промяна в пространствената организация в ДДЛРГ с цел осигуряване на по-голям уют, създаване на лични пространства и максимално приближаване до среда, близка до семейната, ремонт на спалните помещения, трапезариите, санитарните възли, както и обособяване на отделни кътове
Дейност 7: Обзавеждане на помещенията и обособяване на пространства Обзавеждането на ДДЛРГ ще бъде съобразено с нуждите на децата и санитарно-хигиенните изисквания. Спалните помещения ще бъдат изцяло оборудвани, ще бъдат поставени легла, гардероби, нощни шкафчета, столчета и масички. В трапезарията ще бъдат подновени масите за хранене и столовете
Дейност 8: Отчет за изпълнението на дейностите по втория етап от проекта Екипът на проекта изготвя подробен отчет за изпълнение на IІ-ри етап и отчита резултатите пред Ръководителя на програмата и партньорите. Представяне на резултатите от етапа пред обществеността на Община Дупница – информационен лист и брифинг
Дейност 9: Обучение, методическа подкрепа и супервизия на персонала Изпълнението на тази дейност цели провеждане на въвеждащо обучение на персонала: след конкретна оценка на нуждите на персонала от обучение във връзка с реализиране на новия модел на работа и мотивация на екипите за активно участие в обучението се предвижда серия от обучения за специализирания екип – “Базисно обучение по социална работа и работа със случай”; “Специализирано обучение”, в зависимост от спецификата на услугите – социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства, психично развитие на детето и последици от институционализацията, социална групова работа, формиране на социални и житейски умения, умения за работа в екип; “Супервизия и методическо консултиране” – освен обучения, предложението предвижда осигуряването на индивидуални и групови консултации на персонала; “Тиймбилдинг” – въвеждане на иновативен метод в процеса на работа и усъвършенстване на професионалния потенциал на екипа; “Курс по компютърна грамотност”, “Основни познания, свързани с развитието на младите хора”, “Умения и задачи за развитие на младите хора”, “Компетенции на професионалистите, придружаващи младежите”, провеждане на “Лятна занималня”
Дейност 10: Отчет за изпълнението на дейностите по третия етап от проекта Екипът на проекта изготвя подробен отчет за изпълнение на IIІ-ти етап и отчита резултатите пред Ръководителя на програмата и партньорите. Представяне на резултатите от етапа пред обществеността на Община Дупница – информационен лист и брифинг
Дейност 11: Създаване на услуга “Консултативен кабинет” Алтернативната социална услуга “Консултативен кабинет” има за цел създаване на индивидуален психо-профил на всяко едно дете, за идентифициране на нуждите и проблемите, консултиране на децата по въпроси, които ги вълнуват, индивидуално или групово, организиране на срещи със специалисти от различни области, в зависимост от възникналите теми и проблеми, организиране на срещи с други специалисти и ще провежда поддържащо обучение на децата и екипа с цел предотвратяване на конфликтни ситуации, екипът на консултативния кабинет ще диагностицира конкретните нужди на децата и ще изготви индивидуалната програма на всяко дете, ще разработи методологии, ще консултира в работна ситуация екипа на Дома. Идентифицирането на нуждите на всяко едно дете има за цел ясното разграничаване на проблемите му като отделен индивид, неговите интереси и желания. На база на дефинираните проблеми на всяко едно дете ще бъде изготвен индивидуална програма за грижи, която ще спомогне за по-ефикасното предоставяне на услугите, самото дете ще получи ясна представа за това, какво се случва с него, ще се почувства сигурно и обградено с внимание, което ще доведе до стимулиране на неговото развитие
Дейност 12: Разработване и въвеждане в практиката на програма, свързана с умения за живот на децата, напускащи специализираната институция Програмата, свързана с уменията за независим живот на децата, ще включва модулите: “Основни познания, свързани с развитието на младите хора”, “Умения и задачи за развитие на младите хора”, “Компетенции на професионалистите, придружаващи младежите”, като в тези модули ще се проведе и обучение по “Начална компютърна грамотност”
Дейност 13: Лятна занималня Целта на тази услуга е чрез нестандартен подход да се изгради положителен модел и социална ангажираност на двете групи – екип от социални възпитатели и деца, максимално да се запълни свободното време на децата, когато нямат занимания в училище. В нея ще се провеждат колективни забави, мероприятия и пътувания в страната, за да могат децата да опознаят родината си и да видят исторически и културни забележителности от историята, за които само са слушали. Тази услуга има по-скоро образователна цел, а именно запознаване от близо със забележителностите на нашата страна, но паралелно с това ще им се предостави възможност да се разнообразят максимално. В лятната занималня ще се включи и провеждане на бодибилдинг, чиято цел е децата да бъдат изведени извън институцията, на открито, и да бъдат обучени по различни алтернативни програми, чиито модули ще бъдат “Нашето здраве”, “Здравословно хранене”, “Зелена аптека”, “Витамини, аминокиселини и добавки”, “Физическата активност – важен фактор за вашето здраве”, “Сексуално здраве”, “Йога и медитация”, “Индийски танци”, “Себереализация”. Тази услуга ще подпомогне както мисленето, познанието за живота и актуалните за възрастта им теми, така и ще внесе разнообразие в живота им, за да се почувстват важни и да се научат да обичат себе си и другите.
Дейност 14: Окончателно отчитане за изпълнението на дейностите по проекта Екипът за управление на проекта изготвя подробен финален отчет за изпълнение на дейностите по проекта, резултатите от него, възникналите проблеми в хода на реализацията на проекта, възможностите за неговото мултиплициране в други общини.
Дейност 15: Заключителна пресконференция Ще бъдат обобщени и огласени в публичното пространство резултатите и опитът, постигнати в работата по проекта. Представяне на резултатите от проекта пред обществеността на Община Дупница
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 898 BGN
Общ бюджет: 106 647 BGN
БФП: 106 647 BGN
Общо изплатени средства: 91 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 980 BGN
2010 39 844 BGN
2011 7 392 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 383 BGN
2010 33 867 BGN
2011 6 283 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 597 BGN
2010 5 977 BGN
2011 1 109 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 682 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз