Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0046-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0036
Наименование: "Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, настанени в Дом за деца, лишени от родителска грижа - гр.Благоевград"
Бенефициент: Фондация "Битие"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Намаляване броя на децата, настанени в ДДЛРГ „Св. Николай Мирликийски” чрез реализиране на мерки за деинституционализация и реинтеграция и разширяване на достъпа на децата до ресурсите на обществото. Прилагане на методология на работа, основана на прилагането на индивидуален подход към децата и използване на техните ресурси; работа с биологичните семейства; екипна работа и работа в мрежа; използване на съвремени социално-педагогически подходи и техники; Повишаване мотивацията и професионалния капацитет на екипа работещ в институцията,"
Дейности: І.1. Сформиране на екипите за реализиране на проекта и провеждане на обучения за повишаване професионалния капацитет на персонала. - В рамките на тази дейност екипа по проекта /ръководител, координатор, счетоводител/ ще проведе първа среща. На тази среща ще се установят принципите на работа, задълженията, отговорностите и функционалните зависимости на членовете от екипа, ще се установят и механизмите за обратна връзка. - Наред с това първа среща ще се проведе и с партньора по проекта за разработване на подробен план на действие и предприемане на стъпки за сформиране на екипа на ЦСРИ. - Сформиране на екип от специалисти за извършване на специфичните проектни дейности за предоставяне на социални, психологически, консултантски и образователни услуги в ЦСРИ. Подбора ще се извърши в съответствие със специално разработена за целта процедура за подбор. Екипът от специалисти ще включва следните позиции: управител, социален работник, психолог, педагог, трудотерапевт, методист, консултант – медик - терапевт, консултант – юрист. Изборът на специалисти ще се извърши от комисия, в която влизат представители на Фондацията, Общината, и Дирекция „Бюро по труда”. - В рамките на тази дейност ще се изготви подробен план и ще се проведе двудневно обучение на екипа по проекта и екипа на ЦСРИ, от двама обучители съобразено както с изискванията на финансиращата институция, така и със специфични обучения както следва: • Социалната политика в Европа, България и община Благоевград; • Запознаване със същността на проекта и ролята на участниците при неговото реализиране; • Обучение по основните нормативни документи, стратегии и планове за действие третиращи проблемите на децата; • Обучение по методиката на социалните услуги за Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”; • Запознаване със спецификата на целевата група – деца живеещи в институция. Специфика на потребностите. Специфика на работа с потребностите. Групова дискусия за проблеми и потребности. Принципи и технология на социалната работа с тези деца; • Решаване на проблеми и конфликтни ситуации. Подход за решаване на проблемите. Определение на "проблем". Възможни и очаквани проблеми. Справяне с конфликтна ситуация. Теория за конфликта. Решаване на проблема и избягване на конфликта в работата с деца от институции. Що е посредничество? Ситуации, при които се изисква посредничество. Принципи. Ролева игра. Дискусия; • Обучение по комуникативни умения и работа в екип; • Обучение по стратегическо планиране; • Обучение по мониторинг и оценка на дейности и проекти;
І.2 Подготовка на тръжната документация и провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици и подизпълнители. Дейността включва: изготвяне на тръжни задания и изпращане на покани с условията за участие; сформиране на комисии за избор на доставчици и подизпълнители; провеждане на тръжните процедури и сключване на договори с избраните. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде проведен в изпълнение на специфичните изисквания и в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност, прозрачност. Процедурите за поддоговаряне ще се проведат съгласно разпоредбите на постановление на МС 55 от 2007 г. * Необходимите за осъщвяване на проекта материали, консуматиови, услуги и технически средства, обект на тръжни процедури са представени в дейност І.2
1.3 Доставка на оборудване на ЦСРИ. Осигуряване на ресурси, необходими за функционирането на ЦСРИ. Доставка на оборудване на ЦСРИ: Оборудването и обзавеждането на помещенията е в зависимост от тяхната специфика и предназначение. Сградата, в която ще се изгради ЦСРИ се намира близо да институцията – партньор. Офисът е нов, обзаведен и се нуждае от техническо обезпечаване. Центърът ще разполага с 2 помещения, които ще бъдат обособени като зала за срещи с бенефициентите и кабинет за консултиране, и за работа на екипа.Необходимо е помещенията да бъдат разпределени по функционален начин, който създава адекватни условия за изпълнение на дейностите по проекта. За изпълнение на програмните дейности е необходимо Центъра да разполага със следното оборудване, което ще бъде предмет на процедура за доставка: - Настолни компютърни конфигурации: 3 бр/ вкл. монитори 17’’, мишка, клавиатура, Операционна система/ за работещите в центъра и за бенефициентите от дома. Предвижда се да могат да имат дистанционно връзка с екипа на проекта, да разменят материали и запитвания, документация. Важна подробност е възможността децата сами да подават информация в интерактивния сайт и форум на проекта. - Мобилни компютърни конфигурации: 3 бр / вкл. Операционна система/- за работещите в центъра и във връзка с провеждане на консултации на място в дома и институции, във връзка с провеждане на публични срещи и обучения. Други технически средства / доставка/: - Принтер / Факс/копирен апарат – 1 бр. Мултимедийно оборудване във връзка с публични и презентационни действия и за използване при групово консултиране на бенефициентите: - мултимедиен проектор - екран за мултимедиен проектор - Фото камера /2 бр./ Транспортни средства /наем/: - наем на транспортно средство за функционалния екип на центъра – 7+1 места 1бр. ; Осигуряване на ресурси, необходими за функционирането на ЦСРИ. Разходи по дейността на ЦСРИ /заложени към 10 месеца от общата продължителност на проекта/: - транспортни разходи – гориво, по ставка бр. раб. дни месечно /в 3 раб. дни седмично, общо 12 раб дни месечно нужда от транспорт на екип и бенефициенти/ - ставка за командировъчни разходи на екипа, по ставка бр. раб. дни месечно / в 3 раб. дни седмично, за 2 специалисти, общо 12 раб дни месечно нужда от командировъчни разходи/ - интернет услуги - СОТ услуги - разходи за електричество - разходи за водоснабдяване - разходи за отопление /ОВИ - разходи за техническа поддръжка - разходи за поддръжка / хигиена - разходи за канцеларски материали - разходи за други услуги във връзка с канцеларската и отчетна дейност на центъра Допълнителни услуги: Застраховка на техническите средства, предмет на процедури за доставка
ІІ.1. Изготвяне на индивидуални планове за грижи на бенефициентите на ЦСРИ и обособяването им по групи съобразно възрастта и потребностите им Преди започване на конкретната индивидуална работа с децата следва да се направи обстойно проучване на техните досиета и индивидуални планове за грижа, по които са работили специалистите от ДДЛРГ. Необходимо е да се познават добре методите за работа с конкретните бенефициенти (общуване, проблеми, резултати, напредък, дефицити и др.), за да се изработят адекватни планове за грижа. Специалистите от екипа на Центъра провеждат срещи с всяко дете и на база предварително подготвена социална анкета, установяват уменията и дефицитите, проблемите и потребностите, психологичния и здравен статус на децата. На следващия етап екипа на Центъра се събира и на база получената информация от специалистите, работещи в Дома и впечатленията от проведените срещи се прави обсъждане и се изготвя социална оценка на всяко дете и неговите възможности за реинтегриране в общността. На база социалните оценки се изготвят индивидуални планове за грижа на децата, които се актуализират на 5 месеца. В този подготвителен етап децата се обособяват по групи съобразно възрастта и потребнастите им.
ІІ.2. Образователни дейности и дейности за придобиване на практически умения и подготовка за самостоятелен живот. Екипът от специалисти ще работи за удовлетворяване на ежедневните и образователните потребности на бенефициентите, а също така и за развиване на социални и трудови умения за бъдещ преход към самостоятелен живот в няколко направления: - Оказване на подкрепа на децата, които имат проблеми при усвояване на учебния материал; - Подкрепа и социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда или среда близка до семейната; - Обучение в различни умения, подкрепа и насоки за включване в образователни и професионални курсове; - Колективно информиране – дейности за информиране и съвети в група (например лекар, юрист, представители на властите, представители на структури на гражданското общество, представители на медиите и др.) - Организиране на три срещи с представители на средни и профилирани училища за прием след 7/8 клас, представители на висши учебни заведения и представители на работодателски организации и HR организации; - Обучение за създаване на практически умения за изработка на сувенири, апликации и произведения на традиционните занаяти. В обучението ще бъдат обхванати около 20 деца между 16 и 18 години и децата над 18 години. Дейността е избрана поради факта, че обучението в областта на приложните занаяти не изисква специфично образование и висок образователен ценз, което я прави подходяща за младежи без специфичен трудов опит. Практическият опит, натрупан с това специфично обучение може да им даде възможност за самоиздръжка след напускане на дома. Арт елементът в самата дейност е много подходящ за тази група бенефициенти с терапевтичния си и занимателния си елемент. Ще бъде проведено шест месечно обучение от двама специалисти в две основни направления – приложни занаяти и апликиране, плетиво (грънчарство) и апликиране. Обучението ще се провежда два пъти седмично по два часа. Двамата майстори – обучители по приложни и традициони занаяти ще напътстват и подпомагат бенефициентите в изработката на разнообразни ръчно моделирани произведения в областта на грънчарство и цветна керамика, предмети на изкуството от стъкло, народно тъкачество и бродерия, художествено оформление и рисуване. Младежите ще получат възможност за развитие на специфични адаптирани знания и умения в областта на приложните занаяти, пазара на труда и неговите принципи. Предвидени са разнообразни средства за представяне на работата по модула, както и заключителна изложба – аукцион. Във финалната фаза на проекта ще се организира еднодневна изложба на изработеното от бенефициентите. Целта е да бъдат презентирани новопридобитите умения на бенефициентите, както и да бъдат срещнати с възможни работодатели от региона, което да спомогне за трудовата им реализация.
ІІ.3. Здравна просвета и информационно -консултантски услуги. Нормалното физическо и психическо развитие през първите години от живота на детето оказват влияние върху физическото и психическото здраве на човека през целия му живот. Предоставянето на информация и работа в група по определени теми /проблеми/, които са от значение за тяхната социална интеграция са от изключителна важност. - Организиране на консултации със лекари специалисти (стоматолог, кардиолог, невролог, и др.) - Здравна култура и превенция на зависимостите и свързаните с тях здравни и правни последици – провеждане на беседи свързани с проблемни области и превенция на риска, специфични за възрастта на децата (насилие, криминални престъпления, трафик на хора, дискриминация, разпространение на СПИН и полово предавани болести, проституция, порнография, престъпност, злоупотреба с деца, социална маргинализация и др. - Консултиране, групова и индивидуална работа в следните направления:  „Общуване и боравене с емоции” – формиране на комуникативни умения и умения за създаване и поддържане на социални контакти и приятелства;  „Живот и бит” – формиране на умения за съдване и поддържане на собствена житейска и битова ситуация;  „Училище и учебна работа” – формиране на умения, необходими за живот в учебна среда и справяне с учебната работа;  „Свободно време” – формиране на умения за планиране на свободното време и неговото оползотворяване;  „Здраве и външен вид” – повишаване на здравната култура и формиране на умения за полагане на грижи за здравето и външния си вид;  „Родители и семейство” – формиране на отношение и умения за общуване с родители, роднини, настойници, приемници;  „Интимност и сексуалност” – формиране на умения за общуване с представители от различен пол, оформяне на интимност и сексуалност /за деца над 14 г./;  „Институции и органи на власт” – придобиване на знания и формиране на умения за комуникация и осъществяване на контакти с представители на различни институции, учреждения и органи на властта.
ІІ.4. Развитие на личността и таланта – работа с талантливите деца от дома. Извършване на подбор на децата, които имат определени дарби и таланти, и групиране според тяхната възраст и в зависимост от статута в образователната система. Провеждане на индивидуална работа от двама специалисти - обучители в дадени области с цел да се даде шанс на деца с определени дарби за се развиват и да намерят възможност за реализация. Заниманията ще се провеждат в продължение на шест месеца два пъти седмично по два часа. Предоставяне на информация за конкурси, форуми и стипендии за даровити деца от регионално, национално и международно ниво.
ІІ.5 Социално – консултативна работа с биологичните родители на децата, настанени в ДДЛРГ. Предоставяне на социални, правни, психосоциални и психологически консултации. Прилагане на мобилен подход, с който се осигурява възможността за посещение в дома на семейството. По този начин то може да бъде опознато и оценено в собствената му среда; същевременно консултирането е много по-ефикасно, ако се провежда в дома, особено като се има предвид, че такива семейства често имат нужда от практически съвети за прагматични дейности (поддържане на хигиената в дома, грижи за детето, организиране на всекидневната програма и др.). Освен това, мобилният екип ще работи на територията на общината в няколко основни направления: за достигане; откриване на случаи; осъществяване на системна връзка; изграждане на доверие; насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ.
ІІ.6. Провеждане на обучение на екипа работещ в ДДЛРГ „Св. Николай Мирликийски”, Благоевград. Персонала, работещ в ДДЛРГ ще бъде включен активно при изготвяне на индивидуалните планове за грижи на децата, което ще допринесе за тяхната по-голяма ангажираност и заинтересованост спрямо работата и развитието на децата. Това от своя страна ще спомогне за промяна в нагласата и грижата за децата, които в момента пребивават в дома и тези, които в бъдеще ще бъдат настанени там. Предвижда се провеждане на двудневно обучение на персонала работещ в ДДЛРГ от двама обучители в няколко модула: - Технология на социалната работа с деца – цел, модели. - Принципи на социалната работа с деца; - Групова работа - социална работа с групата; анализ на групата; среща с групата; оценка на групата; - Консултиране – същност на консултирането; ефективно консултиране; Работа в екип; - Решаване на проблеми и конфликтни ситуации. Определение на „проблем”. Възможни и очаквани проблеми. Подход за решаване на проблемите. Теория на конфликта. Решаване на проблема и избягване на конфликта; - Що е посредничество? Ситуации, при които се изисква посредничество. Принципи. Ролева игра. Дискусия. Обучението ще се проведе в наета за целта зала и от специалисти в съответната област .
ІІ.7. Извършване на емпирично социологическо проучване на рискови групи и превенция на изоставяне на деца в риск. Необходимо е да се извърши проучване и анализ на потребностите от алтернативни форми на социални услуги за деца настанени в институции, и деца и семейства в риск на общинско ниво и разработване на местна политика за развитието им. Проучването ще се извърши от външна фирма с прякото участие на водещата организация по проекта и ще обхване 200 респондента: деца възпитаници на ДДЛРГ „Св. Николай Мирликийски” и членове на техните семейства; специалистите работещи в Дома; семействата на деца в риск, обект на превенция; деца, ползващи социални услуги в общността; институции на местно ниво и др. На базата на конкретизираната цел ще се извърши набиране на необходимата база данни и изработване на теоретичен модел, съставяне на въпросник, изследване на средата, личностните качества и нагласата на респондентите, избор на набор от методи за провеждане на изследването /наблюдение, анкета, интервюиране, беседа, тест, работа на терен/, обобщаване на резултатите /системен файл/, изготвяне на анализ /графично оформяне, печат и визуализация на донора/, като основа за актуализиране на общински стратегически документи за закрила на деца в риск. Анализът ще се представи от партньора по проекта на обществения форум "Право на бъдеще".
ІІІ.1. Организиране и провеждане на информационни срещи. Предвидени са две еднодневни информационни срещи – при стартиране и при финализиране на проекта, с участието на местни и регионални медии, представители на водещата организация и партньора, представители на целевата група и заинтересованите страни по проекта, местната власт, НПО и др. На встъпителната информационна среща ще бъде представен проекта, екипа и основните дейности, които предстои да бъдат изпълнени. Ще бъдат поканени двама лектори. На заключителната информационна среща ще се представят резултатите от реализиране на проекта, изготвения практически наръчник и ще се дискутират потенциални източници на финансиране с цел създаване на устойчивост и надграждане на постигнатото. Ще бъдат поканени двама лектори.
ІІІ.3. Разработване на практически наръчник Планира се наръчникът да бъде в обем до 32 страници, формат А5, издаден в 500 екземпляра, пълноцветен печат 4+4. Ще бъде избран подизпълнител, който да състави, редактира и аранжира текста в наръчника и да изготви дизайна. При изготвяне на наръчника ще бъде оказано съдействие от екипа по проекта и екипа на Центъра, които ще предоставят информация за цялостния процес на реализиране на проекта и формулираните изводи и насоки за бъдеща работа.
ІІІ.2. Провеждане на обществен форум „Право на бъдеще”. Провеждането на еднодневен обществен форум е продиктувано от тревожната тенденция за увеличаване броя на изоставените деца на територията на цялата страна, както и от липсата на връзка и приемственост между семейството и институциите; затвореност на институциите и ограничените възможности за интеграция; недостатъчна автономност на напускащите институциите и липса на мрежа за подкрепа; недостатъчна синхронизираност на всички заинтересовани страни, от които зависи закрилата на децата, настанени в институции на територията на община Благоевград. На форума ще бъдат поканени за участие представители на институциите за социални услуги и услуги в общността; деца и младежи, ползващи услуги в институции и услуги в общността; родители; учители; представители на Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”; представители на полицията; магистрати; представители на местната власт; неправителствени организации работещи в сферата на превенция на деца в риск и граждани. Представител на Фондация „Битие” ще представи изготвения анализ от проведеното социологическо проучване на рискови групи при децата. Форумът ще се води от модератор. За нормалното протичане ще се осигури зала, озвучителна техника, кафе пауза. Участниците във форума ще получат информационни материали от проведеното проучване и други популяризиращи проекта материали.
ІІІ.4. Визуализация, разпространение на резултатите и популяризиране на проекта. Реализирането на дейността е в съответствие с т. 9 – Мерки за комуникация и публичност от Комуникативния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Като бенефициент на финансова помощ от ЕС Фондация „Битие” е задължена, на база на договора, който подписва, да извърши последователни действия, с които да популяризира програмата. Общият и задължителен елемент, който символизира помощта на ЕС е логото. ІІІ.4.1. Предвижда се наемане на фирма – подизпълнител за изработка на: листовки по проектните дейности, за използване в обучения и публични събития - 2000 бр.; баджове за участници в публични дейности – 300 бр., които да допринесат за популяризиране на проекта и публичност. ІІІ.4.2. Изработка на 15 секунден презентационен видео клип и на кратък 15 минутен презентационен филм за проекта. - Предвижда се наемане на фирма – подизпълнител, за изработка на видеоклип и презентационен филм по проекта, неговите цели и дейности, който ще бъде излъчен в национални и местни телевизии. Клипът има за цел да популяризира инициативата и да набира участници в дейностите, а краткият филм ще отрази проекта от началото до края му, за да покаже постигнатите резултатите от дейностите. Брой излъчвания на ТВ клипа в кабелни и регионални телевизии -16 бр. Брой излъчвания на ТВ филма в национални телевизии – минимум 2 бр. / ще бъде предоставен и за свободно излъчване на различни медии/ ІІІ.4.3. Ще бъдат използвани всички възможни инструменти за комуникация – местни и регионални печатни издания и електронни медии, които дават възможност да се популяризира проекта - обяви, съобщения, репортажи в местни телевизионни канали във връзка с публичните дейностти и др. • Радио анонси – 60 бр. • Публикации в регионална преса – 6 бр. • Публикации в национална преса – 6 бр. ІІІ.4.4. Разработване и поддържане на интернет сайт на проекта в продължение на 10 месеца Интернет сайтът ще съдържа подробна и актуална информация за възможностите за ползване на социалните услуги за деца, представяне на проекта и дейността на Фондация „Битие”. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да форматира и аранжира текста в сайта. ІІІ.4.5 Тиражиране на ТВ клип и промоционален филм, както и материали за проекта в презентационен диск / DVD – 500 бр./.
IV.Дейност : Управление, оценка и финансова отчетност на проекта. Управлението, оценката и финансовата отчетност на проекта ще преминат при спазени процедури за прозрачност и гласност, ясно разписани критерии и съобразени срокове за изпълнение и избягвяне на конфликт на интереси.
Партньори
Партньори:
Община Благоевград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 402 BGN
Общ бюджет: 254 445 BGN
БФП: 254 445 BGN
Общо изплатени средства: 252 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 397 BGN
2010 180 434 BGN
2011 71 010 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
252 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 187 BGN
2010 153 369 BGN
2011 60 359 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
214 915 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 210 BGN
2010 27 065 BGN
2011 10 652 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 926 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз