Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0060-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0023
Наименование: "Дневен център за децата от ДДЛРГ "Св.Иван Рилски", с.Брестовица"
Бенефициент: Община Борово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Борово
Описание
Описание на проекта: Изграждане и функциониране на Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ. Повишено качество на грижа.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Провежда се тридневна работна среща в община Борово за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта; диференцират се отговорностите на партниращите си организации; регламентират се правилата за спазване на етичния кодекс на работещите с деца; определя се общинско помещение за офис по проекта. - Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка. - Избира се Проектен съвет, който осъществява контрол по изпълнение на дейностите и напредъка по проекта. В състава му има по един представител на ръководствата на сдружение »Нов избор», община Борово, ДДЛРГ «Св. Иван Рилски» с. Брестовица и Общинска комисия за закрила на детето. - След работната среща се разработва от Екипа за организация и управление на проекта детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача.Прилага се принципа на децентрализация и се поставя началото на добро управление на проекти в съответствие с хоризонталните принципи на ОП»РЧР»
Дейност 2: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта Разработват се: 1.„Методика за предоставяне на комплекса от услуги в дневен център за деца към ДДЛРГ” – гарантира ефикасността и ефективността при постигане на заложените цели; 2. „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на дневния център” – спазен хоризонтален принцип за равенство между половете и превенция срещу дискриминацията. 3. „Правилник за вътрешния ред”4. „Правила и процедури за осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот» - противопожарна охрана, съхраняване на миещи и перилни препарати и др. 5. „Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация” 6. Междуинституционални договори за работа на местно ниво – изготвят се от екипа за управление на проекта 7. „Процедура за жалби и сигнали” 8. „Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. 9. Процедура по прием в дневен център. В процедурата ясно се описват следните елементи: изискващата се задължителна документация по приема, откриване на досие на ползвателя - детето, настаняване и запознаване с услугата и Правилника за вътрешния ред, представяне и запознаване с останалите ползватели – деца, с екипа на центъра. 10. „Правила за доставка на услугата” 11.„Правила за организация на дейности извън дневния център - социална рехабилитация и интеграция.” 12. Длъжностни характеристики на персонала на дневен център – изготвя се от екипа за управление на проекта; 13. ”Правила и процедури за осигуряване здравето на детето – потребител на услугите в дневен център”. 14. „План и програма за обучение и развитие на персонала” - акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността; критерии и стандарти за социални услуги за деца, съгласно наредбата и пр. 15. Формуляри за отразяване на индивидуалната работа с детето- потребител на услугата. 16. Издава се „Наръчник за работа в дневен център” , който се изготвя, редактира и представя за печат от експерт, нает на граждански договор за тази цел. Наръчникът съдържа елементи на иновативни дейности по предоставяне на комплекса от услуги.
Дейност 3 Промотиране и популяризиране на проекта 1. Развитието на алтернативни услуги за постигане на социална интеграция и по-високо качество на грижата за децата от институциите, както и техните проблеми, не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП”РЧР” и инициативите на ЕС и Българското правителство за повишаване на благосъстоянието на децата в България и за тяхното социално включване не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационни бюлетини. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугата; 4. В сайта на община Борово редовно ще се публикува информация за проекта. Ще се организира излъчването на един платен телевизионен репортаж. 5. Провеждане на начална конференция: Идентифициране на участниците, съставяне на списък с гостите и официални покани; Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; Запознаване на представителите на местната власт в община Борово, структурите на държавната власт, институциите и заинтересовани лица, професионалните общности и други, свързани с проекта организации и лица, с цели, дейности и очаквани резултати; използвани добри практики. 6. Регулярно се провеждат срещи с Проектния съвет, на които екипът за организация и управление на проекта информира за изпълнението, напредъка и срещаните трудности. 7. Провежда се заключителна конференция с представители на ОС община Борово, доброволци, представители на изградената по време на проекта партньорска мрежа, спонсори и организациите по проекта; журналисти. 8. Община Борово ще сподели опита си, като на заключителната конференция представи заснетия документален филм проследяващ етапите при реализацията на проекта, както и ще излъчи филма по регионална телевизия два пъти. Дейността в съответствие с хоризонталните принципи и техните индикатори включва всички заинтересовани страни, прилага се принципът на децентрализация.
Дейност 4:Подготовка, оборудване и обзавеждане на помещенията За целите на комплекса от услуги в Дневен център и постигане на среда, близка до смейната е необходимо следното оборудване и обзавеждане: Три компютърни конфигурации за дневен център; лаптоп за консултантския и експертен екип, мултимедиен проектор за информационните кампании, конференции и обучения; за Дневен център: телевизор, 4 климатика, комплект офис обзавеждане, телефон- факс; фотоапарати – 2, посетителски ( работни за ателиетата и обучения ) столове – 30; подвързваща машина, лекторска маса, работни маси или бюра- 12, пожарогасител и малка пещ за изпичане на керамични изделия. 1. На организирана работна среща двете организации разглеждат заложените в дейностите по проекта доставки, определят на основание нормативната база кои доставки подлежат на тръжна процедура. Определя се комисия от 5 човека, представители на двете организации, за разглеждане на офертите и определяне на фирма доставчик. На база на сключения договор с Договарящия орган и одобрен бюджет по проекта, екипът за управление на проекта, с помощта на външен експерт, ще изготви график за предстоящите тръжни процедури. Външният експерт ще разработи тръжното досие за доставка на обзавеждането и оборудването. При доставки или услуги над 15 хил. лева, ще бъдат изготвени и проведени процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чрез събиране на не по-малко от три оферти и избор на изпълнител, предложил най-ниска цена и икономически най-изгодна оферта. 2. Обявяване на тръжната процедура в средствата за информиране; предоставяне на пакета от документи на разположение на потенциалните доставчици; събиране на оферти в указания в обявата срок. Осигурява се прозрачност при взимане на решения и тяхното прилагане. 3. Провеждане на тръжна процедура и избиране на изпълнител – фирма доставчик – прозрачност на решенията. 4. Избраната фирма изпълнител доставя и монтира обзавеждането и оборудването.
Дейност 5: Сформиране на екипи за предоставяне на услугите. Персоналът на Дневен център, работещ по трудов договор, се състои от: - Ръководител, който е отговорен за организирането, разпределянето и координирането на всички дейности в центъра, поддържа и съхранява документацията на центъра и личните досиета на децата и официално го представлява. Съвместно с останалите служители изработва график за техните ежедневни занимания с децата и контролира изпълнението им- 1 специалист (за предпочитане социален педагог, социален работник,психолог или педагог). Провежда социална и възпитателна работа с децата при необходимост е и в помощ на колегите си;Участва в мултидисциплинарния екип при негови заседания и обсъждания. - Терапевти: арт - терапевт, музикотерапевт, ръководител на секция „Кухня” и ръководител секция „Околна среда ” – по 25% щат. - Социален работник – един, който оказва подкрепа и изпълнява дейности по социална рехабилитация за децата. - Социален работник – завежда Консултативния кабинет като основно е отговорен за осъществяването на връзки със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка с биологичното семейство на детето или неговите потенциални приемни родители, ако е преценено, че е възможна реинтеграция или настаняване в приемно семейство; ръководи информационните кампании по приемна грижа; организира обучението на кандидат – приемни родители -1 социален работник - Рехабилитатор – работи 10 дни месечно - Спортен организатор – почасова работа - Логопед – на граждански договор - Психолог – на граждански договор Други: - Екип от експерти – консултанти със супервайзорски и консултантски функции и обучители – на граждански договор, определени преди стартиране на услугата по време на изпълнение на дейност 1 от проекта. Координацията на процеса по подбор и назначаване на персонал се извършва от Комисия по подбор. Комисията се състои от ръководителя на проекта, експерт по подбор на персонал, двама представители на Община Борово. Работата на Комисията цели постигане на по-голяма ефективност при провеждането на подбор, както и максимално точна оценка на подадените кандидатури. Процесът на подбор и назначаване на персонал следва следните стъпки: • Изготвяне на длъжностни характеристики • Публикуване на обяви за назначаване на персонал – извършва се след финализиране на критериите за подбор и при наличието на длъжностна характеристика, определяща изискванията към кандидатите • Приемане и регистриране на кандидатури • Преглед и оценка на постъпилите кандидатури • Създаване на „къса листа” от подходящи кандидатури • Насрочване на дати за интервюта • Провеждане на интервюта с кандидатите • Окончателен подбор на кандидати • Сключване на договори с избраните кандидати • Инструктаж на персонала Сформирането на екипа става при спазване на хоризонталния принцип за равенство между половете и превенция срещу дискриминацията.Неговата професионална компетентност гарантира провеждането на реформа в специализираната институция.
Дейност 6: Обучение на персонала на Дневния център и на специалисти от системата за закрила, услуги и образование в общината. 1.Одобреният персонал на Дневния център, при създадени условия за превенция на дискриминацията и равенство между половете, заедно с професионалисти от системата за закрила – представители на местната власт, Общинска комисия за закрила на детето, Помощно училище – полуинтернат „Св. Св. Кирил и Методий”, специализираният персонал на ДДЛРГ”Св. Иван Рилски” преминават специализиран курс на обучение за предоставяне на услугата „Дневен център за децата от ДДЛРГ”, реинтеграция, социална рехабилитация, индивидуална работа по случай в рамките на 12 учебни дни по 6 часа, съгласно изготвена програма за обучение в дейност 2, разделени в две обучителни групи. Повишена компетентност на обучения персонал, което гарантира по-високо качество на услугите 2. Персоналът получава три поддържащи обучения по два дни по 6 часа през 7, 9 и 10 месец от проектните дейности. Обучението е с практическа насоченост и се провежда след индивидуална и групова супервизия, последвани от анализ на резултати и слабости и корекции при необходимост на Програма за развитие и обучение на персонала 3. Консултиране на персонала - Извършва се от ръководител проект. Започва през втория месец от стартиране на услугата и се провежда ежеседмично. Консултациите са групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа., която е издадена по дейност 2 и изготвена от експерт – консултант. След всяка консултация се представя в едноседмичен срок отчет. 4. Супервизия на персонала – извършва се от експерт супервайзор. Започва през третия месец от стартиране на проекта, ежемесечно до края на проекта. Супервизията е групова. Предвидени са 3 супервизии. 5.Куклотерапевтът и арт терапевтът преминават специализирано обучение с практическа насоченост в арттерапевтичния кабинет на ДДМУИ «Слънчице», общ. Стражица за изработване на кукли и производство на керамични изделия. Работят по специализирана методика.
Дейност 7 : Подбор на потребителите на услугите. 1.Консултантите - експерти по проекта извършват предварителната работа по наблюдение и оценка на потребностите на децата от целевата група. Изготвя се оценка на потребностите на всички деца от целевата група - 73. Оценките се изготвят от двама експерт- консултанта. 2. Екипът от експерти – консултанти по проекта, съвместно с новоназначения екип на трудов договор на Дневния център, прави подбор на децата според правилата, определени в „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на Дневен център към ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”” и въз основа на изготвените оценки на потребностите. 3. Консултантите – експерти и ръководителят на Дневния център образуват мултидисциплинарен екип, който изготвя индивидуалните планове за предоставяне на услугата на всяко едно дете, което ще ползва услугите в Дневния център. В плана се посочва и ментора на детето от екипа на центъра. При запознаване на детето с плана присъства и неговият ментор.Планът се съгласува с О”ЗД” 4. Мултидисциплинарният екип изготвя индивидуална развиваща програма за всяко едно дете от Дневния център.
Дейност 8: Създаване и функциониране към Дневен център на Консултативен кабинет По своята същност и предназначение Консултативният кабинет полага началото на изграждане в един бъдещ период на Център за обществена подкрепа в община Борово. Консултативният кабинет работи в следните направления: 1.Подобрени възможности за деинституционализация ( реинтеграция, приемна грижа) на деца в семейна среда чрез: - социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в биологично семейство или настаняване в семейство на роднини или близки или в приемно такова. - работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките „родители-дете”; - подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след връщане в семейната среда. - Насърчаване на социалното включване и сближаване; Използвани иновативни практики - Спазен хоризонтален принцип за равенство между половете и превенция на дискриминацията. 2. Информационни кампании за набиране на приемни семейства – издаване на информационни бюлетини 500 броя. Срещи с обществеността и участие на всички заинтересовани страни в информационните кампании във всички населени места на общината. - провеждане на проучване за причините, поради които услугата – професионална приемна грижа не се развива в общината и провеждане на информационни кампании, съобразени с резултатите от проучването; - информационни кампании за социалната важност, критериите и възможностите на приемната грижа за деца - обучение и подкрепа на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни семейства; настаняване на деца в приемна грижа, напасване, наблюдение и подкрепа след настаняване на дете; 3.Консултиране и информиране на деца и семейства в риск – превантивни комплексни дейности.
Дейност 9: Предоставяне на комплекс от услуги в Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” Дневният център предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца в общността, което допринася за общия процес на реформи в специализираната институция. Услугите се предлагат при спазване на всички хоризонтални принципи на ОП”РЧР” и техните индикатори. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги за придобиване на социални умения и умения за самостоятелно справяне. 2.Услуги за надграждане на основните жизнени потребности – включват индивидуални занимания за развитие на мисленето и речевите възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуални или групови консултации или игрови и творчески активности. Предоставянето на услуги за детето в центъра става с направление за социална услуга, издадено от директора на дирекция «Социално подпомагане», придружено с план за действие и оценка на случая. Направлението се издава по аргументирано искане на екипа за управление на проекта след приключване на поддейностите по дейност 7; приемът на детето е в съответствие с „Процедура по прием в Дневен център», изготвена по дейност 2. В Центъра се води регистър на потребителя. Всеки потребител на услугите в центъра има оформено лично досие, което съдържа: лични данни и предхождаща приема в центъра лична история, препис от акт за раждане; направление за ползване на социална услуга и съпътстващите го документи; оценка на потребностите; индивидуален план за предоставяне на социални услуги; програма за развитие на детето; документи, отнасящи се до здравето и интелектуалното развитие; формуляр за социална рехабилитация; формуляр за занимателна трудотерапия; формуляр за дейностите по мениджмънт на свободното време; формуляр за предоставени консултации; оценка на психоемоционалното състояние на детето и интелектуалното му развитие – начална и нова на 2 месеца; други документи от значение за развитието на детето. Досието се поддържа в актуалност от персонала на центъра, трудотерапевтите и консултантите – експерти. Като задължителна документация в центъра има още и: Подробно описание на вида и качеството на предоставяните услуги в Центъра; Дневник за регистрация на жалби и сигнали, писмено разработена политика относно обучението на персонала; Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация; Междуинституционални договори за работа на местно ниво. 1. Комплексът от услуги, предоставяни в Дневния център включва: осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата; включване на детето в образователния процес, консултиране и информиране; обучение в жизнени и социални умения; организиране на свободното време; съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция. 2.Дейностите, които се осъществяват във връзка с предоставяния комплекс от услуги са следните: 2.1.Обучителни дейности: Те са неразривно свързани с терапевтичните дейности. Обучението за самостоятелно справяне и социална интеграция има няколко секции: 1. Околен свят – включва всички деца, разделени на групи според възрастта и се изразява в усвояване на навици за справяне извън институцията и центъра от правилата за улично движение, през отношения с другите деца и изграждане на приятелска среда до държание в обществото, морал и нравственост. Децата се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по поддръжка на реда, хигиената в дневния център, грижата за опазване на околната среда. 2. Хигиена на тялото и духа – изграждане на трайни хигиенни навици и умения за себепознаване и самоконтрол. 3. Здравно и сексуално възпитание – включва деца над 12 години. 4. Социална рехабилитация: групова и индивидуална работа по предварително планирани теми за придобиването на различни социални умения чрез специално организирани тренинги; обучение в организация и управление на собствените финансови средства - веднаж седмично, заедно със социалния работник и трудотерапевта на ателието, децата от ателие «Кухня» приготвят обяд или вечеря за деня. Те се хранят не в трапезарията на ДДЛРГ, а в дневния център, като едновременно с това се учат да сервират. С участие на децата при равно разпределяне на отговорностите се изготвя менюто за всяка седмица . В деня, преди готвенето, децата пазаруват колективно хранителни продукти, необходими за изпълнение на дневното меню за деня, в който те приготвят храната. По време на пазаруването се учат да разпределят определени средства, да проучват пазара, да избират качествени, но на добра цена продукти. 2.2. Терапевтични дейности: 1.Предварително планирани сесии с психолог, насочени към изграждане на доверителни отношения, откриване и споделяне на преживяното, преодоляване на последиците от травмата, стабилизиране на психоемоционалното състояние, изграждане на нов поглед за бъдещето и алтернативи за бъдещото развитие.2.Игрова терапия за децата до 14 години за изграждане на положителни емоции и умения за владеене на чувставата, физическо и психическо развитие на децата, на хармоничността на детето; развитие на позитивен Аз – образ.3. Арт-терапия – обхваща по групи всички деца и има две ателиета – по керамика и ателие – рисуване. Ателиетата имат за потребители деца, определени според интересите им. Арт-терапията дава възможност за изразяване на вътрешния конфликт, дисциплинира групите, подпомага изграждането на адекватна самооценка. 4. Терапия чрез приказки – включват се децата с интелектуална недостатъчност до 12 години.Постигат се корекции в развитието на детето, без да се налагат пряко морални правила и нравоучения. Приказотерапията помага на обучението в самостоятелно справяне и социална интеграция по посока на изграждане на мирогледа на детето.5. Куклотерапията – в нея се обособява една група от 8-10 деца, които проявяват сръчност и артистичност. Чрез изработване на кукли и включването им в разиграване на кратки куклени етюди децата превъплащават живота на детето в живота на куклите, обучават се.6. Музикотерапия и танцувална терапия – предназначени са за деца със съответните интереси – общува се чрез музиката и танца, чувставата се изразяват спонтанно; съответният водещ на терапията е катализатор на групово протичащи процеси. 2.3. Занимателни дейности: грижа за цветята – в саксии и градинката в двора; спортни дейности, фитнес. 2.4. Медицинска рехабилитация – предоставя се на деца по лекарски предписания и индивидуална рехабилитационна програма. Провежда се от рехабилитатор на интервали, посочени в програмата. 2.5 Мениджмънт на свободното време - придобиване на умения за плетене и шиене на елементарни гоблени; работа с природни материали; организиране на празници и тържества; придобиване на компютърни умения; включване в читалищни инициативи и училищни мероприятия; общуване с природата чрез колективни игри на открито и малки екскурзии сред природата, съчетани с обучителни дейности по опознаване на растителния и животински свят.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Нов избор"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 094 BGN
Общ бюджет: 99 325 BGN
БФП: 99 325 BGN
Общо изплатени средства: 93 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 818 BGN
2010 58 800 BGN
2011 6 747 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 645 BGN
2010 49 980 BGN
2011 5 735 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 173 BGN
2010 8 820 BGN
2011 1 012 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 005 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз