Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0067-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0020
Наименование: "КИД (Корени, Идентичност,Дестинация)"
Бенефициент: Сдружение "Приятели на децата Италия - клон България"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Център за подпомагане на младежи напускащи ДДЛРГ, поради навършване на пълнолетие. Предоставяне на всички видове подкрепящи услуги – психологически, социални, здравни, юридически и при необходимост други. Въвеждане на нов тип услуга - «професионално ориентиране» и «кариерно развитие» чрез въвеждане на фигурата на трудов посредник. Повишаване познанията и уменията на помагащите професионалисти от ДДЛРГ. Създаване на устойчиви модели на сътрудничество и взаимодействие между всички важни на местно ниво участници в процеса по социална и професионална интеграция на младежи напускащи ДДЛРГ, поради навършване на пълнолетие Повишаване чувствителността на местната общност – фирми и граждани – към потребностите на младежите напускащи ДДЛРГ."
Дейности: 1. Управление на проекта и текуща самооценка Доброто управление на проекта е ключов фактор за постигане на качествени и ефективни резултати. Поради обема, интензитета и важността си, тази задача е изведена в отделна дейност. Управлението на проекта включва планиране, организиране и контрол на всички финансови, материални и човешки ресурси по проекта, с цел постигане на заложените резултати. Основните етапи и елементи, разграничени в рамките на тази дейност, включват: 1.1 Подготовка, съгласуване и установяване на координационна структура на проекта – детайлно разработване на схема за управление на всички дейности, включени в проекта. Ще включва подробно описание на плана за действие и отговорностите относно контрола на изпълнение, финансите и разпределението на отговорностите между управленския екип. 1.2 Създаване на Управителен съвет на проекта – участници са представители на партньорите. Разпределяне на работните задачи и отговорностите между управленския екип. 1.3 Създаване на Обществен съвет – Общественият съвет е стратегически орган, в който ще има широко представителство на всички заинтересувани страни от създаването и достигането на положителен резултат на проекта (по един представител на партньорските организации, представители на общността в Пловдив, директори на институциите за деца, АЗ, ДСП, ЦПО, други НПО, училища и др.) 1.4 Създаване на работни групи (екипи) за изпълнение на отделните видове дейности в проекта – планиране, координиране и контрол на изпълнението на дейностите на всяка работна група 1.5 Създаване на график, подготовка, координиране и провеждане на ежемесечни заседания на Управителния съвет 1.6 Създаване на график, подготовка, координиране и провеждане на тримесечни заседания на Обществения съвет 1.7 Въвеждане в изпълнение на решенията на Управителния съвет 1.8 Анализ и подготовка на предложенията за подобряване на работата по проекта и евентуални изменения в изпълнението на базата на стратегически предложения и решения на Обществения съвет 1.9 Приемане на отчетите за извършената дейност от Управителния съвет на заседания на Обществения съвет 1.10 Отчетност – приемане на текущи ежеседмични писмени отчети и планиране за следващия седемдневен период пред ръководителя на съответната работна група. 1.11 Ръководителят прави двуседмични обобщения на дейността на базата на горните отчети и планове и ги представя на координатора за приемане и контрол на текущата дейност 1.12 Координаторът отчита ежемесечно, а Управитерния съвет приема отчетите за текущата дейност 1.13 Админстрация и Счетоводство – текущо административно и правно консултиране и счетоводство на изпълнението на всяка дейност 1.14 Актуализиране на работния план - актуализацията на работния план се извършва на всеки 3 месеца. Това включва отчет на извършената дейност, сравняване с планираната , анализ на актуалното състояние, приемане на мерки при необходимост.
2. Подкрепа за професионалистите от ДДЛРГ за водене на случай на юноши с цел подготовка за независим живот и трудова реализация и работни срещи с представители на служби имащи отношение по проблема - АЗ, ДСП, ЦПО, НПО, училища и др Дейността ще включи следните етапи: 2.1 Индивидуални и групови срещи с 10 професионалисти от ДДЛРГ, които са изявили желание да участват в проекта. Целта е да се оцени съществуващият опит на възпитателите, техните потребности от нови знания, умения и нагласи, да се стимулира авторското участие на всеки от тях, за да могат след това да приложат този подход към младежите. Срещите ще са в рамките на 30 часа. 2.2 Разработване на програма и технология, която да съответства на индивидуалните потребности на участниците. Целта е да се прецизира технологията на програмата “водене на случай” от гледна точка на особеностите на младежите, спрямо които ще се прилага, от гледна точка на обучителните потребности на професионалистите и от гледна точка на професионалната ориентация и кариерно развитие, върху които ще се фокусира. Необходимо време – 30 часа. Подкрепа за 10 професионалисти от ДДЛРГ във водене на случай на юноша, отглеждан в институция. Тази дейност ще включва: 2.3 Обсъждане на технологията на водене на случай на младеж от институция, подкрепа за разпределяне на юношите и изработване на индивидуални планове – групова работа - 96 часа 2.4 Индивидуална подкрепа и консултиране за професионалистите по повод на проблеми във воденето на случаите – по 36 часа за всеки участник, общо 360 часа 2.5 Провеждане на 6 работни срещи с представители на служби имащи отношение по проблема- АЗ, ДСП, ЦПО, НПО, училища и др с цел въвеждането и разпространението на интегриран подход към услугите за младежи напускащи ДДЛРГ, поради навършване на пълнолетие.
3. Предоставяне на нов тип услуга - Център за подпомагане на младежи напускащи ДДЛРГ, поради навършване на пълнолетие. Дейността се състои в създаване на Център за подпомагане на младежи напускащи ДДЛРГ . В този Център ще се предоставят различни видове услуги. 3.1 Всички видове подкрепящи социални услуги за младежите, предоставяни от мултидисциплинарен екип, включващ различни видове специалисти (социални, здравни, юридически, психологически и при необходимост и други). Включване на външни консултанти – юрист, психолог и лекар за участие в мултидисциплинарните екипи. Иновационният елемент в този център ще бъде и подкрепата за подпомагане на включването на младежите в трудовия живот, което ще доведе до пълноценното им социализиране. Ще се предлагат следните услуги: 3.2 Групово ориентиране: работни групи за проверка на собствените призвания, признаването на придобитите компетенции, подобряването на самооценката и подпомагане на личните избори. 3.3 Индивидуално ориентиране: индивидуални разговори за анализ на потенциала и трудностите и набелязване на индивидуални планове за кариерно развитие; 3.4 Кариерно консултиране: консултиране на младежите на базата на оценката на нуждите на работодателите и на наличните ресурси 3.5 Въвеждане на ролята на трудов посредник, работещ в Центъра, който ще подпомага свързването между младежите и работодателите. 3.6 Консултиране и подкрепа на професионалистите, които ще влязат в ролята на трудов посредник за усвояване на методологията на трудовото посредничество при младежи израстнали в дом. 3.7 Осигуряване на краткосрочни стажове в определени предприятия под ръководството на фирмени настойници (тютори) от страна на работодателите 3.8 Изготвяне на методология за работа с младежи напускащи ДДЛРГ и успешното ич включване в трудовия живот
4. Анализ на потребностите на предприятията и определяне на фирмени настойници (тютори) 4.1 Проучване на нуждите от професионални позиции/длъжности в местните предприятия. Проучването включва плана за стопанско развитие на предприятията за краткосрочен период (1-2 години). Целта на проучването е да улесни пресечната точка на търсенето и предлагането на работа за младежите, напускащи ДДЛРГ. Това се извършва от трудовите посредници. 4.2 Анализ на данните от направеното проучване по 4.1 и наличния ресурс 4.3 Координиране на дейноста по определяне на конкретните предприятия. 4.4 Определяне от работодателя и трудовия посредник на индивидуални фирмени настойници (тютори) за всеки от младежите. 4.5 Провеждане на 2 срещи между младежите, професионалистите от ДДЛРГ - водещите на техните случаи, трудовите посредници и определените им тютори, с цел запознаване и планиране на двуседмични стажове в предприятията с цел запознаване на младежите с конкретната трудова реалност.
5. Повишаване чувствителността на местната общност към потребностите на младежите напускащи ДДЛРГ 5.1 Две работни кръгли маси на заинтересованите страни и други работещи в сферата на закрила на детето за междинно отчитане на проекта и разширено обсъждане на резултатите до момента и ползването им за база за нанасяне на евентуални корекции. 5.2 Чрез фотографски конкурс за ученици от училищата в гр. Пловдив с обект деца в неравностойно положение, да насочим вниманието им към съществуването на деца, растящи без родителска грижа. С цел да събудим тяхното съзнание и чрез тените снимки да повишим чувствителността на общността в гр. Пловдив. 5.3 Проучване на готовността и ресурсите на НПО сектора за участие в процеса на подпомгане на трудовата и социална интеграция на младежите напускащи ДДЛРГ
6. Разработване на План за осигуряване на устойчивост на услугата 6.1 Разработване на детайлен План за действие в посока осигуряване продължението на услугата Разработен План за действие Подписано споразумение за сътрудничество между заинтересованите страни и институции
7. Информация, Комуникация и промотиране на проекта на територията и разпространение на резултатите 7.1 Встъпителна конференция за представяне на проекта пред местната общност, организирана в сътрудничество със Сдружение “Приятели на децата Италия – клон България” 7.2 Отпечатване и разпространение на 500 дипляни с информация за целите и дейностите по проекта 7.3 Отпечатване и разпространение на 200 постери 7.4 Създаване и поддръжка на сайт на Сдружение “Приятели на децата Италия – клон България”, където ще бъде помествана инфорация за проекта и всички разработени помагала. 7.5 Петдесет компакт диска с разработените методологии и инструменти 7.6 Заключителна конференция за представяне на резултатите и тяхното разпространение. Публикации в пресата и участия в радио- предавания 7.7 Отпечатване и разпространение на 500 брошури с описание на проекта, неговото изпълнение и резултатите
8. Ремонтна дейност чрез подновяване на ел. инсталациите и санитарните възли; подновяване на обзавеждането, оборудването и електронните уреди В архитектурен план, услугата ще бъде разположена на ІІІ етаж на сградата на ДДЛРГ „Олга Скобелева”, със самостоятелен достъп до помещенията. За целта са предвидени за ремонт и оборудване 3 помещения – санитарен възел съдържащ: 3 броя тоалетни, 3 броя умивални и 5 броя душ-кабини; консултативен кабинет за индивидуална работа на социалните медиатори с младежите и зала за обучение. Сегашното състояние на тези помещения е следното: санитарният възел не отговоря на хигиенните и здравни нормативи за ползване от целевата група, екипите и обучителите. Поради големият брой ползватели е необходимо да се извърши текущ ремонт и се увеличи броя на душ-кабините, умивалните и да се подмени санитарията им. Последният ремонт, извършван в санитарния възел е от 1985 г. Необходимо е цялостна подмяна на фаянс, теракот, умивални, душове, смесители и вентилационна система. Помещенията за консултативния кабинет и залата за обучение към настоящия момент се ползват като дневни за гледане на телевизия и оборудването не отговаря на стандарта за провеждане на консултации и обучения за младежи. Липсват условия за индивидуална работа на обучителите – бюра, маси, работни столове, подходяща техника, компютри, видео система за провеждане на групови занятия. От гледна точка на обучението на целевата група липсва заседателна маса за провеждане на групово общуване, работни столове, компютри и флипчартове.
Партньори
Партньори:
Община Пловдив
Фондация "ЗА ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 075 BGN
Общ бюджет: 14 836 BGN
БФП: 14 836 BGN
Общо изплатени средства: 33 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 415 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 18 294 BGN
2015 0 BGN
33 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 703 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 15 550 BGN
2015 0 BGN
28 153 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 712 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 2 744 BGN
2015 0 BGN
4 968 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз