Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0004-C0001
Номер на проект: 0024-УО-1.4
Наименование: Създаване на ефективна среда за минимизиране размера на финансови корекции при изпълнение на Оперативна програма „Техническа помощ”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 30.04.2009
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Отдел „Оперативна програма “Техническа помощ” (ОПТП) към Министерство на финансите изпълнява функциите на Управляващ орган (УО) на ОПТП. Самата ОП е малка програма от гледна точка на финансовите ресурси и обхвата на бенефициентите, но е от ключово значение, тъй като е насочена към подпомагане дейността и функционирането на основните органи и структури, участващи в процесите на координация, управление, контрол и одит на помощта от структурните инструменти. В този смисъл резултатите от проектите по ОПТП имат мултиплициращ ефект върху цялата система за управление на структурните инструменти в България. Този пилотен проект ще е първата специално насочена инициатива на УО в създаването на среда за превенция възникването на нередности с цел минимизиране потенциалните загуби за бюджета на страната. За изпълнението целите на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности: Дейност 1 „Изготвяне анализ на възможностите за превенция на нередностите в процеса на изпълнение на ОПТП” Дейн
Дейности: „Изготвяне анализ на възможностите за превенция на нередностите в процеса на изпълнение на ОПТП” Основната функция на УО на ОПТП е откриването, докладването и отстраняването на нередности, възникнали при изпълнение на ОПТП. Основното средство за коригиране на възникнала нередност е налагането на финансова корекция на бенефициента, която да доведе до равенство между допустимите за възстановяване от страна на ЕС разходи и реално изплатените. Поради спецификата на ОПТП – нейни бенефициенти са структури от държавната администрация на централно ниво – налагането на финансови корекции ще доведе до увеличаване разходната част на републиканския бюджет. С цел избягване подобни неоправдани разходи за бюджета на страната и същевременно изпълнение на функцията на УО за откриване и отстраняване на нередности, е необходимо да се изгради среда, където превенцията възникването на нередности е основна задача. Осъществяването на предварителен контрол на възлагането на обществени поръчки е законово изискване, което УО на ОПТП трябва да спазва. Практиката от процеса на управление на предприсъединителните фондове също показва, че една от основните рискови области е възлагането на обществени поръчки. В ЗОП са предвидени случаите, при които УО следва задължително да осъществява предварителен контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Но в допълнение към критериите, заложени в ЗОП, анализът трябва да определи така наречената “break-even” точка – минимална стойност на обществените поръчки, при които е икономически обосновано да се осъществява предварителен контрол на процедурите за възлагане обществени поръчки. Съгласно изискванията на ЗОП външните оценители изготвят доклад за законосъобразност и съответствие на документацията с одобрения проект, на базата на който УО взема решение за финансиране на съответната поръчка от оперативната програма. В този смисъл отговорността за взетото решение се носи от УО на ОПТП. Функцията на предварителния контрол е нова за УО. В допълнение материята, свързана с възлагане на обществени поръчки, е специфична и сложна и изисква задълбочени познания в областта. Всички тези фактори налагат изготвянето на инструкция, която УО и външните оценители да използват при оценката на тръжна документация. Изготвянето и прилагането на такава инструкция ще гарантира, че при оценката на всяка тръжна документация се използват унифицирани методи и подход. При анализа на системата за изпълнение на ОПТП следва да се вземе в предвид, че нейни бенефициенти са администрациите на различни институции – Министерство на финансите, Изпълнителна агенция ОСЕС и Министерски съвет. Тези институции имат различни вътрешноведомствени системи, а следователно и правила за функциониране и контрол. Същевременно за ефективното изпълнение на проекти по ОПТП и превенцията на нередности е необходимо спазването на специфични правила, за които не е изградена система за контрол – изисквания за публичност и информираност, съхранение на определени документи и др. Горепосочените фактори изискват анализ на потенциалните “слаби места” в системата, където правилата могат да бъдат нарушени и съответно – да възникне нередност. Непосредствено от този анализ следва да се установят възможностите за превенция на нередностите в процеса на изпълнение на ОПТП, който да бъде възложен на и извършен от независим външен изпълнител. Обект на анализа няма бъде системата, изградена от УО на ОПТП за откриване, докладване и последващо отстраняване на нередности, тъй като тази система е обект на проверка от Одитния орган при изготвяне доклада за съответствието съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета 1083/2006. За да бъде ефективен анализът, е необходимо да бъдат разгледани процесите за изпълнение на ОПТП в институциите - бенефициенти и да се установят процесите, където могат да възникнат нередности. В заключение на анализа следва да се посочат мерки, които УО на ОПТП може да предприеме за превенция появата на нередности. Предложените мерки следва да бъдат ефективни и икономически обосновани. В рамките на тази дейност ще бъдат финансирани и всички присъщи допълнителни дейности като изготвянето на техническа спецификация и др.
„Осъществяване предварителен контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки” Съгласно изискванията на ЗОП (чл. 19, ал. 2, т. 22) УО на ОПТП е длъжен да осъществява предварителен контрол на тръжната документация при провеждане процедури, финансирани от ОПТП. Предварителният контрол, осъществяван от УО, включва изготвяне на доклад за съответствие на техническите спецификации от документацията със специфичните изисквания на съответния нормативен акт, изискванията по ЗОП и одобрения проект по съответната програма. Докладът за съответствие се изготвя от външни експерти, притежаващи знания в съответната област, и се предоставя на УО. Един от експертите, изготвили доклада, участва като член или консултант в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка. На базата на доклада и работата на външния експерт УО изготвя становище относно откриването на процедурата. Предварителния контрол с участието на външни експерти се осъществява задължително от УО върху процедури за обществени поръчки за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв., и когато през последните две години при бенефициента са установени нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с влязло в сила наказателно постановление или решение на орган по обжалване, и се финансират напълно или частично със средства от европейските фондове. УО предвижда контролът да се осъществява задължително в случаите, установени от закона, но също така и спрямо процедури за обществени поръчки на по-ниска стойност - съгласно вътрешните правила на ОПТП с цел превенция и управление на риска по съответния проект. За осъществяването на предварителния контрол УО на ОПТП ще наеме външни експерти с доказан опит в областта на: структурните фондове и административния капацитет; информационните технологии и комуникации и връзки с обществеността Съгласно изискванията на закона външните експерти изготвят доклад за съответствие на техническите спецификации и / или участват в качеството на членове или консултанти в комисията за провеждане на обществената поръчка.
„Изпълнение на препоръките и популяризиране на резултатите от анализа” След получаване резултатите от извършения в дейност 1 анализ УО ще популяризира резултатите от него сред своите бенефициенти, сред представители на други управляващи органи на оперативни програми и институции на централно ниво. За целта ще бъде проведени информационни семинари, на които да бъдат представени резултатите от проекта и добри практики за превенция на нередности. Тъй като УО на ОПТП не може да предвиди препоръките на анализа и не може да прогнозира стойността за тяхното изпълнение, няма да е икономически ефективно към този момент да се определят последващи действия и да бъде финансирано тяхното изпълнение. Вземайки в предвид и сроковете за изпълнението на проекта, няма да е възможно финансирането на мерки, изискващи голям финансов ресурс. В случай че анализът предвижда целесъобразни и обосновани препоръки, УО на ОПТП ще изготви последващ проект за тяхното изпълнение, който ще бъде ефективно продължение на този проект и ще надгради резултатите, постигнати от него.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 255 200 BGN
Общ бюджет: 1 772 BGN
БФП: 1 772 BGN
Общо изплатени средства: - 4 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 040 BGN
2010 0 BGN
2011 - 55 563 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
- 4 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 384 BGN
2010 0 BGN
2011 - 47 229 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
- 3 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 656 BGN
2010 0 BGN
2011 - 8 334 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
- 678 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвена инструкция за осъществяване предварителна проверка на тръжна документация
Индикатор 2 Изготвен анализ за превенция на нередности при изпълнение на ОПТП
Индикатор 3 Осъществен предварителен контрол на документацията и процедурите, подлежащи на контрол по ОПТП
Индикатор 4 Брой проведени семинари за популяризиране резултатите от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз