Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/037
Наименование: Горна Оряховица 2014-2020- привлекателен и проспериращ град
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 27.03.2015
Начална дата: 27.05.2015
Дата на приключване: 27.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на Община Горна Оряховица за успешно усвовяване на средства по Оперативна програма „ Региони в растеж“ за периода 2014-2020 и ефективно усвояване на финансовия ресурс по СФ.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта Целта на дейността е да се осигури безпроблемно и в срокове реализиране на дейностите по проекта. Дейността предвижда: 1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта. Екипът на проекта ще включва ръководител, технически сътрудник и счетоводител. Ръководителят на проекта ще изготви длъжностни характеристики за всички членове на екипа, в които ще бъдат детайлно разписани ангажиметите им по проекта. Екипът ще бъде отговорен за цялостното планиране, организиране, координиране и отчитане на изпълнение на проектните дейности. 2. Осъществяване на мониторинг и контрол върху възложените услуги по изпълнение на проекта; 3. Изготване на технически, финансови и др. очети съгласно изискванията на ОПРР
Дейност 2 Мерки за информация и публичност Дейноста цели да се информира широката общественост за целите, дейностите, резултатите по настоящия проект, както и да се оповести финансовото участие на ЕС в проекта - получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013. Дейността ще се извърши в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 г. на Комисията и приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОПРР. За осъществяването на дейността ще бъде избран изпълнител по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП Дейността ще стартира след подписване на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с информационна кампания за запознаване на обществеността с целите и дейностите по проекта и информиране за донора: предвижда се провеждане на 1 пресконференция с участието на местни, регионални и национални печатни и електронни медии. При реализация на дейностите по проекта: Всички документи създадени във връзка с реализацията на проекта ще съдържат задължителните изисквания за информация и публичност. При провеждане на общественото обсъждане, работни срещи и други дейности свързани с изпълнението на проекта в помещениятата където се провеждат ще бъдат поставен 1 бр. банер за популяризиране на приноса на ЕС и ОПРР. При приключване на дейностите по проекта ще бъде организирана пресконференция с участието на местни, регионални и национални печатни и електронни медии с цел информиране на обществеността за постигнатите резултати по проекта.
Дейност 3 Обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение Преди да пристъпи към изготвянето на работните проекти Община Горна Оряховица ще проведе широко обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение. Ще бъде изготвена покана до местната общественост, която ще се публикува на сайта на Община Горна Оряховица www.g-oryahovica.org и в регионален вестник. На общественото обсъждане ще бъдат представени вариантни на обемно-пространствено решение на всички обекти. Целта е да се информира местната общественост за намеренията на общината по отношение на обектите, включени в проекта, да се даде възможност за споделяне на мнения, идеи и предложения от гражданите свързани с подобряване/промяна на цялостния облик на обектите или отделни елементи от тях.
Дейност 4 Изготвяне на конструктивни обследвания на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места и на НЧ Братя Грънчарови 2002 Обследването има за цел да установи способността на конструкцията на строежа да понесе вертикалните товари, за които е предназначена, както и сеизмичната и устойчивост, състоянието на елементите, степента на износване, видими дефекти и др. Ще се извършат проектно-проучвателни работи за събиране на информационна база данни за нормативните /проектните стойности/ на техническите характеристики на обследвания строеж. Ще се извършат натурни обследвания и безразрушителни изпитвания на основни носещи елементи за установяване на вложените материали, наличие на провисвания, пукнатини, състояние на армировката. Ще се извършат и изчислителни проверки за установяване на носимоспособността на сградите съгласно действащите в момента норми. Въз основа на събраната информация ще бъдат изготвени доклади за резултатите от обследването, които включват и изводи от проведените проучвателни работи и препоръки за последващите дейности. Изготвянето на конструктивно обследвание за обект Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ VІI – за Кризисен център, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица е от ключово значение за дейностите, които следва да се предприемат за реализация на този проект. Преди да бъде извършено обследването за енергийна ефективност, издаване на технически паспорт и изработване на работен инвестиционен проект за сградата, е наложително извършване на конструктивно обследване, за да се установи дали сградата ще може да се използва след извършване на преустройство или трябва да бъде съборена. Сградата е необитаема от 10 години, с течове по покрива и фасадата. В резултата на това е възможно да са настъпили промени в конструкцията и състоянието на носещите елементи. За обект Изготвяне на работен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ Братя Грънчарови - 2002, гр. Горна Оряховица - читалището се помещава в сграда Летен театър, като използването ù е силно зависимо от метеорологичните условия. С оглед пълноценното й използване и провеждане на културни мероприятия при лоши климатични условия, се предвижда монтиране на подвижна покривна конструкция над амфитеатъра и сцената. Преди изработване на инвестиционния работен проект е необходимо да се извърши конструктивно обследване, за да се установи състоянието на носещите конструкции и да се заложат съответните мерки при изработване на работния инвестиционен проект за сградата.  
Дейност 5 Изготвяне на обследвания за енергийна-ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ и изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба №5 на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места и НЧ Братя Грънчарови 2002 Изготвяне на обследвания за енергийна-ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места и НЧ Братя Грънчарови 2002 Целта за извършване на обследване за енергийна ефективност на съществуващите сгради е при изготвяне на работните инвестиционни проекти да бъдат предвидени мерки за енергийна ефективност. Обследването за енергийна ефективност ще се извършва по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, като ще се издаде и сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия по реда на чл. 17 от ЗЕЕ . Обхват на обследването: Идентификация на сградните ограждащи конструкции, елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; Технико - икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението разходи - ползи; Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност; Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. Резултатите от обследването за енергийна ефективност ще се отразяват в доклад и резюме, съгласно чл.11 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградите Обн. - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г. Въз основа на резултатите от обследването на ЕЕ на сградата ще се състави Сертификат за енергийни характеристики, съгласно условията и реда по чл. 12. Наредба № 16-1594. Всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (където са приложими) които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност и имат пряк екологичен ефект за съществуващите сгради, ще залегнат в работните инвестиционни проекти. За обект Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ VІI – за Кризисен център, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица ще се премине към реализация на дейността само ако резултата от конструктивноното обследване допуска икономически целесъобразно преустройство и смяна предназначението на съществуващата сграда. Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба №5 на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места и НЧ Братя Грънчарови 2002. Целта на дейността е да се спазват стриктно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и всички действащи и нормативни изисквания. В заключителната част на паспорта ще се дадат указания за съхранение и актуализацията му по реда на Наредба №5 от 28.12.2006 г. /Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г./ за техническите паспорти на строежите. Обследването на сградите ще се извърши съгласно реда и изискванията на глава Трета от Наредба № 5. За обект Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ VIІ – за Кризисен център, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица ще се премине към реализация на дейността само ако резултата от конструктивноното обследване допуска икономически целесъобразно преустройство и смяна предназначението на съществуващата сграда.
Дейност 6 Изготвяне на инвестиционни работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти и съгласуването им с компетентните институции Целта на дейността е осигуряване на пълна проектна готовност (зрели проекти) за финансиране по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Ще бъдат разработени работни инвестиционни проекти за всички обекти съобразени с изготвените конструктивни обследвания, енергийни одити, както и с избора на вариант от общественото обсъждане на обемните – пространствени решения. За всички обекти, работните проекти ще бъдат разработени в пълен обхват и съдържание. Същите ще  изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта. Работните инвестиционни проекти следва бъдат изготвени в съответствие с Закон за устройство на територията; Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и друга свързана подзаконова нормативна уредба.
Дейност 7 Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, одобрение на проектите и издаване на разрешения за строеж Предвижда се извършване на оценка за съответствието на работните инвестиционни проекти със съществените изискванията към строежите, изготвена от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта съгл. чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ. Обхватът на оценката на съответствието на всички части на работните инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите ще е в съответствие с чл. 142, ал.5 от ЗУТ. Изпълнителят следва : Да извърши проверка за съответствие с предвижданията на устройствените схеми и планове;Да отговаря за прилагането и спазването правилата и нормативите за устройство на територията, съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал.2, чл.169 а и чл. 169 б от ЗУТ при съгласуване на инвестиционните проекти; Да осъществи контрол съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и 2 ЗУТ; Да удостовери взаимната съгласуваност между частите на проекта; Да гарантира пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; Да осъществи контрол съгласно изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Да извърши проверка за съответствие със специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; След изготвяне на Комплексни доклади за всички обекти, работните инвестиционни проекти ще внесат за одобрение от Главния архитект на Община Горна Оряховица, след което ще бъдат издадени Разрешения за строеж.  
Дейност 8 Одит Целта на извършения одит е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Екипът по проекта ще предостави цялата необходима документация (финансови отчети, технически доклади по проекта, договор за безвъзмездно финансиране, договори с изпълнители, тръжна документация, разходно-оправдателни документи и др.) на сертифицирания одитор. На базата на тези документи той ще извърши проверка и ще изрази заключенията си в доклад за фактически констатации. При подготовка на окончателно плащане, преди изпращане на документите до УО, одитора ще извърши предварителна проверка за законосъобразност и спазване на изискванията. Доклада за фактически констатации ще бъдат прибавен към исканията за плащане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 544 266 BGN
Общ бюджет: 523 451 BGN
БФП: 523 451 BGN
Общо изплатени средства: 343 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 523 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 343 740 BGN
343 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 444 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 292 179 BGN
292 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 51 561 BGN
51 561 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (е-ПП) Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз