Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране СИБИЛА
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 18.03.2015
Начална дата: 01.04.2015
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подобри и разшири възможностите за оценка на ефектите от фондовете на ЕС с модела СИБИЛА за програмен период 2014-2020 г. и да повиши капацитета на бенефициента за оценка на въздействието от фондовете на ЕС. При постигането на посочената цел ще се подобри качеството на извършваните оценки и ще се разширят възможностите за оценка с модела. Това ще подпомогне дирекция „Икономическа и финансова политика“, Министерство на финансите при изпълнението на функциите за оценка на ефектите от усвояване на средствата от фондовете на ЕС.
Дейности: Дейност 1: Актуализация и надграждане на модела СИБИЛА. При реализирането на дейността ще се постигне първата специфична цел на проекта, като очакваните конкретни резултати са: • Актуализиран и надграден иконометричен модел по отношение на необходимата статистическа информация, програмния код на модела, интегрирани допълнителни функции за автоматизирани симулации, включен финансов ресурс по ЕСИФ 2014-2020 г.; • Актуализирано Ръководство за работа с модела, включващо актуализирана техническа документация и код на модела СИБИЛА по отношение на данни, допускания и прогнози, в т.ч. извършени тестове на актуализирания модел и анализ на чувствителността. Реализирането на дейността ще се осъществи в отделни етапи, които са обособени в шест под-дейности.
Под-дейност 1.1. Събиране и обработване на актуалната статистическа информация, необходима за захранване на модела. Етапът включва събиране и обработване на необходимата статистическа информация с цел актуализиране и допълване на масивите от данни, с които ще се захрани модела. От разработването на модела досега, вследствие на наблюдаваната бизнес динамика по време на икономическата криза и пост-кризисния период на умерено икономическо възстановяване, са настъпили съществени промени във финансово-икономическите процеси в България, ЕС и международните пазари, които са оказали и оказват влияние върху взаимовръзките между икономическите променливи. Допусканията на модела СИБИЛА са формулирани в началото на 2011 г. и подлежат на актуализация, последваща верификация и евентуална модификация, без които използването на модела носи статистически риск бъдещите оценки на ефектите от европейските фондове да са недостатъчно прецизни. Освен това, моделът СИБИЛА включва в себе си редица екзогенни променливи, описващи икономическата динамика извън страната, която следва да бъде актуализирана с възможно най-висока степен на точност.
Под-дейност 1.2. Пре-калибриране и актуализация на взаимовръзките в модела. Етапът включва пре-калибриране и актуализация на системата от уравнения, от които се състои модела, на базата на актуални макро-икономически данни, допускания и прогнози. Необходимо е и удължаване на периода на симулациите в модела до 2023 г., предвид необходимостта от симулиране на ефекти за програмен период 2014-2020 г. по правилото n+2/n+3. Ще бъде извършена емпирична верификация и евентуална модификация на теоретичната рамка на модела на база актуализираните масиви от данни. Необходимо е да бъдат анализирани, калибрирани и иконометрично оценени икономическите зависимости, заложени в модела в рамките на отделните му компоненти. За целта следва да бъде направена необходимата техническа редакция в програмния код на модела, както и да бъде ревизиран и актуализиран цялостно инструментариума, с който се прилага модела.
Под-дейност 1.3. Включване на средствата по ЕСИФ 2014-2020 г. във възможностите за оценка на въздействието на иконометричния модел СИБИЛА. Етапът включва систематизирана обработка и класификация по основни икономически категории на информацията за средствата по ЕСИФ, вкл. по ЕЗФРСР и ЕФМДР. За програмен период 2014-2020 г. Общата стратегическа рамка (ОСР) ще включва и финансовия ресурс, който страната получава по линия на Общата политика в областта на морското дело и рибарството и част от средствата по Общата селскостопанска политика. Следователно е необходимо да бъдат разширени възможностите на модела СИБИЛА за оценка, като се включат и средствата по ЕЗФРСР и ЕФМДР. Това би позволило да се получи една по-пълна представа за нетните ползи от членството на страната в ЕС, като се обхванат петте ключови фонда на ОСР.
Под-дейност 1.4. Тестване на актуализирания модел. Анализ на чувствителността. Етапът включва тестване на актуализирания модел, което трябва да демонстрира до каква степен ще може да се отчита въздействието от фондовете на ЕС върху отделните сектори. Необходимо е и да бъдат извършени проверки доколко са надеждни получените резултати и да се отчете наличието на слаби страни и недостатъци на модела.
Под-дейност 1.5. Интегриране в модела на допълнителни функции за автоматизирани симулации. В рамките на тази под-дейност в модела ще бъдат включени допълнителни функции за автоматизирани симулации на нетното въздействие. Допълнителните функции за автоматизирани симулации ще бъдат по приоритетните направления на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), Споразумението за партньорство (СП), Оперативните програми (ОП) за 2007-2013 г. и 2014-2020 г., вкл. Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарството (ПМДР). Понастоящем проследяването на ефектите от фондовете от ЕС е възможно да бъде направено автоматизирано до ниво ОП. Тъй като често една оперативна програма обхваща голям спектър от дейности и типове инвестиции, за целите на оценка на въздействието е необходимо да се работи на ниво тематична цел/приоритет/приоритетна ос на ОП, НСРР и СП. Това би позволило да се направят по-коректни изводи за ефективността от финансирането от фондовете на ЕС, което налага и необходимостта да бъде включена допълнителната функционалност за автоматизирана оценка на ефектите.
Под-дейност 1.6. Актуализиране на Ръководството за работа с модела. Етапът включва разработване на актуализирано ръководство за работа с модела, съдържащо информация за актуализираната иконометрична оценка на икономическите зависимости и извършеното цялостно пре-калибриране на параметрите на модела, вкл. детайлна техническа информация за използваните приложения и програмен код, резултатите от извършените оценки и иконометрични тестове, процедурите за тестване на чувствителността и валидиране на актуализирания модел и т.н.
Дейност 2: Обучения на експертния екип на бенефициента. При реализирането на дейността ще се постигне втората специфична цел на проекта, като очакваният конкретен резултат е: обучени експерти за оценка на ефектите от фондовете на ЕС чрез актуализирания и надграден модел СИБИЛА. В рамките на дейността експертният екип на бенефициента ще бъде подготвен за работа с актуализирания модел за генериране на резултати, отчитащи въздействието от фондовете на ЕС върху отделните сектори при различни сценарии. Ще бъдат направени симулации с актуализирания модел. Обученията следва да се провеждат на място.
Дейност по Организация и управление на проекта Създаване на екип, включващ: -ръководител на екип; -лице, отговорно за техническото отчитане на проекта; -лице, отговорно за финансовото и счетоводното отчитане на проекта.
Дейност 2: Обучения на експертния екип на бенефициента. При реализирането на дейността ще се постигне втората специфична цел на проекта, като очакваният конкретен резултат е: обучени експерти за оценка на ефектите от фондовете на ЕС чрез актуализирания и надграден модел СИБИЛА. В рамките на дейността експертният екип на бенефициента ще бъде подготвен за работа с актуализирания модел за генериране на резултати, отчитащи въздействието от фондовете на ЕС върху отделните сектори при различни сценарии. Ще бъдат направени симулации с актуализирания модел. Обученията следва да се провеждат на място.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "СИБИЛА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 250 BGN
Общ бюджет: 69 682 BGN
БФП: 69 682 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой актуализиран и надграден модел
Индикатор 2 (е-ПП) Брой актуализирано Ръководство за работа с модела СИБИЛА
Индикатор 3 (е-ПП) Брой обучени експерти за работа с актуализирания модел


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз