Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0021-C0001
Номер на проект: K10-40-7-14
Наименование: Извършване на оценка на изпълнението на Оперативна програма „Административен капацитет” в периода от началото на 2013 г.
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 22.01.2015
Начална дата: 22.01.2015
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството, ефективността и последователността при използване на помощта от Структурните фондове в България.
Дейности: Дейност 1. Оценка на изпълнението на ОПАК в периода от началото на 2013 г. Оценката на досегашното изпълнение на ОПАК в периода след 2013 г. ще бъде възложена на външен изпълнител в най-кратки срокове след одобрението на настоящото проектно предложение. Предметът на поръчката ще бъде оценка на напредъка, на ефективността на изпълнението на ОПАК и на съответствието му с целите на Програмата след 2013 г. Изпълнителят ще бъде избран в съответствие със ЗОП. УО ще финализира техническо задание и тръжната документация, ще координира процеса по избор на изпълнител, ще координира изпълнението – извършването на оценката и ще предоставя необходимата информация на външните оценители. Оценката ще бъде извършена съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006, Плана за оценка на ОПАК за 2007-2015 г. , Индикативните насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период (Работен документ на ЕК № 5) за програмния период 2007-2013 г., както и друго релевантно национално и европейско законодателство. Специфичните цели на междинната оценка ще включват: • да се оцени доколко постигнатите резултати по ОПАК отговарят на заложените цели, на нуждите на бенефициентите и целевите групи и спомагат за постигането на очаквания социално-икономически ефект; • да се оцени доколко са ефикасни реализираните дейности по ОПАК; • да се очертаят основните проблеми по отношение на планирането на процедурите и изпълнието на проектите; • въз основа на анализа на постигнатото да се дадат препоръки за програмирането на аналогични интервенции през програмния период 2014- 2020 г. Съгласно насоките на ЕК, при оценката ще се отчетат критериите релевантност, съгласуваност, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. Оценка ще изследва резултатите от изпълнението на проектите по ОПАК в периода след началото на 2013 г. Тя ще обхване приоритетни оси 1,2,3 на програмата и съответните подприоритети, вкл. сключените, изпълнените и/или балансово изплатените договори по тях до м . септември 2015 г. Оценката ще включва анализ и изследване на степента на изпълнението на приоритетните оси. Ще бъдат оценени проведените процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ, изпълнението на проектите и постигането на индикаторите на ОПАК. Тя ще засегне всички аспекти, имащи отношение към реализирането на ОПАК. Оценката ще стъпи на данните от мониторинга и ще ги анализира, а където е необходимо, данните от годишните, окончателните или междинните технически доклади ще бъдат обработвани, за нуждите на оценката. Оценката ще анализира и възникнали проблеми по време на изпълнението на проктите и ще предложи възможни решения. Оценката следва ще бъде извършена на два етапа - оценка на на изпълнението на ОПАК през 2014 г., която следва да е готова най- късно до края на месец април 2015 г. и оценка на изпълнението на ОПАК през останалия период от януари 2013 г. до края на м. септември 2015 г., която следва да е готова до края на договора с Изпълнителя. Резултатите от оценката ще се изпратят до Комитета за наблюдение и до Европейската комисия и ще бъдат публикувани на сайта на ОПАК.
Дейност 2. Организация и управление на проекта Тази дейност включва цялостна координация, мониторинг и контрол при изпълнението на основната дейност по проекта (Дейност 1), отчитане на физическото и финансово му изпълнение за целите на верификацията. Проектът ще се изпълнява от екип за управление, който ще се състои от ръководител , счетоводител, и координатор. Екипът за управление на проекта ще следи за законосъобразното и целесъобразно изпълнение, ще осъществява мониторинг на индикаторите по проекта и изпълнението на дейностите от страна на външния изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Екипът ще отговаря за цялостната документация, вътрешната комуникация в рамките на МФ и с изпълнителите по проекта, поддържането на досие на проекта на хартия и в електронен формат, както и за изготвянето на междинни и окончателно искания за плащане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 891 BGN
Общ бюджет: 38 860 BGN
БФП: 38 860 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) По Дейност 1 - Изработен и одобрен 1 доклад за оценка на изпълнението на ОПАК за 2014 г.
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изработен и одобрен 1 доклад за оценка на изпълнението на ОПАК за периода 2013 г. и януари – септември 2015 г.
Индикатор 3 (Д) По Дейност 2 - 2 междинни технически доклади по проекта
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - 1 един окончателен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз