Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0044-C0001
Номер на проект: 08-23-325/25.04.08
Наименование: Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие
Бенефициент: Фондация “Агенция за социално-икономически анализи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши капацитета на структурите на гражданското общество за ефективно партньорство с местните администрации при планирането, изпълнението, контрола и оценката на въздействието на плановете и стратегиите за регионално и местно развитие
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип на проекта, организация и управление на дейностите
Дейност 2 Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнител в съответствие с ПМС №55/12.03.2007 г.
Дейност 3 Изследване на опита и добрите практики в други страни-членки във връзка с механизмите за участието на СГО в планирането и изпълнението на мерките за местно развитие
Дейност 4 Закупуване на компютърна и презентационна техника и оборудване
Дейност 5 Разработване на подробна методология за партниране между администрацията и СГО в процеса на планиране и изпълнение на плановете за местно развитие
Дейност 6 Разработване на програма и материали за специализирано обучение на представители на СГО за ефективно партниране с администрацията в процеса на разработване и изпълнение на плановете за местно развитие; Разработване и отпечатване на наръчни
Дейност 7 Разработване на интернет-сайт с материали за подпомагане участието на СГО при партнирането с администрацията при разработването и изпълнението на планове за местно развитие
Дейност 8 Провеждане на специализирани обучения (в 6-те планови района) на представители на СГО за ефективно партниране с администрацията при разработването и изпълнението на плановете за местно развитие
Дейност 9 Провеждане на съвместни семинари-дискусии, на регионален принцип в 6-те планови района, между представители на СГО и местните власти
Дейност 10 Визуализация и популяризиране на резултатите от проекта
Дейност 11 Одит на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 359 BGN
Общ бюджет: 232 820 BGN
БФП: 232 820 BGN
Общо изплатени средства: 232 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 53 270 BGN
2009 127 803 BGN
2010 53 747 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 999 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 45 280 BGN
2009 108 632 BGN
2010 45 685 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 699 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 991 BGN
2009 19 170 BGN
2010 8 062 BGN
2011 0 BGN
2012 - 300 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По д2 - изготвени 7 пакета тръжна документация
Индикатор 2 По Д3 - закупена компютърна и презенатационна техника
Индикатор 3 По Д4 - изготвен и изпратен до общините доклад с добри практики
Индикатор 4 По Д5 - разработена и изпратена до общините методология
Индикатор 5 По Д6 - разработена обучителна програма
Индикатор 6 По Д6 - рабработен наръчник - отпечатан 500 бр.
Индикатор 7 По Д7 - функционираща интернет страница с публикувани материалите по проекта
Индикатор 8 По Д8 - проведени 6 специализирани обучения в 6-те района - 93 обучени
Индикатор 9 По Д9 - проведени 6 съвместни семинари-дискусии по райони
Индикатор 10 По Д10 - проведена заключителна конференция; поддържане актуална информация на интернет сайта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз