Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0127-C0001
Номер на проект: M13-22-130
Наименование: Администрацията на район Банкя – компетентен и ефективен партньор на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Столична община - район Банкя
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 17.11.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на администрацията на район Банкя на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите.
Дейности: Дейност 4. Дейности по организация и управление на проекта С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител на проекта, координатор на проекта и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като следи за изпълнение на времевия график на проекта, постигане на предшидените индикатори, оптимално изразходване на бюджета на проекта, качествено и навременно изпълнение на ангажиментите на външните изпълнители. Екипът за управление ще провежда редовни работни срещи за проследяване на напредъка по проекта. За целта ще бъде разработен подробен времеви график за изпълнение на дейностите с цел оптимално постигане на заложените цели и резултати. Екипът за управление на проекта ще изготвя и подава технически и финансови отчети. Конкретните функции на членовете на екипа ще бъдат разпределени и ще се следи за тяхното спазване чрез вътрешен и външен контрол. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното организиране, реализиране и отчитане на проекта; управлението и мониторинга на осъществяваните дейности, както и всички организационни въпроси, касаещи реализацията на предвидените обучения. Ще отговаря за кореспонденцията с изпълнителите и държавните ведомства и ще докладва за напредъка на проекта и за идентифицираните проблеми, с цел те да бъдат решени в най-кратки срокове. Счетоводителят на проекта, ще отговаря за реализирането на предвидените разходи и счетоводното отчитане на проекта. Счетоводителят ще осъществява финансовия мениджмънт на проекта - ще следи за правилното изразходване на средствата, плащането на избраните изпълнители, както и ще е изцяло отговорен за изготвянето на искания за плащане и финансовата част на междинни/финален отчети. Координаторът на проекта, който ще отговаря за контрола по изпълнението на проекта. Координаторът също така ще отговаря за графика на провежданите обучение, ще изготвя списъци за присъствие на служителите, периодично ще уведомява и подпомага ръководителя на проекта и ще подготвя документите за отчетност по изпълнението на обученията.
Дейност 2. Езикови обучения Обучението ще обхване 10 служители от общинска администрация. Предвидената форма на обучение е модулна (120 учебни часа), със занятия по два пъти седмично, с продължителност 5 учебни часа. Обучението включва теоретична и практическа част. Целта на обучението е да се повиши езиковата грамотност на служителите чрез придобиване на основни и надграждащи знания по английски език. Разпределението на хората по групи ще бъде определено след направен анализ на базовото ниво на владеене на езика от всеки един служител, както и на изявено желание за преминаване през повече от едно ниво, с цел надграждане и затвърждаване на получените знания. Преди започване на обучението, ще бъде направен входящ тест, от обучителната организация, притежаваща необходимия опит и квалификация и при необходимост, ще бъдат променени групите. Езиковите курсове завършват със сертификат за преминатото обучение.
Дейност 3. Реализиране на групови обучения за служителите на районната администрация – специализирани обучения по ключови компетенции Обученията по Дейност 3 са насочени към преодоляването на проблеми, свързани от една страна с изграждането на доверие и осъществяването на влияние и от друга с ефективността на изпълнение на самите работни и професионални задачи на служителите. Тези мероприятия ще бъдат проведени от професионален екип от експерти, които ще бъдат избрани съобразно своя опит и организационен капацитет. Теми на обученията: Обучение 1: "Бизнес комуникации и бизнес етикет". Модул1: "Аргументирано представяне на информация и изграждане на доверие"(тридневно обучение) – 20 човека; Обучение 2: "Ефективно взаимодействие с хора" Модул 1: "Влияние и въздействие в организацията и извън нея" (тридневно обучение) – 20 човека; Обучение 3: Обучение по подобряване на ключовите компетентности на общината", Модул II: "Правила на поведение в работна среда” (двудневно обучение) – 20 човека;
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейността се изпълнява с цел популяризиране на дейностите и резултатите по проекта и за ролята на финансиращите институции. За достигане на максимална публичност и прозрачност ще бъдат предприети следните конкретни мерки: • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Отпечатване и разпространение на брошури. • Потавяне на нужната визуализация и символи на всички материали, използвани по време на проекта, както и на зали за обучения.
Дейност 1. Посещение на индивидуални курсове за обучение по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация (ИПА) Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2014 г. 1. Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) ПП 7.2- 5 жени, отдел: УОСЖФРКТД; 2. Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация; ДУО 7 - 5 жени, отдел УОСЖФРКТД; 3. Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти; ЕБ - 02 - общо 11 (9 жени, 2 мъже), отдел УТКРКС; 4. Прилагане правото на ЕС в България (за неюристи); ЕРФ 2 - общо 11 (9 жени, 2 мъже), отдел УТКРКС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
„Мист проект” ООД
Принтрефил ЕООД, гр. София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 738 BGN
Общ бюджет: 59 499 BGN
БФП: 59 499 BGN
Общо изплатени средства: 14 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 14 348 BGN
14 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 196 BGN
12 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 152 BGN
2 152 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Съставени и подписани 3 договора с членовете на екипа
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Изготвени протоколи от срещи на екипа
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Изготвени 4 междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз