Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0077-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/028-02
Наименование: Междурегионалното сътрудничеството, обмяната на опит, ноу-хау и добри практики за развитието на Община Хитрино
Бенефициент: Община Хитрино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Хитрино
Описание
Описание на проекта: Настоящето проектно предложение има за основна цел подкрепата обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество между общини от страните членки на ЕС – Община Хитрино, България и Община Ферес, Гърция. Целта е чрез насочване, канализиране и предаване на знания, умения и ноу-хау да се подпомогне цялостния процес на регионално развитие в България и по-конкретно устойчивото местно развитие и ролята на местното самоуправление в този процес. Получавайки все по-голяма самостоят
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Организация на екипа по проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Събиране на данни и изследвания
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Обмен на информация, ноу-хау и най-добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Анализ на най-добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Организиране на съвместни срещи и работни посещения
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността сред местните/ регионални заинтересовани страни и социално-икономически партньори
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на информация и публичност за проекта и постигнатите резултати
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 890 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 - 11 000 BGN
2011 11 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 - 9 350 BGN
2011 9 350 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 - 1 650 BGN
2011 1 650 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор:... Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор:... Регионални/ местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор:... Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:... Участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор:... Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз