Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/027-02
Наименование: ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ ВЪВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ФОРМИ НА ТРАНСПОРТ ПОСРЕДСТВОМ ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да осигури предпоставки за въвеждане на устойчиви и иновативни форми на транспорт в община Благоевград посредством обмен на ноу-хау, добри практики и изграждане на ползотворно сътрудничество с община Секешфехервар.
Дейности: Дейност 1 Среща на екипа по проекта
Дейност 2 Двустранно работно посещение за обмен на добри практики
дейност 3 Анализ на осъществимостта
дейност 4 Стратегия за въвеждане на услугата „колела под наем”
Дейност 5 Двустранно посещение за проучване нагласите на обществото
Дейност 6 Изграждане на интернет страница
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Провеждане на информационна кампания дейността се извършва 12, 13,15,16,17 и 18 м.
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Демонстрационна обиколка дейността се извършва 15,16 и 18 м.
Дейност 9 Финална среща за оповестяване резултатите от проекта
Дейност 10 Отчитане дейнсотта се извърпва 13,16 и 18 м.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 860 BGN
Общ бюджет: 202 233 BGN
БФП: 202 233 BGN
Общо изплатени средства: 202 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 88 758 BGN
2011 0 BGN
2012 113 475 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 75 444 BGN
2011 0 BGN
2012 96 454 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 898 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 314 BGN
2011 0 BGN
2012 17 021 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 335 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор 1: иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор: регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор: проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:..... участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор: междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз