Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/041
Наименование: Европейски региони за устойчив туризъм
Бенефициент: Община Борово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Борово
Описание
Описание на проекта: Стимулиране развитието на туризма и маркетинг на дестинациите чрез създаване на условия за активно прилагане на ПЧП и обмен на най-добри практики и ноу-хау между общините Борово, Бяла и Община Мийсбах, Бавария, Германия.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 (Съставяне на екип на проекта)
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на начална конференция)
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 (Провеждане процедура по ЗОП)
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 (Изготвяне на SWOT анализ)
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 (Разработване на секции/линкове към интернет страниците на партньорите)
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 (Обмяна на опит)
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 (Изготвяне на регионална стратегия за устойчиво развитие на туризма)
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 (Кръгла маса)
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 (Изготвяне и приемане на окончателен вариант на регионална стратегия)
Подготовка и Изпълнение на дейност 10 (Провеждане на семинар)
Подготовка и Изпълнение на дейност 11 (Провеждане на заключителна пресконференция)
Подготовка и Изпълнение на дейност 12 (Текущо информиране на медиите за напредъка на проекта)
Изпълнение на дейност 12 (Текущо информиране на медиите за напредъка на проекта)
Подготовка и Изпълнение на дейност 13 (Изработка на печатни информационни материали)
Изпълнение на дейност 13 (Изработка на печатни информационни материали)
Подготовка и Изпълнение на дейност 14 (Независим финансов одит)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 020 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта - Регионална стратегия за устойчиво развитие на туризма
Индикатор 2 индикатор: проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 3 индикатор: иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит – работно посещение в чужбина; семинар с участие на чуждестранни експерти
Индикатор 5 дейности за информация и публичност - брой публикации и излъчвания в медиите; разработен и излъчен видеоклип за проекта; календар с туристически забелжителности;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз