Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0041-C0001
Номер на проект: 07-23-299/20.11.2007
Наименование: Партньорство на равните възможности
Бенефициент: Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 07.02.2008
Дата на приключване: 07.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да съдейства за повишаване ролята на структурите на гражданското общество в подобряването на качеството на публичните политики в сферата на социалното включване и закрилата на малцинства и уязвими групи 2) Да бъде повишен капацитетът на 66 НПО и социални партньри в област София, 5 общини в Пловдивска и 4 общини в Разградска област да участват ефективно във формулирането, провеждането и мониторинга на обществени политики в сферата на социалното включване, закрилата и интеграцията на малцинства и
Дейности: Дейност 1 Управление, наблюдение и оценка на проектта
Дейност 2 Проучване на консултативни практики на национални, местни и европейски институции
Дейност 3 Отпечатване на наръчник “СГО – ефективен партньор на институциите при правенето на политика
Дейност 4 Провеждане на форум на тема “СГО – ефективен партньор на институциите при правенето на политика
Дейност 5 Подготовка на пакет обучителни материали, състоящ се от 3 наръчника
Дейност 6 Провеждане на обучение на обучители от целевите СГО
Дейност 7: 9 двуднедни практически семинара с обучение, предоставено от обучените треньори
Дейност 8 Организационно консултиране
Дейност 9: Провеждане на заключителна конференция
Дейност 10: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 000 BGN
Общ бюджет: 351 785 BGN
БФП: 351 785 BGN
Общо изплатени средства: 351 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 351 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 140 953 BGN
2009 170 738 BGN
2010 37 947 BGN
2011 0 BGN
2012 1 521 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 119 810 BGN
2009 145 127 BGN
2010 32 255 BGN
2011 0 BGN
2012 1 293 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
298 486 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 21 143 BGN
2009 25 611 BGN
2010 5 692 BGN
2011 0 BGN
2012 228 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 674 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени 2 външни оценки;
Индикатор 2 Протокол, детайлизиращ ангажиментите на партньорите, критерии за уча-стие в обучения и за избор на обучители
Индикатор 3 2.1.Идентифицирани „добри” и „приложими” практики; 2.2.Изготвени 3 доклада; 2.3.Изготвени Насоки за адаптирането на тесните места, съобразени с европейските стандарти
Индикатор 4 3.1. 250 наръчника “СГО – ефективен партньор на институциите при правенето на политика” налични сред ключови аудитории
Индикатор 5 Електронни копия на наръчника достъпни на сайтовете на партньорите
Индикатор 6 Проведен на публичен форум на тема “СГО – ефективен партньор на институциите при правенето на политика” 4.1. Брой участници във форума – не по малко от 70; 4.1. Брой СГО от ЦГ на конф-еренцията – не по-малко 40 4.2. Брой при-състващи медии – не по-малк
Индикатор 7 Разработени, отпечатани и разпространени сред ЦГ на 3 обучителни наръчника по 3-те тематични гнезда
Индикатор 8 6.1.Проведени 3 обучителни 5- дневни модула за обучение на обучители за 48 СГО; 6.2: обучени 96 обучители от ЦГ в трите целеви региона
Индикатор 9 Проведено по 1 двудневно обучение за всяка всяка от трите цел. групи (с 25 участника) във всеки целе-ви регион, съг-ласно план-графика Не по-малко от 18 нови СГО имат представители в обученията
Индикатор 10 8.1. Не по-малко от 30 СГО са полу-чили консулта-ции в иденти-фицирани обл-асти за органи-зационно раз-витие; 8.2.Разработени актуализи-рани не по-малко от 30 Стратегически плана и плана и 15 вътрешни документи кодекси, правила
Индикатор 11 Проведена заключителна конферениция 9.1. Представители на не по-малко от 66 СГО са взели участие в конференци-ята – не по късно от пред-последния ме-сец на проекта; 9.2. Изградена е нова структура – Гражданска платформа – по време на конференцията
Индикатор 12 10.1.4национални и 8 регионални електронни медии, 6 нацио-нални и 10 реги-онални печатни медии въвлече-ни в промоцията на резултатите и ценностите на проекта и ОПАК; 10.3. 1 преско-нференция проведена в първия месец по проекта и 1 в последния; 10.5 разп


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз