Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0068-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-47 от 26.09.2014
Наименование: „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ – ЕЛЕНА”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 26.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга от резидентен тип - Защитено жилище, в което ще бъдат изведени 8 лица от институции за деца и младежи с увреждания и ще им бъде предоставена качествена грижа, индивидуално ориентирана към всеки отделен потребител, съобразно неговите потребности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността се изразява в организиране и изпълнение при стриктно спазване на плана за действие, мониторинг и коректно отчитане. Екипът е отговорен за комуникацията с Управляващия орган и с всички страни, имащи отношение по изпълнение на проекта. Членовете на екипа изготвят цялата документация по проекта, в т.ч. процедури, покани, обяви, друга задължителна документация, както и доклади/отчети, искания за верифициране на средства. В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 4 души, като 3-ма от тях ще бъдат ангажирани за целия срок на договора – 13 месеца – ръководител, координатор и счетоводител и 1 служител на бенефициента, който ще се ангажира с подготовката на тръжните процедури през първите два месеца, считано от датата на стартиране на проекта. Чрез създаването на екип и вътрешно разпределение на задълженията и отговорностите, ще се постигне ефективност и точност при изпълнението на дейностите по проекта, ще се осъществява контрол и следене на заложените дейности по график и очаквани резултати. Всичко това ще спомогне за успешното изпълнение на проекта и постигането на заложените цели. Чрез междинните и заключителни отчети изпълнителят на проекта ще може да покаже пред финансиращия орган степента на изпълнение на дейностите, спазването на графиците за изпълнение и заложените по бюджет разходи.
Дейност 3: Подготовка за преместване и настаняване на лицата в Защитеното жилище Дейността включва следните поддейности: 1.Подготовката на лицата за преместване от специализирана институция в ЗЖ. Прецизиране на решението за преместване чрез изграждане на положителна нагласа и емоционална подготвеност за живот в нова среда. Надграждане процеса на обучение за самостоятелно справяне и водене на независим живот в общността. 2. Осигуряване на режим на свободни контакти на лицето с екипа на ЗЖ преди настаняването, като времетраенето се определя от спецификата на всеки конкретен случай. 3. Психологът експерт, извършващ подкрепяща дейност /извън персонала на услугата/ в индивидуални сесии подготвя лицето, за преместването му от „предаващата институция” в новата услуга. 4. Наблюденията по процеса на подготовка се обсъждат на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването.
Дейност 2: Наемане на персонал за Защитено жилище Качеството на новата социална услуга зависи от степента на квалификация на персонала и на неговата лична и професионална ангажираност. Броят и вида специалисти, които ще бъдат наети са съобразени с Методиката за предоставяне на услугата „Защитено жилище”. Планирани са за наемане 5 служителя, от които 1 управител (социален работник), 1 медицински специалист, 2 трудотерапевт и 1 санитар. Дейност 2 включва следните поддейности: 1. Провеждане на подбор и избор, чрез обявяване на конкурс по нормативно определения ред; 2. Провеждане на обучение, състоящо се от придобиване на теоретични знания и формиране на практически умения – в рамките на две седмици. В рамките на обучението ще бъдат изготвени проекти на всички документи, свързани с организацията на работа и предоставянето на услугите, съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЗЖ и действащата нормативна уредба касаеща предоставянето на услуги от резидентен тип. 3. Назначаване на избраните лица, чрез подписване на трудови договори.
Дейност 4: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Защитеното жилище предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги в общността. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги за посрещане на основните жизнени потребности – включват осигуряване на питателна и качествена храна, осигуряване на чисто, уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и почивка, осигурен достъп и развиване на умения за самостоятелно ползване на баня и санитарен възел; 2.Услуги за надграждане на основните жизнени потребности – включват индивидуални занимания за развитие на образното мислене и речевите възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуални или групови разговори, изслушване или игрови и творчески активности. В Защитеното жилище се води регистър на потребителя. Всеки потребител на услугите в ЗЖ има оформено лично досие, което съдържа: лични данни и предхождаща приема в ЗЖ лична история, препис от акт за раждане, лична карта; направление за ползване на социална услуга и съпътстващите го документи; оценка на потребностите; индивидуален план за предоставяне на социални услуги; документи, отнасящи се до здравето и интелектуалното развитие; формуляр за здравни грижи; формуляр за социална рехабилитация; формуляр за занимателна трудотерапия; формуляр за дейностите по организиране на свободното време; формуляр за предоставени консултации; оценка на психоемоционалното състояние на лицето и интелектуалното му развитие – начална и нова на 2 месеца; други документи от значение за развитието на лицето. Досието се поддържа в актуалност от персонала на ЗЖ. Важна част от документацията в ЗЖ е рапортната книга, в която всеки един дежурен вписва събитията и основните дейности от деня или нощта. Така трансферът (предаването на работна информация в края на една и началото на друга работна смяна) дава възможност за по-добра организация и координация на работещите в ЗЖ. Като задължителна документация в ЗЖ има и други документи, съгласно действащата нормативна уредба в страната. Дейностите, които се осъществяват във връзка с предоставяния комплекс от услуги са следните: Терапевтични дейности: предварително планирани сесии с подкрепящите специалисти – психолог, логопед и рехабилитатор, които със своята дейност ще подпомогнат психомоторното, емоционалното, физическото и езиково говорното състояние на потребителите на ЗЖ. Занимателни дейности: грижа за цветята – в саксии и градинката в двора; включване в домакински задължения, поддържане на реда и чистота; спортни дейности; включване в читалищна дейност. Социална рехабилитация: групова и индивидуална работа по предварително планирани теми за придобиването на различни социални умения; обучение в организация и управление на собствените финансови средства – веднъж седмично пазаруват сами с цел лицата да се научат да разпределят определени средства, избирайки качествени продукти. С участието на лицата при равно разпределяне на отговорностите се изготвя седмичното меню. Потребителите участват в приготвянето на храната си, подкрепяни от трудотерапевта. Не маловажни са ежедневните занимания с трудотерапевтите за придобиване на трайни навици за лична хигиена, пране и гладене на собствените дрехи. Лицата се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по подръжка на реда, хигиената, грижата за опазване на околната среда. Организиране на свободното време – придобиване на умения за плетене и шиене на елементарни гоблени; работа с природни материали; организиране на празници и тържества; придобиване на готварски умения; придобиване на елементарни шивашки умения; придобиване на знания и умения по отношение на опазване на околната среда и по-конкретно разделно събиране на отпадъци и пестене на електроенергия; придобиване на компютърни умения; включване в читалищни инициативи; спортуване.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и разпространение на информация Дейностите за информация и публичност на проекта са съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006. Те ще предоставят информация на широката общественост и ще осигурят публичност на проекта чрез използването на подходящи комуникационни средства, като се гарантира точно оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ). Предвиждат се дейности за осигуряване на публичност и разпространение на информация през целия период на проекта, които включват: - провеждане на кръгла маса на тема „Социални услуги в община Елена”; - изработване и монтиране на информационни табели; - изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура; - периодично публикуване на сайта на общината http://elena.bg и общинския вестник „Еленска трибуна”, актуална информация за хода на проекта; - провеждане на встъпителна и заключителна конференция.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 493 BGN
Общ бюджет: - 15 699 BGN
БФП: - 15 699 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 15 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 13 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 2 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз