Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0077-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0077/D01-38/17.09.2014
Наименование: Защитено жилище – Раковски
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга Защитено жилище 1 бр.
Дейности: 5. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Социалната услуга „Защитено жилище” се предоставя от община Раковски. Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга. Задоволяване на основните жизнени потребности на лицата ,чрез подходящи дейности и осигуряване на условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги .Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата с увреждания до обществени сгради и културни средища. Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
1. Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, описан като структура и вменени задължения и отговорности в настоящото проектно предложение, в т. ч. мониторинг и контрол, отчитане и приключване. Екипът ще включва: ръководител и счетоводител.
3. Наемане на персонал ангажиран в услугите за деца и младежи. Персонала е ключов елемент за нормалното функциониране на всяка една социална институция .Не е изключение и “Защитено жилище – Раковски” За наемането на персонала ще бъде отпечатана и разпространена информационна бюлетина за набиране на лица които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности както и лица- извършващи подкрепящи дейности/специфична експертна помощ/ Същата бюлетина в електронен вариант ще бъде качена на сайта на Община Раковски с цел по добра информираност и публичност за стартирането на новата социалната услуга и откриването на нови работни места. След изтичането на посочения в обявата срок за подаване на документи от кандидатите, Кмета на Общината със Заповед определя екип от компетентни специалисти от отдел”Човешки ресурси “които да разгледат подадените документи от желаещите кандидати. След разглеждането на документите комисията ще проведена среща - интервю с всеки кандидат,след което ще бъдат избрани и назначени подходящите специалисти.
2. Осигуряване на публичност и разпространение на информация Ще бъде организирано едно информационно събитие при откриване на защитеното жилище на което ще бъдат поканени представители на медиите, заинтересованите лица и широката общественост. Ще бъдат отпечатани 500 брошури даващи информация за финансирането, дейността на Защитено жилище – Раковски и целевата група която ще ползва услугите му. Ще бъдат изработени 50 бели тениски с логото на ЕС и ЕСФ за популяризация финансирането и дейността на защитеното жилище. Ще бъдат направени три платени публикации в местни или регионални печатни или електронни медии.
4. Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на младежите-транспортиране. Персонала ангажиран с изпълнението на социалната услуга както и подкрепящият специалист - психолог (логопедът и рехабилитаторът ще консултират лицата при стартиране на услугата) ще извършат пътуване до специализираните институции от които ще бъдат изведени лицата с увреждания. Целта на пътуването ще бъде среща – запознаване с лицата с увреждания с тяхното обективно състояние и социална оценка,запознаване с документите подготвени за извеждането на лицата от институциите. След определяне на лицата които ще ползват социалната услуга община Раковски ще предприеме действия за сугурно и безопасно транспортирането и настаняването на лицата в Защитеното жилище.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 128 BGN
Общ бюджет: 63 453 BGN
БФП: 63 453 BGN
Общо изплатени средства: 65 765 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 65 765 BGN
65 765 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 55 900 BGN
55 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 9 865 BGN
9 865 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз