Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0012-C0001
Номер на проект: 14-22-14
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания
Бенефициент: Национален осигурителен институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 12.09.2014
Дата на приключване: 12.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетенциите на служителите в НОИ за оказване на по-качествени и ефективни осигурителни услуги
Дейности: Дейност 2. Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. С нейното реализиране ще се постигне запознаване на широк кръг от лица и медии с целите и ефекта от проекта. В рамките на тази дейност ще се реализират публични прояви, разпространяване на информация чрез интернет и медийни публикации. Основните компоненти на дейността са следните: • Стартовата информация за проекта ще бъде представена на социалните партньори на първото заседание на Надзорния съвет на НОИ след началото на проекта. Ще бъде извършено и оповестяване в медиите • На интернет сайта на НОИ ще бъде създаден раздел за публикуване на актуална информация по проекта • Периодично ще се оповестяват в медиите резултатите от провежданите обучения • В печатната база на НОИ ще бъдат изработени и размножени бланки и документи с логото на проекта • Ще бъде проведена заключителна конференция (логистично организирана от външен изпълнител) с участието на социалните партньори и неправителствени организации на клиентите на НОИ, на която ще бъдат представени основните резултати и ангажиментите на НОИ за постигане на устойчивост.
Дейност 1. Обучения за професионална компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на лица с увреждания Дейността се състои от две поддейности: 1.1.Подготовка на техническо задание и процедура за избор на външен изпълнител 1.2. Провеждане на обученията Обученията ще бъдат проведени от външен изпълнител и ще обхванат 300 служители в приемните на всички териториални поделения на НОИ в страната и 2 групи по 10 човека от Централно управление на НОИ. Изпълнителят ще осъществи следните компоненти на дейността: • Разработване на учебна програма и график за провеждане на обученията в териториалните поделения • Подготовка на учебни материали • Провеждане на двудневни курсове с 30-те групи (средно по 10 души) в 28-те териториални поделения на НОИ и 2 групи в ЦУ. • Оценка и сертифициране на участниците НОИ ще осигури подходящи оборудвани помещения за провеждането на обученията във всяко населено място на съответното териториално поделение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 200 BGN
Общ бюджет: 30 073 BGN
БФП: 30 073 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Обучени лица
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Обучени жени
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Отн. дял жени
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Служители със сертификат
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Отн. дял със сертификат
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Печатни копия
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Средна стойност на годишната оценка
Индикатор 11 (Д) По Дейност 1 - Дял на лицата с висока степенна удовлетвореност от услугите на НОИ
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Създадена рубрика за проекта на сайта на НОИ
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Медии, които са публикували/ материали
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Публикации
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Проведена конференция
Индикатор 17 (Д) По Дейност 2 - Разработени и разпространени информационни материали за конференцията (доклади и презентации)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз