Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0003-C0001
Номер на проект: 14-22-3
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Национална служба по зърното (НСЗ)
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 12.09.2014
Дата на приключване: 12.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на НСЗ
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от двама души - ръководител и счетоводител. Съставът на екипа е формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа, е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности.
Дейност 2: Провеждане на обучения по курсове от каталога на Института по публична администрация В рамките на проекта служителите от администрацията на НСЗ ще посетят следните курсове по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация за 2014 г.: 1. Прилагане на Административно процесуалния кодекс (за неюристи) – ПП – 6.2. Предвижда се в него да вземат участие 2 служители от отдел „Планиране, координация и отчет на инспекционната дейност“ 2. Нормативна уредба на комплексното административно обслужване – ПП - 4. Предвижда се в него да вземат участие 1 служител от Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване", 2 служители от отдел „Лицензиране, регистрация и информационно обслужване“ и 1 служител от отдел „Планиране, координация и отчет на инспекционната дейност“ 3. Разработване на програмни бюджети – ЕБ-1. Предвижда се в него да вземат участие 2 служители от Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване" и 1 служител от отдел „Лицензиране, регистрация и информационно обслужване“ 4. Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) – ИТО – 5. Предвижда се в него да вземат участие 2 служители от отдел „Лицензиране, регистрация и информационно обслужване“ и 2 служители от отдел „Планиране, координация и отчет на инспекционната дейност“ 5. Eлектронни тaблици с MS Excel (базов курс) – ИТО-2. Предвижда се в него да вземат участие 1 служител от Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване", 1 служител от отдел „Лицензиране, регистрация и информационно обслужване“ и 1 служител от отдел „Планиране, координация и отчет на инспекционната дейност“
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения Дейността предвижда провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични компетенции по следните теми: 1. Съвременни технологии при запазване качеството на зърното и рискове при неговото съхранение – 31 служители от Главна дирекция „Зърно и зърнени продукти" с териториални звена и 14 служители от Дирекция „Лабораторна дейност"; 2. Реализиране на контролната дейност в условията на прилагане на системата за обратно начисляване на ДДС - 31 служители от Главна дирекция „Зърно и зърнени продукти" с териториални звена; 3. Изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и метрологичните аспекти на техническите изисквания на стандарт БДС EN ISO 17025 от 2006 г. - 14 служители от Дирекция „Лабораторна дейност".
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейността ще се реализира по време на целия проект. Чрез реализирането й ще бъде предоставена информация на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, за целите, които настоящия проект преследва. В рамките на дейността ще се осъществи: • Разработване, предпечатна подготовка и печат на брошури за популяризирането на проекта; • Стартираща пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; • Публикации в интернет страницата на НСЗ;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БММС" ЕООД
Институт за европейски и социални инициативи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 717 BGN
Общ бюджет: 80 103 BGN
БФП: 80 103 BGN
Общо изплатени средства: 80 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 143 BGN
2015 61 959 BGN
80 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 422 BGN
2015 52 666 BGN
68 087 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 722 BGN
2015 9 294 BGN
12 015 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Изпълнение на план-графика на проекта.
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Съставени междинни и окончателен доклад.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка.
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведена процедура по ЗОП.
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Подписани договори за изпълнение.
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Издадени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Бр. Проведени специализирани обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификата
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой разпространени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз