Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0144-C0001
Номер на проект: M13-22-149
Наименование: Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление.
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.09.2014
Дата на приключване: 05.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Oбучение в подкрепа изграждането на модерна администрация чрез повишен капацитет на общините Самоков, Червен бряг и Роман за въвеждане и прилагане на електронно управление
Дейности: Дейност І. Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от екип от представители на общините Самоков, бенефициент по проекта, Червен бряг- Партньор 1, Роман – Партньор 2 и външни експерти, от експерти с доказан опит, относно управление на проекти по европейски програми. Позициите и броят на членовете са съобразени с целите и дейностите, спецификата на обучителните програми и прилагане на метода за работа в мрежа от общини с различен тип структури. Позиции в екипа за управление /ЕУ/: ръководител, счетоводител, координатор и организационан сътрудник -3 бр., за трите общини. Дейността включва основно: изготвяне на План за действие за детайлизиране на дейностите, отговорности, конкретизиране на срокове, механизми на взаимодействие и координация между членовете на екипа по проекта, външни изпълнители, местна власт, институции; работни срещи на ЕУ-9; организиране на процедури за избор на подизпълнители по ЗОП-2; оперативно наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите, въздействието на обучението върху обучаемите -9; изготвяне на система за вътрешен мониторинг и контрол и оценка-1; водене на документацията, визуализация. Подготовя междинни и финален финансови технически отчети.
Дейност ІІ. Провеждане на обучения в Института по публична администрация от Каталога на ИПА за 2014г. Организира се в три модула: І. Модул 1. Базов Курс Тема: Електронно управление (Базов курс) (ЕП-1) Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност: 16 учебни часа, 2 дни. Период на изпълнение на дейността: 3- 4 месец. Насоченост: електронното управление като част от цифровата икономика; описание на работни процеси; жизнен цикъл на информационните системи; технологии и архитектури за електронно управление; облачни технологии и архитектури; информационна сигурност, други теми по Програма Е- управление, Подпрограма Е-правителство. ІІ. Модул 2. Семинар Тема: Иновативни решения в проекти за електронно правителство (ДП-1) Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност: 8 учебни часа, 1 ден. Период на изпълнение на дейността: 7- ми месец. Семинарът се провежда с участието на експерти от Министерството на транспорта и информационните технологии, дирекция „Електронно правителство“, които ще представят резултатите от успешно реализираните проекти финансирани по ОПАК, както и перспективите за развитие на е-правителство в администрацията. ІІІ. Модул 3. Семинар Тема: Електронни услуги в общинската дейност (ДП-6) Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност: 8 учебни часа, 1 ден. Период на изпълнение на дейността: 7- ми месец. На семинара ще бъдат представеи резултати от проекти на ОПАК в областта на електронните услуги на общините: Силистра, Пещера, Свиленград и др. Презентациите ще разкрият степента на изграждане на е-община. Обучението ще се извърши при спазване на изисквания на обучаващата организация и условията за участие в обучение за професионално развитие на ИПА.
Дейност ІІІ. Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за изграждане и предоставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/ и създаване на споделени отговорности за по – добри резултати, различни от обучен Обучението е съобразено с целите на проекта за придобиване на ключови управленски, оперативни и организационни знания и умения, лична ефективност и умения за координираност между звената за последващо въвеждане и прилагане на /ЕАУ/ в администрациите на трите общини. Провежда се по План за обучение ”Електронно правителство – изграждане на интегрирано е- управление на национално и местно ниво” Организира се в 4 модула: два-теоретични с изнесено обучение в хотели, определени по ЗОП по график, третият модул е практически, провежда се на работното място на служителите във всяка от трите общини. Четвъртият модул има теоретична част и заключителна дискусия за презентиране на резултатите от обученията, напредъка по проекта, споделяне на практики. І. Модул 1. Въвеждащ курс. Тема: Интернет право. Правен режим на регулиране на информационните технологии. Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност:18 учебни часа,3 дни, изнесено обучение Период на изпълнение на дейността: 5- ти месец. Дейността включва обучение за изграждане на обща правна култура за същността и принципите на функциониране на информационното общество. Обхваща широк кръг от въпроси, свързани с правното регулиране на информационните технологии. Включва: Правно регулиране във виртуалното пространство, основни правни понятия и дефиниции, основополагащи аспекти на саморегулирането и законодателството в областта на IT, с акцент върху базовото законодателство в областта на IT на национално и европейско ниво. Познания в сферата на правното регулиране на е-търговия, същност на правата върху домейни, правна закрила на софтуерни продукти, правна регламентация на сайтовете, правна закрила на авторските права, други обекти на правните отношения във виртуалната среда. Политики по разрешаване на спорове и юрисдикционна компетентност, свързани с реализация на права във виртуалното пространство. Модул 2. Специализиран курс. Тема: Въвеждане на електронни административни услуги/ЕАУ/. /Правен режим на ЕАУ/. Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност:18 учебни часа,3 дни, изнесено обучение Период на изпълнение на дейността: 6- ти месец. Дейността включва обучение за придобиване на знания и компетентност за основните стратегически документи и съществуващото предметно законодателство за изграждане на е-правителство и въвеждане на ЕАУ в общинската дейност. Включва: Правен режим на предоставяне на административни услуги по електронен път. Обмен на електронни документи между административните органи.Разглеждане на подзаконови нормативни актове, свързани с изисквания за осигуряване на достъп до услугите на доставчиците на е-услуги за използваните графични и други интерфейси на информационните системи. Начини за подаване на електронни документи от гражданите и организациите, свързани с предоставянето на ЕАУ по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за е- управление. Запознаване на служителите с формати и задължителни реквизити на електронните документи до доставчиците на ЕАУ,начини за установяване на интегритета и авторството на подаваните по електронен път електронни изявления. Познания за електронни разплащания по предоставянето на ЕАУ. Стандарт за отчитане на единното астрономическо време за настъпването на факти с правно значение при ЕАУ. Модул 3.Практическо обучение. Тема:Изграждане на умения за координация и изработване на вътрешни документи в звената на администрацията за въвеждане на ЕАУ, в реална работна среда Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност:12 уч. часа,2 дни,обуч.-работно място. Период на изпълнение на дейността: 7- ми месец. Модулът е насочен към придобиване на умения за прилагане в практиката на получените в рамките на Модул 1 и 2 знания и компетенции. Обучението ще бъде на терен в 3-те ОбА. Включва практически занятия, свързани с подобряване координацията между звената за приоритизиране на услугите в конкретната община за предоставянето им в електронна форма: придобиване и развиване на умения за идентифициране и преодоляване на пречките за ефективно взаимодействие между звената за успешно въвеждане на ЕАУ, при отчитане на резултатите от функционални анализи, финансирани от ОПАК. Изработване на План за въвеждане на ЕАУ, съобразно спецификата на общината и нейната административна структура. В рамките на плана служителите ще могат да дефинират своите отговорности и действия, свързани с въвеждането на ЕАУ и осъществяване координацията помежду си. Създаване на рамка за изработване на вътрешни правила за електронен документооборот между отделните звена на администрацията.Изработване на презентация за всяка община, включваща приоритизираните услуги, План за въвеждане на ЕАУ, Рамка за вътрешни правила за електронен документооборот. Дискутиране по създадените документи. Важна част от обучението е провеждането на оценка на неговата ефективност и обратна връзка чрез тестове и други форми за оценяване. Модул 4. Заключителен курс и дискусия. Тема: Ефикасни и ефективни трансгранични обществени услуги между европейските публични администрации Брой обучаеми: 85 участника. Продължителност: 8 учебни часа, 2 дни, изнесено. обчение. Период на изпълнение на дейността: 8- ми месец. Дейността включва обучение за придобиване на знания и компетентност за ISA – Програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации 2010 – 2015г. Ще бъдат представени ефективни практики на ЕАУ и взаимодействие между европейски общини. тема Темата на заключителната дискусия е „Интегрирани електронни административни услуги на общините - създаване на споделени отговорности за по – добри резултати”. Продължителност - 2 часа с безвъзмездното участие на обучител-модератор. По време на дискусията участниците ще презентират своята община, структурата, функционалните звена в администраацията, свързани с въвеждането на ЕАУ. Ще бъдат представени Плановете за въвеждане на ЕАУ и с Рамките за вътрешни правила за електронен документооборот/Изработени в модул 3/. На дискусията следва да се очертаят възможностите за унификация и интегриране на административните услуги на трите общини при въвеждане на ЕАУ. Резултатите ще послужат за съставяне на Ръководство за въвеждане на ЕАУ.
Дейност ІV. Информация и публичност Дейностите за информация и публичност са избрани и ще бъдат организирани така, че максимално да информират обществеността за целите на ОПАК, на проекта и планираните за реализирането им дейности, етапи на изпълнение, резултати, финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФС и ОПАК. Дейностите за информация и публичност в общините Самоков, Червен бряг и Роман – партньори по проекта включват се фокусират в следните сфери: I.Работа с медиите за информация и публичност. Регулярно ще се изготвят и предоставят за публикуване на материали за хода на изпълнението на проекта и с Програмата на ОПАК дейности и събития на уебсайтовете на общините Самоков, Червен бряг и Роман и други сайтове с насоченост към темата, в социалните мрежи. Очакван брой публикации-17. Ще се разработват прес съобщения-15/, статии, материали за значими за проекта и за гражданската общественост събития, инициативи и ще се предоставят за публикуване в регионалните медии и интернет пространството, финансирани със средства от бюджета по проекта / 6 бр./, по преценка на медиите-12, материали за TV репортажи, радио излъчвания, финансирани със средства от бюджета по проекта-3 бр. и по преценка на медиите-3 бр. II.Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали. Рекламни информационни банери, които съдържат информация за проекта/ название, обща сума за изпълнение, период, участници/, изработени със средства от бюджета по проекта-3бр. Ще бъдат разработени материали и предоставени в подходящ формат за разпространяване на форуми и обществени събития на общински, регионални и други нива-3 бр., разработена и разпространена рекламна дипляна с 2 сгъвки, финансирана от бюджета1000. Предвижда се подготовка, издаване и разпространяване на информационна брошура- ръководство в края на проекта за представяне на резултати, продукти, изработени правила, документи, друга полезна за заитересованите информация, финансирана от бюджета – 2000. Изработени и разпространени рекламни химикалки /1000 бр./ и рекламни папки –1000 бр. със средства от бюджета. Визуализиране на документацията съгласно изискванията в насоките- / Приложение 13/. Изготвените рекламни материали ще съдържат всички или някои от следните реквизити: флага на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото и слога на на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, логото и слогана на ЕСФ „С лице към хората“, текста за съфинансиране и текста за отговорност, където е приложимо.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Хрима Ко" ООД
Е-ОБЩИНА.БГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 615 BGN
Общ бюджет: 167 106 BGN
БФП: 167 106 BGN
Общо изплатени средства: 167 106 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 323 BGN
2015 131 783 BGN
167 106 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 024 BGN
2015 112 016 BGN
142 040 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 298 BGN
2015 19 768 BGN
25 066 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: трудови договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: План за действие
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Система за вътрешен мониторинг и контрол
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури по правилата на ЗОП
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи на терен
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Проведени виртуални работни срещи
Индикатор 11 (Д) По дейност 1: Междинни технически доклади и окончателен технически доклад
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведено обучение
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: От тях % жени
Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Проведени семинари
Индикатор 16 (Д) По дейност 2: Участвали в семинари
Индикатор 17 (Д) По дейност 2: От тях.... % жени
Индикатор 18 (Д) По дейност 2: Връчени сертификати
Индикатор 19 (Д) По дейност 3:
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Публикации в сайтовете на общините
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Изработени рекламни информационни банери
Индикатор 22 (Д) По дейност 4: Изготвени прессъобщения до медиите
Индикатор 23 (Д) По дейност 4: Предоставени материали за публикуване
Индикатор 24 (Д) По дейност 4: Изготвени материали за TV репортажи, радио излъчвания, интервюта.
Индикатор 25 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени Рекламна дипляна
Индикатор 26 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени брошури
Индикатор 27 (Д) По дейност 4: Изработени и разпространени рекламни химикалки
Индикатор 28 (Д) По дейност 4: Изработени и разпространени рекламни папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз