Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0175-C0001
Номер на проект: M13-22-175
Наименование: Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на община Банско с цел постигане на по-ефективна общинска администрация
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 02.09.2014
Дата на приключване: 02.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект се стреми да повиши цялостно адмнистративния капацитет и умения на служителите на община Банско с цел по-ефективна администрация и подпомагане развитието на модерно и проспериращо общество.
Дейности: Дейност 1: Управление и организация на проекта Управлението на проекта ще се ръководи от екип, състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор. Екипът е отговорен за цялостното управление и организация на осъществяването на проекта като основно дейността на екипа ще се състои в следното: - идентифициране потребностите на служителите от съответните обучения; - обсъждане, наблюдение и вътрешна оценка на заложените индикатори, последователността на изпълнение и постигнатите резултати; - изготвяне на финансови и технически доклади; - организиране на процедурите за избор на изпълнители - координиране и мониторинг на коректното изпълнение и предотвратяване на възникнали нередности или усложнения; Управлението ще се осъществява чрез текущи работни срещи, както и извънредни работни срещи при необходимост; както и подготвяне на междинни и финален доклади; Допълнителни функции на управленческия екип по Дейност 1 включват: - Разработване на детайлен план за проектните дейности; - Създаване на подходящите условия за мониторинг на проекта; - Поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между всички участници в изпълнение на проектните дейности. Тази дейност започва след подписването на споразумението за изпълнение на проекта и завършва след представяне на официалния доклад след приключването на проекта.
Дейност 2: Външни специализирани обучения по ключови компетентности По тази дейност се предвижда провеждането на 5 обучения по ключови компетентности. Служителите на община Банско ще се включат в 5 различни обучения, развиващи техните способности и добавайки нови компетентности, правейки работата им по-ефективна. Обученията ще се проведат извън пределите на общината чрез подбор на външен изпълнител, който ще е отговорен за цялостното осигуряване на нужните средства и план на действие за осъществяване на обученията. Те ще покриват 5 различни тематики, които са от ключова важност за подобряване както на уменията на служителите, така и за модернизиране дейността на общината. Още повече, различните обучения са централизирани в усвояване на техники и знания в нужни за служителите аспекти от тяхното професионално развитие. Темите са следните:  Обучение на тема „Антикорупционни практики“ – включва обучението на 30 служители от общината, като основните модули върху които ще се акцентира са свързани с корупционна среда и административни механизми, позитивите от ограничаване на корупцията и какви методи могат да се внедрят с цел да се лимитират такива практики.  Обучение на тема „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“, в което също ще участват 30 служители на община Банско. Обучаващите се служители ще се запознаят с методи и начини за подобряване на бизнес климата на територията на общината, с цел привличане на инвестиции и ефективност при въвеждане на нови идеи за развитие на бизнеса и гражданското благополучие.  Обучение на тема „Европейско гражданство и работа в интелектуална среда“ – обучението е за 30 човека от общината, като ще обхване теми, свързани с гласност и прозрачност, какво всъщност е европейско гражданство и как общинските служители да работят по-ефективно според европейските принципи за стимулиране на заетостта и устойчивото развитие.  Обучение на тема „Комуникативни и презентационни умения“ – за 30 човека от общината, като основните акценти са върху определяне интересите на аудиторията и гъвкаво изграждане на начина, по който да бъде поднесена информацията; професионализъм в обслужването чрез по-добро представяне на информацията; възможност за намаляване на техничното време за работа, както и предпоставки за подобряване на цялостния имидж на обслужването.  Обучение на тема „Ефективна работа в екип‘ – в това обучение ще се включат 30 служителя на община Банско. В основата на този вид обучение ще са включени правила за създаване и развитие на ефективни екипи, управленска философия за организация на работата, практически примери и ролеви игри.
Дейност 3: Специализирани обучения в ИПА Служителите на община Банско ще преминат 1 специализирано обучени в Инситут по Публична Администрация от каталога за 2014 г. - Обучение (ОПА-3) „Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ – 10 служители ще преминат обучението, като основни акценти ще се поставят на представяне на правна рамка, добри и лоши практики в сферата, както и развиване на практически умения по установяването на конфликт на интереси. • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Изработване на банер на интернет страницата на община Банско. • Организация на публикации в печатните медии, отразяващи прогреса по дейностите на проекта. • Отпечатване на брошури, достъпни за широката общественост. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Дейност 4: Информация и публичност За достигане на максимална публичност и информираност по проектаще бъдат предприети следните мерки: • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Изработване на банер на интернет страницата на община Банско. • Организация на публикации в печатните медии, отразяващи прогреса по дейностите на проекта. • Отпечатване на брошури, достъпни за широката общественост. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дива плюс ЕООД
„ЕсЕй Инвестмънт енд Инджиниъринг” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 908 BGN
Общ бюджет: 75 758 BGN
БФП: 75 758 BGN
Общо изплатени средства: 18 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 182 BGN
18 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 454 BGN
15 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 727 BGN
2 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители на община Банско
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Организирани и проведени пресконференци
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Изготвен интернет банер
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани брошури
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Публикувани материали и представяне на проекта в печатни издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз