Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0168-C0001
Номер на проект: M13-22-174
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Рила
Бенефициент: Община Рила
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията на служителите от общинска администрация Рила чрез обучения в страната.
Дейности: Дейност 5. Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Дейност 4. Информация и публичност През периода на изпълнение на проекта ще бъдат извършени следните дейности за информиране на широката общественост, заинтересованите страни и осигуряване на публичност на проекта и на финансовия принос на ЕС, а именно: • Провеждане на стартираща пресконференция с 20 участника. • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта с 20 участника. • Изработване и разпространение на USB памети със ситопечат с логото на ЕС, ОПАК – тираж: 150 бр., капацитет: 4 Гб. • Изработване и разпространение на дипляни – тираж: 150 бр., цвят: 4+4, гланц/мат 130-200 гр., формат: А4 с две гънки. • Публикуване на рекламни прес карета – 2 бр., размер: 10х12 см. • Публикуване на платени съобщения в медиите – 2 бр. • Разпространение на прессъобщения – 2 бр. • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината – тираж: 1 бр., цвят: 4+0, размер: 60/40, материал: коматекс. • Изработване на банер, който ще бъде необходим при провеждане на публичните събития и обученията по проекта – 1 бр., размер: 60/160 см, материал: винил, със сгъваема поставка.
Дейност 3. Обучения по ключови и управленски компетентности Тази дейност включва следните обучения: Поддейност 3.1. Обучение за работа със специфични групи граждани с продължителност 24 учебни часа, за 12 участника. Обучението ще включва 3 модула – работа с хора с увреждания, работа с неграмотни граждани, работа с граждани без правни познания. В обучението ще бъдат включени служители от общата и специализираната администрация, чиито функции са свързани с обслужване и контакт с граждани и други клиенти. Поддейност 3.2. Обучение за работа с нормативни документи за неюристи, с продължителност 24 учебни часа, 15 участника. Обучението е предвидено за служители на общината основно от специализираната администрация, които за ефективно изпълнение на функциите трябва да могат да се ориентират добре в общата и да познават специализираната нормативна база за тяхната сфера на дейност. Поддейност 3.3. Обучение за лична и екипна ефективност, с продължителност 24 учебни часа, 25 участника. Обучението е предвидено за почти всички служители от администрацията, заместник кметове, кметски наместници. Поддейност 3.4. Обучение за ефективно управление на хора, лидерство и мотивация, с продължителност 24 учебни часа за 10 участника. Обучението е предвидено за служители на ръководни длъжности в администрацията (директори, началници), заместник кметове, кмет, кметски наместници. Поддейност 3.5. Обучение за работа с клиенти, ефективна комуникация и справяне с конфликти, с продължителност 24 учебни часа за 15 участника. Обучението е предвидено за служители от администрацията, чиито функции са свързани с обслужване и контакт с граждани и други клиенти. Формата на обученията по ключови и управленски компетентности е присъствена, като занятията ще се провеждат изнесено, извън територията на община Рила. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 2. Обучения за компютърна компетентност Дейността включва провеждането на следните обучения: Поддейност 2.1. Обучение за дигитална компетентност (работа с електронна поща, текстообработка и електронни таблици, работа в интернет среда) с продължителност 60 учебни часа, 30 участника. Участниците ще бъдат разделени на три групи, в зависимост от нивото на компютърна компетентност, с цел да се осигури висока ефективност и адаптивност на обучението. Програмата на обучението ще бъде адаптирана към конкретните нужди на отделните групи участници, на база на резултатите от предварителен тест. В обучението ще бъдат включени служители от общата и специализираната администрация, заместник кметове, кметски наместници. Обучението ще включва теоретични и практически занимания за работа с електронна поща, средства за планиране на работата (календар), работа с текстообработващ софтуер и софтуер за електронни таблици, работа в интернет среда. Поддейност 2.2. Обучение за електронно управление на общината (електронен документооборот, деловодство и услуги) с продължителност 60 учебни часа, 12 участника. В обучението ще бъдат включени служители, чиито задължения са свързани основно с деловодна работа, документооборот, предоставяне на услуги, като деловодител, архивар, специалист ГРАО, експерт общинска собственост, специалисти от отдел „МДТ“ и др. Обучението ще бъде адаптирано към специфичните нужди на общината, като ще включи както изучаване на основните принципи и функции за управление на цифровата информация, електронен документооборот и деловодство, така и по-сложни функции за управление на работни процеси, анализ, създаване на справки, работа с електронно подписани документи и др. Практическото обучение ще бъде проведено чрез използване на наличния в общината деловоден софтуер и на други програмни продукти. Формата на обученията за компютърна компетентност е присъствена, като занятията ще се провеждат в оборудвана зала в рамките на община Рила. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 1. Обучения в Института по публична администрация Проектът предвижда посещаването от определени служители на важни за ефективното изпълняване на техните функции и отговорности обучения, провеждани от Института по публична администрация (ИПА), а именно:  Курс „Методи за определяне размерите на местните такси“ /ДУО-5/ - с продължителност от 1,5 дни, 12 учебни часа. Курсът ще бъде посетен от служителите от отдел „Местни данъци и такси“ и финансовия контрольор (5 участника).  Семинар „Прилагане на административно-процесуалния кодекс (за неюристи) /ПП-6.2/ - с продължителност от 1,5 дни, 12 учебни часа. Семинарът ще бъде посетен от служители, чиято дейност включва изготвянето на актове, като служители от отдел „МДТ“, отдел „Устройство на територията“, експертите по земеделие, търговия (7 участника).  Семинар „Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за неюристи)“ /ПП-7.2/ - с продължителност от 1,5 дни, 12 учебни часа. Семинарът ще бъде посетен от служители, чиято дейност включва изготвянето на актове, като служители от отдел „МДТ“, отдел „Устройство на територията“, експертите по земеделие, търговия (7 участника).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КОНСУЛСИС"ООД
"Сатен БГ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 837 BGN
Общ бюджет: 79 975 BGN
БФП: 79 975 BGN
Общо изплатени средства: 40 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 767 BGN
2015 21 148 BGN
40 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 802 BGN
2015 17 976 BGN
34 778 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 965 BGN
2015 3 172 BGN
6 137 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Посетени обучения в ИПА
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Служители преминали обучения в ИПА
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведено обучение за дигитална компетентност (работа с електронна поща, текстообработка и електронни таблици, работа в интернет среда).
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Служители преминали обучение за дигитална компетентност
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведено обучение за електронно управление на община (електронен документооборот, деловодство и услуги).
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Служители преминали обучение за електронно управление на община
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведено обучение за работа със специфични групи граждани.
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Служители преминали обучение за работа със специфични групи граждани
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Проведено обучение за работа с нормативни документи за неюристи.
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Служители преминали обучение за работа с нормативни документи за неюристи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз