Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0021-C0001
Номер на проект: 14-11-21
Наименование: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Бенефициент: Национален статистически институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за подобряване на ефективността на Националния статистически институт чрез стимулиране на модернизацията на организацията и функционирането на НСИ
Дейности: Дейност 1: Разработване на технически задания и тръжна документация за обществени поръчки за избор на изпълнители;
Дейност 3: Разработване на модел за организационно оптимизиране, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и вътрешни нормативни актове
Дейност 2: Извършване на функционален анализ на НСИ чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ;
Дейност 4: Информация и публичност
Дейност 5: Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КПМГ България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 091 BGN
Общ бюджет: 98 608 BGN
БФП: 98 608 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Тръжни документации за обществени поръчки и избор на изпълнители
Индикатор 2 (Д) Доклад за проведения функционален анализ на НСИ
Индикатор 3 (Д) Препоръки за функционално и организационно развитие и съответни проекти на нормативни или вътрешни правила и документи, консултирани със служителите на НСИ
Индикатор 4 (Д) План за действие за изпълнение на предложените мерки
Индикатор 5 (Д) Материали за провеждане на срещите на консултативната работна група
Индикатор 6 (Д) Актуализирани нормативни актове
Индикатор 7 (Д) Обучени служители
Индикатор 8 (Д) Обучителни материали
Индикатор 9 (Д) Проведени конференции
Индикатор 10 (Д) Участници в конференции
Индикатор 11 (Д) Разпространени прессъобщения
Индикатор 12 (Д) Разработени и разпространени информационни материали (презентации, брошури)
Индикатор 13 (Д) Проведени работни срещи на екипа;
Индикатор 14 (Д) Изготвени доклади за напредъка и изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз