Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0001-C0001
Номер на проект: M13-22-1
Наименование: „По – добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград”
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: По – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в община Златоград чрез подобряване на професионалната им компетентност
Дейности: 1. Провеждане на индивидуални обучения на служители в ИПА.
2. Провеждане на специализирани обучения.
3. Провеждане на групови обучения за служителите от общинската администрация.
4. Дейности за информация и публичност.
5. Управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Диолен" ЕООД
"МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Арнет пойнт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 562 BGN
Общ бюджет: 124 228 BGN
БФП: 124 228 BGN
Общо изплатени средства: 124 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 912 BGN
2015 96 316 BGN
124 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 725 BGN
2015 81 869 BGN
105 594 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 187 BGN
2015 14 447 BGN
18 634 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Обучени 18 служители
Индикатор 2 (Д) Проведени обучения по 3 теми
Индикатор 3 (Д) Получени 18 бр. сертификата
Индикатор 4 (Д) 2 Проведени обучения по 3 теми
Индикатор 5 (Д) Получени 40 сертификата
Индикатор 6 (Д) Проведено 2 бр. групови обучения
Индикатор 7 (Д) Обучени 100 служители
Индикатор 8 (Д) Проведени 2 бр. пресконференции – начална и финална
Индикатор 9 (Д) 3 бр. публикации в медии;
Индикатор 10 (Д) 2 бр. изработени и доставени банери
Индикатор 11 (Д) 1 бр. временна информационна
Индикатор 12 (Д) публикации за изпълнението на проекта на интернет страницата на общината.
Индикатор 13 (Д) Съставени и подписани 3 договора с членовете на екипа
Индикатор 14 (Д) Изготвен 1 протокол от началната среща
Индикатор 15 (Д) Изготвени 2 междинни и окончателен технически оклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз