Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0056-C0001
Номер на проект: M13-22-57
Наименование: Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служителите от ОА Минерални бани чрез участие в обучения
Бенефициент: Община Минерални бани
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Минерални бани
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на служителите в Общинска администрация Минерални бани и ефикасността на работата посредством участие в обучения.
Дейности: Дейност 6: Организиране и провеждане на обучение на тема: „Управление на времето” Обучението ще се проведе в рамките на три дни, като участниците в него ще бъдат разделени на две групи от по 15 души всяка. По време на обучението участниците ще имат възможност да се запознаят с различни техники за постигане на по-висока ефективност в работата; ще формират умения за по-добро координиране на задачите и използване на времето
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа. Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се разработи детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите. 1.2. Наблюдение и контрол. Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 2: Подготовка на тръжната документация Подготовка на тръжна документация в съответствие с изискванията на ЗОП за възлагането на две обществени поръчки за избор на изпълнители по дейности, както следва: - Една процедура с три обособени позиции за Дейности 5, 6 и 7 и Дейност 8. - Една процедура за Дейност 8. Отговорен за реализирането на дейност 2 е Бенефициентът. Тя ще стартира с процедура за избор на изпълнител съобразно приложимото българско законодателство.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение на тема: „Управление на горския сектор” Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, като в него участие ще вземат 15 служители от ОА Минерални бани. По време на обучението служителите ще се запознаят със законовата база по отношение стопанисването на горския фонд; състоянието на горския сектор към момента на територията на общината; дървесните и недървесни горски ресурси и тяхното стопанисване. Необходимостта от обучението се определя от значителния размер на горските масиви на територията на общината, както и от значението на тези територии за развитието на бизнеса и туризма в общината. Служителите ще могат да разширят познанията си и ще обменят опит, което ще допринесе за по-ефективното стопанисване на горския фонд и по-пълноценното използване на неговите ресурси.
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучение на тема: „Специфика на работата в мултикултурна среда и с маргинализирани етнически общности" Обучението се предвижда да се проведе в рамките на два дни, като в него ще вземат участие 19 служители, експерти от община Минерални бани. Целите на обучението е участниците от една страна да придобият теоретически поглед и знания относно най-основните концепции свързани с многообразието, мултикултурализма, безпристрастност и социалната правда, а от друга - да придобият умения необходими за работа в контекст на „многообразие“, да лансират уважението към „различния“ и „многообразието“, и ще установят унифицирани и безпристрастни принципи на работа.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Процедура за избор на изпълнител посредством събиране на три оферти, което ще доведе до по-голяма прозрачност при избора на изпълнител, отчитайки важността на проекта; избор на изпълнител и сключване на договор; Определяне на основните канали на кампанията за публичност и информация; Изработване на стратегия за кампанията; Организиране на 1 встъпителна и 1 заключителна пресконференция с участието на медиите; Изработване на рекламни материали – 1000 брошури; 25 плаката; Изготвяне на доклад от проведената кампания.
Дайност 3: Организиране и провеждане на обучения от каталога на ИПА 2014г. • Прилагане на комплексно административно обслужване (ПП-3). • Електронни документи и електронен подпис (ЕП-5). • Презентационни умения. MS Power Point (базов курс)(ИТО-5). Обучение „Прилагане на комплексно административно обслужване” (ПП-3) представлява модул от каталога на ИПА в частта Обучение за професионално развитие и е насочено към служителите на експертни позиции в администрацията. Предвижда се обучението да се проведе от обучители от Института по публична администрация съгласно описаните в Каталога за 2014 г. условия за участие на служителите. В обучението ще вземат участие 12 души - служители на общината. Служителите ще се запознаят с концепцията и нормативната уредба за комплексно административно обслужване, както и с процесно-ориентираното управление и изпълнение в административното обслужване. Обучение „Електронни документи и електронен подпис” (ЕП-5) - в обучението ще участват 9 души служители на ръководни позиции от общинска администрация Минерални бани. Целта на обучението е служителите да формират знания и придобият практически умения за работа с електронно подписани документи. В обучение „Презентационни умения. MS Power Point” (базов курс) (ИТО-5) ще участват 16 души, ръководители и експерти от Община Минерални бани. Целта на обучението е те да придобият знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране. Сертификати за успешно преминали курсовете на обучение ще получат всички участвали в обучението служители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Балкан - Експрес - Консулт" ЕООД
Джи ем принт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 074 BGN
Общ бюджет: 54 400 BGN
БФП: 54 400 BGN
Общо изплатени средства: 54 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 215 BGN
2015 40 185 BGN
54 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 083 BGN
2015 34 157 BGN
46 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 132 BGN
2015 6 028 BGN
8 160 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Д1: План за текущо изпълнение
Индикатор 5 (Д) Д1: Първоначален доклад
Индикатор 6 (Д) Д1: договори с екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) Д1: Отчети
Индикатор 8 (Д) Д2:Тръжни документации
Индикатор 9 (Д) Д3:Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) Д4: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Д4: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Д3: Обучени жени
Индикатор 14 (Д) Д4: Обучени жени
Индикатор 15 (Д) Д5 обучени служители
Индикатор 16 (Д) Д5: Обучени жени
Индикатор 17 (Д) Д5: Обучения
Индикатор 18 (Д) Д6: Обучени служители
Индикатор 19 (Д) Обучени жени
Индикатор 20 (Д) Д6: Брой обучения
Индикатор 21 (Д) Д7: Публикации
Индикатор 22 (Д) Д7:Плакати
Индикатор 23 (Д) Брошури
Индикатор 24 (Д) Пресконференции
Индикатор 25 (Д) Участници в пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз