Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0173-C0001
Номер на проект: M13-22-173
Наименование: Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите от общинска администрация Дулово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения в ИПА Проектът предвижда посещаването от определени служители на важни за тяхната работа обучения, провеждани от Института по публична администрация (ИПА):  Обучение на тема Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-10) – с продължителност от 2,5 дни, 20 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от служителят, който отговаря за вътрешните комуникации и връзките с обществеността.  Обучение на тема „Държавен протокол (УА-11) – с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от служителят, който отговаря за вътрешните комуникации и връзките с обществеността.  Обучение на тема „Прилагане на административно процесуалния кодекс“ (за юристи) (ПП–6.1) – с продължителност от 2 дни и половина, 20 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от юрисконсулта на общината.  Обучение на тема „Вътрешен финансов контрол: ефективност на системите за финансово управление и контрол (ЕБ–4)”, с продължителност от 1 ден и половина, 12 учебни часа. През обучението ще преминат двама служители от Дирекция „Финанси ”.  Обучение на тема „Счетоводно приключване на бюджетната година“ (ЕБ–7) – с продължителност от 1 ден и половина, 12 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от петима служители от Дирекция „Финанси“.  Обучение на тема „Методи за определяне размерите на местните такси“ /ДУО-5/ – с продължителност от 1 ден и половина, 12 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от трима служители от Дирекция „Финанси“.  Обучение на тема „Как да мотивираме ефективната работа на служителите" (ЗА-4) с продължителност от 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде посетено от секретаря на общината. На преминалите през обученията служители ще бъдат издадени сертификати.
Дейност 4. Провеждане на специализирани обучения Тази дейност включва следните обучения: Поддейност 4.1. Обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани с продължителност 24 учебни часа, за 20 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, главен специалист „Приходи”, специалист „Местни приходи и данъци”, младши експерт „Строителство и кадастър”, технически секретар и кметове на кметства. Обучението предвижда три модула - „Работа с неграмотни граждани”, „Работа с граждани с увреждания” и „Работа с граждани, които нямат правни познания”. Поддейност 4.2. Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи, с продължителност 24 учебни часа, 20 участника. Обучението е предвидено за служители на общината от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ”, технически секретар и кметове на кметства Поддейност 4.3. Обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми, с продължителност 24 учебни часа, 20 участника. Обучението е предвидено за служители на общината от Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ”, технически секретар, кмет и зам. кметове на общината и кметове на кметства Поддейност 4.4. Обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие, с продължителност 24 учебни часа, за 30 участника. В обучението ще се включат служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ”, дежурни ОбСС, кмет и зам. кмет на общината и кметове на кметства. Поддейност 4.5. Обучение за ефективно управление на хора, лидерство и мотивация, с продължителност 16 учебни часа за 30 участника. Обучението е предвидено за служители на ръководни длъжности в администрацията (директори, началници), заместник кметове, кмет, кметски наместници. Формата на специализираните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат изнесено, извън територията на община Дулово. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 2. Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА В рамките на Дейност 2, въз основа на идентифицираната необходимост от обучение на разговорен английски език, ще бъде организиран езиков курс с продължителност 100 учебни часа за 22 представители на целевата група, разделени в 2 групи. Занятията ще бъдат присъствени и ще се провеждат в общината. Обученията ще бъдат насочени към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа. Дейността ще включва подготовка на обучителна програма, обучителни материали, провеждане на обучението, издаване на сертификат за преминато обучение.
Дейност 5. Информация и публичност • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • Изработване на дипляна, описваща целите и очакваните резултати от него; • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината; • Изработване на Х Банер Стронг със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта. • Публикуване на платени рекламни прес карета за изпълнението на дейностите по проекта в регионални или национални печатни и електронни медии
Дейност 3. Провеждане на компютърни обучения Дейността включва провеждането на следните обучения: Поддейност 3.1. Обучение по текстообработка за напреднали с продължителност 40 учебни часа, 12 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Обучението ще включва теоретични и практически занимания за работа с текстообработващ софтуер, а именно: създаване, редактиране и съхраняване документи, форматиране на текстове, работа с таблици, колони и други форматиращи свойства, създаване на графики, диаграми, създаване и използване бланки за документи, използване на сложни функции, като макроси (Macros), задаване на версии на документа и инструменти за проверка и редакция и др. Поддейност 3.2. Обучение за работа с електронни таблици с продължителност 40 учебни часа, 12 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Обучението предвижда както изучаване на основните функции на софтуерните продукти за работа с електронни таблици, така и по-сложни операции за анализ на данни, обработване на големи количества информация (създаване на диаграми, автоматизирани операции и др.). Поддейност 3.3. Обучение за работа с презентационен софтуер продължителност 40 учебни часа, 4 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Обучението цели придобиване на умения за създаване и оформяне на презентации и публикации. Участниците ще бъдат обучени за работа с презентационен софтуер (като MS PowerPoint или друг) и за създаване на публикации (брошури, листовки и други информационни материали) със специализиран софтуер (MS Publisher или друг). Формата на компютърните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат в оборудвана зала в община Дулово. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 643 BGN
Общ бюджет: 125 590 BGN
БФП: 125 590 BGN
Общо изплатени средства: 84 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 929 BGN
2015 54 981 BGN
84 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 439 BGN
2015 46 734 BGN
72 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 489 BGN
2015 8 247 BGN
12 736 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-10)
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение „Държавен протокол“ (УА-11)
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение „Прилагане на административно процесуалния кодекс“ (за юристи) (ПП–6.1)
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение „Вътрешен финансов контрол: ефективност на системите за финансово
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение „Счетоводно приключване на бюджетната година“ (ЕБ–7)
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение „Методи за определяне размерите на местните такси“ /ДУО-5/
Индикатор 11 (Д) По Дейност 1 - Проведено обучение „Как да мотивираме ефективната работа на служителите" (ЗА-4)
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Проведено обучение по разговорен английски език
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение по текстообработка за напреднали
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение за работа с електронни таблици
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение за работа с презентационен софтуер
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Проведено обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Проведено обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Проведено обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Проведено обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Проведено обучение за ефективно управление на хора, лидерство и мотивация
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Проведена стартираща пресконференция
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Изработена дипляна
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Изработена разяснителна табела
Индикатор 25 (Д) По Дейност 5 - Изработен Х Банер Стронг (размер 60/160 см, материал: винил, едностранен печат) със сгъваема поставка
Индикатор 26 (Д) По Дейност 5 - Публикувани платени рекламни прес карета за изпълнението на дейностите по проекта в регионални или национални печатни и електронни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз