Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0156-C0001
Номер на проект: M13-22-161
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на мотивацията и капацитета на служителите в Община Хасково чрез обучения
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществи от ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Детайлен план ще бъде създаден за изпълнението на задачите и неговата реализация . Екипът ще отговаря за подготовката, отчетността, кореспонденцията и изпращането на всички документи и доклади до УО на ОПАК, свързани с управлението на проекта. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация, изпълнение и отчитане на проекта. Той ще отговаря и за заявките на обученията включени в проекта. Счетоводителят по проекта ще следи за правилното отчитане на разходите по проекта, за изготвянето на искания за плащане към Управляващия орган, за извършване на плащания към изпълнителите. Координаторът по проекта ще се занимава с изготвянето на техническите доклади, протокори от среща на екипа, отчитане на изработеното време от екипа на проекта, както и организацията, комуникацията и координацията при провеждането на обучениата и отчитането на извършената работа.
Дейност 2 - Индивидуални обучения в Института по публична администрация Обучения проведени в ИПА ще преминат общо 63 служители на общината, както следва: 2.1. Прилагане на комплексно административно обслужване(ПП-3)-2 служители на общинската администрация, заемащи експертни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 3дни, 24учебни часа. 2.2. Прилагане на закона за защита на класифицираната информация(ПП-9)-4 служители на общинската администрация, заемащи ръководни и експертни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни,12учебни часа. 2.3. Прилагане на гражданския процесуален кодекс(за неюристи) (ПП-7.2)-12 служители на общинската администрация, които нямат юридическо образование. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни,12учебни часа. 2.4. Вътрешен финансов контрол:Ефективност на системата за финансово управление и контрол (ЕБ-4)-5 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни,12учебни часа. 2.5. Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства (ЕБ-6)- 8 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни,12учебни часа. 2.6. Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ-7)- 4 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни, 12учебни часа. 2.7. Управление на човешките ресурси(УА-3)-4 служители на общинската администрация, заемащи ръководни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 3дни, 24учебни часа. 2.8.Оценка на индивидуалното изпълнение (УА-4)-2 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 1ден, 8 учебни часа. 2.9. Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-10)- 1 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 2,5дни, 20учебни часа. 2.10.Деклариране на конфликт на интереси (ОПА-4)-4 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 1ден,8 учебни часа. 2.11. Управление на информационни системи (УИС-1)- 1 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 2дни, 16учебни часа. 2.12. Оперативна съвместимост и стандарти за обмен на данни (УИС-2)- 1 служител на общинската администрация, заемащ експертна длъжност. Обучението ще бъде с продължителност 2дни,16учебни часа. 2.13. Информационна сигурност и кибер рискове (УИС-3)- 3 служители на общинската администрация, заемащи експертни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 1 ден,8 учебни часа. 2.14. LINUX SERVER ADMINISTRATION (УИС-4) (дистанционна форма)- 1 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 40 учебни часа. 2.15. MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (УИС-6) (дистанционна форма)- 1 служител на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 28 учебни часа. 2.16. CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE)(УИС-8) (дистанционна форма)- 1 служител на общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 30 учебни часа. 2.17. Бази данни с MS ACCESS (начинаещи) (ИТО-4)- 1 служител на общинската администрация, заемащи експертни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 3дни,18учебни часа 2.18. Работа със списъци и база данни в MS EXCEL (ЗА-7)- 8 служители на общинската администрация, които трябва да презентират резултати от анализи, реализирани с MS Excel. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни,12учебни часа.
Дейност 3 - Външни специализирани обучения по ключови компетенции 3.1 Обучения за лична ефективност - В обучението ще вземат участие 40 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, 16 учебни часа . Основните цели на обучението са насочени към усъвършенстване на индивидуалния потенциал в организационен и междуличностен аспект в общинската администрация. 3.2 Бизнес комуникация и умение за работа в екип - В обучението ще вземат участие 39 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Обучението подпомага развиване на умения в сферата на общуването и усвояване на техники за ефективно общуване в бизнес среда. То също така е фокусирано върху развитието на съвкупността от индивидуалности в успешен екип. Създават се предпоставки за подобряване на отношенията между служителите, бързото и точно вземане на решения и взаимопомощ. Не на последно място се фокусира и върху изграждането на ефективно сътрудничество между служителите на общината с цел ефективно изпълнение на поставените цели. 3.3 Повишаване на компетентността на служители при работа със специфични групи потребители на общински административни услуги - В обучението ще вземат участие 45 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. Обучението има за цел да подобри обслужването на потребители от специфични групи като например неграмотни, дългосрочно безработни, без правни познания, чужденци, хора със зависимости, малцинства и др. Посредством обучението ще бъдат повишени компетенциите на административните служите с работа и обслужване на хора от тези групи, което ще доведе до по-лесна комуникация между общината и тези граждани. 3.4 Актуални моменти в практическото прилагане на закона за устройство на територията -В обучението ще вземат участие 5 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, 12 учебни часа. Обучението ще наблегне върху основни принципи на устройството на територията и строителството. Видове органи, прилагащи ЗУТ и актове, които те издават. Разпределение на правомощията по прилагане на ЗУТ между МРР и МИП. Общите и подробните устройствени планове като устройствена основа за бъдещото строителство - Взаимоотношение между двата вида планове. Процедури по изработване, съгласуване, обсъждане, одобряване, изменение и обжалване на плановете. Взаимодействие на плановете с документите от екологичното законодателство. Устройствен статут на недвижимите имоти. Ограничения на собствеността, произтичащи от предвижданията на общите и подробните устройствени планове и др.
Дейност 4- Информация и публичност Откриваща пресконференция маркираща основните дейности, които ще включва проекта и закриваща на която ще се отчете свършените по проекта дейности. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители, както и промените в организацията на работа и повишената компетентност на администрацията вследствие на проведените обучения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Блу Арт" ЕООД
СК "Темида"
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 971 BGN
Общ бюджет: 85 045 BGN
БФП: 85 045 BGN
Общо изплатени средства: 85 045 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 394 BGN
2015 60 651 BGN
85 045 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 735 BGN
2015 51 553 BGN
72 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 659 BGN
2015 9 098 BGN
12 757 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: доклади за прогреса по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: финансови отчети
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: От тях % жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: От тях % жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Отпечатани брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Публикувани материали на Интернет страницата на община Хасково
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Изработени бележници и химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз