Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0115-C0001
Номер на проект: M13-22-117
Наименование: „Компетентна и ефективна администрация на община Плевен“
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели повишаване на капацитета и ефективността на администрацията в община Плевен.
Дейности: Дейност. 1. Провеждане на обучения, подбрани от Каталога на ИПА за 2014г. Обученията, подбрани от Каталога на ИПА включват следните: 1. Управление на промяната и организационното развитие (УА-7) 2. Прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ПП-9) 3. Разбиране за рисковете и тяхното управление (ЗА-6) 4. Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране (ЕП-2)
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучения В Дейност 2 е предвидено провеждането на следните обучения: 1. Конфиденциалност и информационна сигурност 2. Ораторски и презентационни умения 3. Управление на конфликтни ситуации 4. Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции 5. Правен режим на регулиране на информационните технологии
Дейност 3. Осигуряване на работни материали В рамките на Дейност 3 следва да бъдат осигурени материали за провеждане на обученията по Дейност 2, като ще бъдат доставени следните материали: 1. Тефтер А5 с индивидуална корица - пълноцветен печат, тяло с дати: 244 стр, датирано, 2 цвята, бял офсет 70 гр./кв.м., 2 езика BG и EN, информационни страници, текстилна лента; 2. Настолен календар с параметри: 290х165 мм; хартия: тяло - финландски офсет 70 гр./кв.м., корици - хром лукс 260 гр./кв.м.; обем тяло: 60 страници, една седмица на страница, лични данни, азбучник, календар, корици и подложка: пълноцветен печат; 3. USB флаш памет, 2GB; 4. Химикалка; 5. Пластмасов бадж и връзка, с отпечатани името на проекта и логото на програмата, по зададени модели от община Плевен.
Дейност 4: Осигуряване на логистика По дейността ще се извършат услугите по организация на обученията, транспорт и настаняване на участниците в обученията (където са предвидени изнесени обучения), както следва: 1. Осигуряване и заплащане на транспорта на участниците (обучаеми, членовете на екипа за управление на проекта) в обучителните курсове. Транспортът ще бъде организиран двупосочно от местоработата на участниците – град Плевен, до избраните места за провеждане на курсовете; 2. Организиране и заплащане на настаняването за всички участници в двойни стаи, в подходящ хотел, минимум три звезди; 3. Осигуряване и заплащане на конферентни зали за целта на обученията. 4. Осигуряване и заплащане на необходимото техническо оборудване (екран, мултимедия, флип-чартове, безжични микрофони, многоканална озвучителна система) за презентации и дискусии в залите за провеждане на мероприятията; 5. Организиране и заплащане на кафе- паузи, обяд и вечеря, според броя на участниците (обучаеми, екип за управление на проекта, лектори) в обучителните курсове.
Дейност 5. Дейности по Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява от екип от четирима души: 1. Ръководител; 2. Координатор; 3. Счетоводител; 4. Експерт. Всички членове на екипа са служители на общинска администрация Плевен. Подбрани са кадри, които да имат достатъчен опит в управлението на проекти и тяхната ангажираност да позволява качественото изпълнение на дейностите по проекта. Дейностите по Управление на проекта включват: 1. Дейности по координация и организация на обученията; 2. Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП на дейности по проекта за избор на външни изпълнители, както следва: - За избор на изпълнител за организиране на специализирани обучения и осигуряване на материали за обучаемите - За избор на изпълнител за материали и консумативи за администрирането на проекта; - За избор на изпълнител за осъществяване на логистичната част от проекта – транспорт, настаняване, изхранване, осигуряване зали и техника; - За избор на изпълнител за информация и публичност по проекта 3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги. 4. Упражняване на контрол върху изпълнението на дейностите, включително наблюдение и вътрешна оценка на проекта за проследяване на изпълнението, на заложените индикатори, и контрол на реализирането на дейностите по проекта.Дейности по отчитане (изготвяне на междинни и окончателен доклад) към Управляващия орган на ОПАК Автобиографиите на членовете на екипа са приложени към настоящото проектно предложение.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС, се предвижда осъществяването на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК. Дейностите за информация и публичност ще включват следното: 1. Провеждане на две пресконференции, една в началото и една в края 2. Публикации в печатни издания - ще бъдат разпространени 2 прессъобщения в местни печатни издания, които ще отразяват работата по проекта; 3. Банер – ще бъде изработен 1 банер, който ще се поставя в залите, където се провеждат пресконференцията и обученията; 4. Микросайт на проекта, вграден в основния сайт на общината, който ще съдържа програмата за обученията, презентации, информация за обучителите, обратна връзка от обучаемите; 5. Електронен банер, който ще бъде публикуван на сайта на Община Плевен и ще води към микросайта; Тази дейност ще бъде извършена в пълно съответствие с изискванията, посочени в Приложение 13 „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност”, част от Документите за информация. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 956 BGN
Общ бюджет: 128 781 BGN
БФП: 128 781 BGN
Общо изплатени средства: 128 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 991 BGN
2015 94 790 BGN
128 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 892 BGN
2015 80 571 BGN
109 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 099 BGN
2015 14 219 BGN
19 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 5: Сключени договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 5: Обявени процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 5: Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 5: Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Осигуряване и производство на материали за обучаемите –комплекти от: 1. Тефтер А5 с индивидуална корица - пълноцветен печат, тяло с дати: 244 стр, датирано, 2 цвята, бял офсет 70 гр./кв.м., 2 езика BG и EN, информационни страници, текст
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: прес съобщения
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Банер на стойка
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Микросайт на проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Електронен банер
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Междинен и окончателен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз