Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0015-C0001
Номер на проект: 0127-СО-1.2
Наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален административeн капацитет на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 17.07.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят средства за 50% от индивидуалните месечни работни заплати и допълнителните възнаграждения, както и вземанията и удръжките за сметка на работодателя (социалните и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя и разходите за временна неработоспособност, платен отпуск, извънреден труд и вътрешно съвместителство, допустими съгласно ПМС 215/2007 г.), необходими за поддържането на административния капацитет на Сертифициращия орган по СКФ на ЕС, и постигането на устойчиви високи професионални знания и умения за изпълнение на функциите му, заложени в Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Съвета,Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) №1828/2006 на Комисията и Регламент № 718/2007(ЕО) на Комисията.
Дейности: Осигуряване на средства за изплащане на 50% от основната заплата и допълнителните възнаграждения по длъжности и дължимите за тях осигурителни вноски, разходи за временна неработоспособност и други за сметка на работодател (платен отпуск, извънреден т На база длъжностни характеристики и функционална характеристика на дирекцията за извършените дейности по СКФ, ведомости за изплатени заплати, платежни нареждания, се изготвят справки за УО на ОПТП, които отразяват частта от изплатените възнаграждения поименно за всеки служител, която е допустима за финансиране по настоящия проект. Заложените средства представляват 50% от възнагражденията. При формирането на стойността на тези средства е отчетен фактът, че служителите са имали минимална ангажираност за дейности по СКФ в размер на 50% от общото работно време при пълен отработен месец. Същевременно, на база счетоводна информация и данни от Системата за управление на човешките ресурси в Министерство на финансите са изчислени и другите социалните и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя и разходите за временна неработоспособност, платен отпуск, извънреден труд и вътрешно съвместителство, допустими съгласно ПМС № 215/2007 г. на служителите на Сертифициращия орган, дължими към възнагражденията. Те също ще бъдат изплатени в размер на 50% от общите разходи. При изчисляване на възнаграждението се включват 50 % от:1.средния индивидуален месечен размер на основната заплата;2.осигурителните вноски (социални и здравни) за сметка на работодателя; 3.обезщетенията:- за основен и допълнителен платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 от Кодекс на труда; - при отпуск при временна неработоспособност по чл. 162 от КТ. 4.разходи за извънреден труд и вътрешно съвместителство. В резултат на осъществяване на дейността ще се възстановят разходите, направени за изплащане на възнаграждения и обезщетения на служителите на СО за извършените от тях задачи и мероприятия, свързани с управлението на средствата от ЕС. По този начин ще се повиши имиджът на СО като привлекателно и стойностно място за работа, ще се намали текучеството, което ще рефлектира върху качеството и устойчивостта на експертизата на СО. Допълнителното финансиране въздейства и върху останалите служители на МФ, които установяват връзката и ангажимента на ЕС по отношение на служителите, изпълняващи дейности по СКФ чрез това рефинансиране на част от възнагражденията.
Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информираност и публичност По дейността не се предвиждат разходи. Тя ще бъде осъществена изцяло със собствени ресурси и средства.
Разходи за организация и управление на проекта Предвижда се създаването на екип, включващ: • ръководител на екип; • лице, отговорно за техническото отчитане на проекта; • лица, отговорни за финансовото и счетоводно отчитане на проекта. С лицата, ангажирани с техническото и счетоводно отчитане на проекта, ще се сключи граждански договор, съгласно който те ще предоставят услуги, свързани с изготвяне на необходимите отчетни документи – техническа и финансова част по Проекта. Предвиждат се разходи за граждански договор с един експерт от дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ и с трима счетоводители от дирекция „Финанси и управление на собствеността“ по проекта, съгласно Методиката, приета с ПМС 330/2011 г. - до 80 отработени часа месечно при часова ставка, определена съгласно Методиката и Указанията за нейното прилагане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 629 648 BGN
Общ бюджет: 3 599 300 BGN
БФП: 3 599 300 BGN
Общо изплатени средства: 2 903 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 599 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 230 852 BGN
2015 672 867 BGN
2 903 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 059 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 896 224 BGN
2015 571 937 BGN
2 468 161 BGN
В т.ч. Национално финансиране 539 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 334 628 BGN
2015 100 930 BGN
435 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз