Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0021-C0001
Номер на проект: M13-22-22
Наименование: Ефективна общинска администрация Смядово
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 30.07.2014
Дата на приключване: 30.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Смядово чрез обучение в страната
Дейности: 1 . Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Смядово, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и проведени процедурите по избор на изпълнители по ЗОП. Дейността се изразява в навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален технически доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Наставничество за стажанти в администрацията /сигнатура по Каталога за 2014 - УА–5/. Обучението е с продължителност 1 дни, 8 учебни часа и в него ще се включат 3 общински служители, служители от звената по УЧР и за експерти, които са ангажирани с наставничество в провеждането на стажове в администрацията.. 2.2. Прилагане на закона за защита на личните данни /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ПП-8/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, ръководители и служители от администрацията, пряко ангажирани с обработването на лични данни. 2.3 Прилагане на закона за защита на класифицирана информация, /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ПП-9/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп. 2.4 Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси , /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ОПА-3/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, ръководители и експерти, прилагащи Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 2.5 Прилагане на Закона за достъп до обществена информация Каталога на ИПА за 2014 ОПА-5. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители,служители с ръководни и експертни функции в администрацията, които предоставят или контролират достъпа до обществена информация, осигуряват защитата на информацията и преноса на данни в администрацията.
3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Развитие на умения за лична ефективност В обучението ще бъдат включени 40 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи 3.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 40 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предназначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа.
4. Надграждащо чуждоезиково обучение 4.1 Чуждоезиково обучение по английски език за предоставянето на общински услуги Обучението е насочено към всички общински експерти предоставящи услуги на гражданите. В обучението ще се акцентира на термините, които се използват при комуникация относно предоставянето на общински услуги. Нивото на обучението ще се равнява на ниво А1 по европейската езикова рамка. В обучението ще бъдат включени 5 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично. 4.2 Чуждоезиково обучение по английски език за ефективна комуникации в мултикултурна среда. Обучението е насочено към служителите на ръководни позиции, експертите работещи в областта на международното сътрудничество. Обучението е надграждащо и в него ще бъдат включени служители притежаващи ниво А1. В обучението ще бъдат включени 5 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично.
5. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обучението. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията и пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логото на програмата, съдържащи материали от обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 020 BGN
Общ бюджет: 70 388 BGN
БФП: 70 388 BGN
Общо изплатени средства: 70 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 404 BGN
2015 51 984 BGN
70 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 643 BGN
2015 44 187 BGN
59 830 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 761 BGN
2015 7 798 BGN
10 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Формиран екип
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни технически доклада към УО на ОПАК
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: организирани пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: изработени банери
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: изработени - информационни листи - семинарни папки - химикали - блок листи за писане от 20 листа - форми за заявления за обучение на общинските служители. - брандирани флаш памети с логото на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз