Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0122-C0001
Номер на проект: 58-131-121-121
Наименование: Интегриран воден проект, община Ценово, с. Ценово и с. Долна Студена
Бенефициент: Община Ценово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ценово
Описание
Описание на проекта: подобряване на изградената инфраструктура, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
Дейности: 1. Избор на проектантска организация и Разработване на интегриран воден проект, община Ценово, с. Ценово и с. Долна Студена” до фази: работни проекти с ПСД за линейните обекти /ВМ и КМ/ за селата Ценово (с 2458 екв.ж.) и Долна Студена (1048 екв.ж.) Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проектирането; Прединвестиционни проучвания; проектиране на линейни обекти до фаза работен проект; проектиране на ПСОВ и ЦСТУ до фаза идеен проект; изготвяне на финансови анализи; други технически дейности; дейности по процедурите на ОВОС
2. Избор на външен консултант/експерт Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект и попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране му.
3. Одит и крайно отчитане на проекта Изготвяне на одит на проекта с оглед удостоверяване, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин, както и в съответствие с изискванията по отношение допустимостта на разходите,съгласно ОПОС
4. Мерки за информация и публичност Подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз към техническата помощ, отпусната по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 755 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз