Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0474-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ефективност и ефикасност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ"
Бенефициент: "БИЛДИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: "Ефективност и ефикасност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.1 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Автоматична едностранна кантираща машина
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.2: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на автоматична широколентова шлайфмашина
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.3: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Автоматична линия за лакиране
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.4: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Винтов маслен компресор, комплект с хладилен изсушител
Подготовка и изпълнение на Поддейност 1.5: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Соларна инсталация за загряване на БГВ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 058 513 BGN
Общ бюджет: 2 117 027 BGN
БФП: 1 058 513 BGN
Общо изплатени средства: 1 058 513 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 058 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 688 000 BGN
2015 370 513 BGN
1 058 513 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 899 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 584 800 BGN
2015 314 936 BGN
899 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 200 BGN
2015 55 577 BGN
158 777 BGN
Финансиране от бенефициента 1 058 513 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Индикатор 1: Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 (Д) Индикатор 2: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Индикатор 3: Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Индикатор 5: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Индикатор 6: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 (Д) Индикатор 7: Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Индикатор 8: Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно
Индикатор 9 (Д) Индикатор 9: Разкриване на нови работни места по проекта
Индикатор 10 (Д) Индикатор 10: Поставени стикери върху ново закупените материални активи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз