Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0054-C0001
Номер на проект: A13-22-54
Наименование: Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 19.06.2014
Дата на приключване: 19.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на високоефективна администрация на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с високо ниво на компетентност на служителите й.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. – Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите. – Разпределяне на задълженията между членовете на екипа. – Обсъждане на плана за действие за изпълнението на проекта и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност. 2. Възлагане изпълнението на проектни дейности по процедури за избор на изпълнители в съответствие с приложимите правила по ЗОП. 3. Отчитане на проекта
Дейност 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) Дейността предвижда включването на служители от ДАМТН в обучения по теми от каталога на Института по публична администрация за 2014 г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Семинар на тема „Оценка на индивидуалното изпълнение“, със сигнатура УА–4; – Семинарът има за цел да запознае участниците с основните принципи на управление на изпълнението чрез формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните й звена. Чрез практически примери, ще бъдат посочени новите моменти и прилагането на елементите на оценка и самооценка, както и задачи, техники и очаквани резултати във връзка с оценка на изпълнението. Семинарът се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 8 часа. Общият брой на обучаемите е 5 служители, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.2. Курс на тема „Прилагане на комплексно административно обслужване“, със сигнатура ПП–3; – Курсът има за цел да се усвоят техники и процедури за подобряване на организацията на административното обслужване. Участниците да придобият знания, относно комплексното административно обслужване. Курсът се провежда в рамките на 2,5 дни и е с продължителност общо 20 часа. Общият брой на обучаемите е 6 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.3. Курс на тема „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата“, със сигнатура ПП–4; – Курсът има за цел да запознае участниците с практиката по прилагането на нормативната уредба, касаеща административното регулиране. Ще бъдат представени съвременните концепции за анализ и оценка, във връзка с подобряване на бизнес средата. Курсът се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 3 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.4. Курс на тема „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“, със сигнатура ОПЕА–5; – Курсът има за цел да представи актуалните проблеми и мерките за превенция и противодействие на корупцията. Ще се придобият знания относно връзката между управление, ефективност на институциите и етично поведение. Курсът се провежда в рамките на 2,5 дни и е с продължителност общо 20 часа. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа 2.5. Семинар на тема „Ефективност на системите за финансово управление и контрол“, със сигнатура ДУ–7; – Семинарът има за цел да представи нови успешни примери и практически умения във връзка с постигането на ефективност на системите за финансово управление и контрол. Семинарът се провежда в рамките на 1,5 дни и е с продължителност общо 12 часа. Общият брой на обучаемите е 7 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.6. Курс на тема „Управление на информационната сигурност в администрацията“, със сигнатура ЕП–4; – Курсът има за цел да запознае учстниците със сигурноста и защитата на информацията в информационното пространство и центровете за данни. Курсът се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 2 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.7. Курс на тема „Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление“, със сигнатура ЕП–6; – Курсът има за цел да представи на учстниците облачните технологии и ключови моменти при управлението във високо технологична виртуална среда. Курсът се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 3 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа.
Дейност 3 – Обучение на тема „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие на екип“ Организиране и провеждане на обучение на тема „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие на екип” за 60 служителя. Обучението ще се извършва на 2 групи по 30 служители с продължителност 2 дни. За извършване на дейността ще бъде избран изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали - презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 4 – Обучение на тема „Лидерство и адаптивност” Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и адаптивност” за 20 участника. Обучението ще се осъществи в рамките на 2 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 5 - Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“ Организиране и провеждане на обучение на тема „Новаторство и бизнес-ориентирано управление” за 30 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 6 – Обучение на тема „Публично и медийно представяне” Организиране и провеждане на обучение на тема „Публично и медийно представяне” за 20 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка, химикал.
Дейност 7 – Дейности за информация и публичност В изпълнение на мерките за информация и публичност ще бъдат изработени и подготвени: • 2 банера, които ще се използват при всички обучения и публични събития по проекта, съобразени с всички изисквания за проекти финансирани по ОПАК; • Подготовка на информационни материали – в рамките на проекта ще бъдат изработени 600 бр. брошури, с информация за целите и дейностите по проекта, както и за неговото финансиране, които също ще бъдат съобразени с всички изисквания за проекти, финансирани по ОПАК. Ще бъдат изготвени 300 броя в началото на проекта за представяне на предвидените дейности и очакваните резултати по проекта и 300 броя в края на проекта, които ще представят изпълнените резултати и индикатори по проекта. • Пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и удовлетвореността на целевите групи, както и за успешното му приключване. Екипът за управление на проекта ще покани за участие в пресконференцията представители от различни държавни агенции, неправителствени организации, журналисти от различни медии, и всички заинтересовани страни. Пресконференцията ще бъдет отворена и за граждани.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Трейдинг консулт"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 841 BGN
Общ бюджет: 77 668 BGN
БФП: 77 668 BGN
Общо изплатени средства: 77 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 168 BGN
2015 61 500 BGN
77 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 743 BGN
2015 52 275 BGN
66 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 425 BGN
2015 9 225 BGN
11 650 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори/заповеди с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обученията
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 7: Проведена пресконференция
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Банери
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз